Siirry sisältöön
Blogi 12.01.2018

Pk-yritysten kasvun eväät – 10 tekijää menestykseen

Suomen hallitus on asettanut pk-yrityksille mielenkiintoisen haasteen – vuoteen 2020 mennessä pk-yritysten viennin tulisi tuplaantua.
Kirjoittaja
Jari Hyvärinen

10 menestystekijää kasvun tueksi

Yrityksen liiketoimintaympäristöstä ja yrityksen kehitysvaiheesta riippumatta asiakasyritysten ja Business Finlandin asiantuntijanäkemysten perusteella 10 keskeisimmin yrityksen kasvua selittävää yleistä tekijää ovat:

 1. Kasvuhakuisuus ja kansainvälistymishalukkuus
 2. Asiakaskeskeisyys
 3. Ratkaisun/tuotteen/palvelun skaalautuvuus ja monistettavuus
 4. Tiimin monipuolinen osaaminen
 5. Vahva myyntiosaaminen
 6. Markkinoiden kasvunäkymät ja ratkaisun/tuotteen/palvelun markkinapotentiaali
 7. Tuotteen/palvelun innovatiivisuus
 8. Riskinottohalukkuus ja -kyky
 9. Yrityksen osaamisen jatkuva kehittäminen
 10. Tuotteen/palvelun integroiminen asiakkaan arvoketjuun
Twitter:
@hyvarinen_jari

Vastaavasti OECD:n mukaan pk-yritysten tavoitteena tulisi entistä hanakammin olla uusien korkean arvonlisän tuotteiden ja palveluiden tuotanto, joissa Suomella on kilpailuetua. Tämä vahvistaisi pk-yritysten ja start up –yritysten tuottavuuskasvua. Uusien ja nykyisten pk-yritysten innovaatiotoimintaa ja markkinoille tuloa tulisi siis edelleen kannustaa. Pk-yritykset tulisi saada mukaan innovaatioekosysteemeihin, jolloin niiden olisi helpompi integroitua globaaleihin arvoketjuihin. Tämä onnistuu silloin kun pk-yritysten kasvun perustekijät ovat kunnossa.

Tilastokeskuksen rakennetilaston mukaan Suomessa on noin 270 000 pk-yritystä, jotka työllistävät lähes 760 000 henkilöä.  Pk-yritysten tavaravienti oli Tullin mukaan 7,6 mrd. euroa ja vastaavasti palveluvienti oli 2,5 mrd. euroa vuonna 2015. Pk-yritysten liikevaihto vuonna 2015 oli Tilastokeskuksen mukaan lähes 140 mrd. euroa, joten tavara- ja palveluviennin osuus liikevaihdosta on 7 %. Jotta vienti tuplaantuisi tarvittaisiin noin 10 mrd. euron lisäys pk-yritysten vientiin vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa pk-yritysten rooli on perinteisesti ollut pienempi viennissä kuin OECD-maissa keskimäärin. Suuryritykset ovat hallinneet vientiä ja pk-yritysten rooli on ollut enemmänkin toimiminen joko kotimarkkinoilla tai yhteistyössä suuryritysten kanssa ja sitä kautta vientimarkkinoilla. ETLA:n (2017) juuri julkaistu tutkimus tuo esille, että ne yritykset jotka ovat aktiivisimpia vientimarkkinoilla kuuluvat johonkin suurempaan konserniin. Lisäksi VNK:n raportti (2017) selvitti, että bruttovienti ei ole kuitenkaan se, joka vaurastuttaa Suomea, vaan paljonko viennistä jää arvonlisäystä Suomeen. Tilastokeskuksen mukaan yllä kuvattujen pk-yritysten arvonlisäys oli 45 mrd. euroa vuonna 2015. Tätä arvonlisäystä tulisi eritoten kasvattaa pk-yritysten viennillä tulevina vuosina. 

Business Finlandin vaikuttavuusarviointi tilasi kyselytutkimuksen vuonna 2017, jossa selvitettiin niitä tekijöitä, jotka yritys tarvitsee kasvussa menestymiseen. Kyselyyn valittiin kansainvälistä kasvua hakevat pk-yritykset, jotka olivat saaneet yli miljoona euroa Tekesin avustusta vuosina 2005-2010. Yrityksiltä näkemyksiä haluttiin sekä sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä ja tämä lisäksi myös mitkä tekijät vaikuttivat kasvussa menestymiseen finanssikriisin jälkeen 2010-luvulla. Sama kysely lähetettiin kaikille Business Finlandin rahoituspäätöksiä tekeville ja asiakasvastuullisille asiantuntijoille.

Yrityksen sisäisten tekijöiden merkitys kasvuun

Yritysten kasvuhakuisuus ja halukkuus kansainvälistyä ovat tärkeimmät tekijät yrityksen kasvulle. Nämä luovat perustan yrityksen liiketoiminnan suuntaamiselle kasvun suhteen. Myös tiimin monipuolinen osaaminen sekä vahva myyntiosaaminen nähdään tärkeimpinä selittävinä tekijöinä Business Finlandin asiantuntijoiden ja asiakasyritysten vastauksissa. Vähemmän tärkeiksi osatekijöiksi yritysten kasvulle nähtiin yrityksen koko ja merkittävät organisaatiomuutokset sekä myös aiempi kasvuhistoria ja avainhenkilöiden korkea koulutustaso.

Markkinoiden ja verkostojen merkitys kasvuun

Tuotekehitystyön asiakaskeskeisyys on selkein yksittäinen osatekijä markkinoiden ja verkostojen kannalta, jota kumpikin vastaajaryhmä korostaa erityisen tärkeänä. Kehitettävien ratkaisujen skaalautuvuus on seuraavaksi tärkein osatekijä, joka antaa yritykselle valmiudet kasvaa ja moninkertaistaa omaa toimintaa. Myös mm. tuotteiden ja ratkaisujen markkinapotentiaalia ja markkinoiden kasvunäkymiä korostetaan tärkeinä tekijöinä yrityksen kasvun kannalta.

Kasvutekijät finanssikriisin jälkeen

Yrityksille suunnattiin myös kysymys, jossa yritys sai valita kolme merkittävintä tekijää, jotka selittävät kasvua vuoden 2010 jälkeen. Keskeisimpiä selittäviä tekijöitä kasvussa onnistuneilla yrityksissä oli mm. 1) kilpailukykyinen teknologia/tuote/innovaatio, joka vastaa markkinatarpeeseen tai ratkaisee ongelman; 2) kasvavat markkinat tuotteelle/palvelulle; 3) kyky ennakoida markkinatarpeita ja asiakastarpeita; 4) rahoitus ja sen saatavuus yrityksen kasvun eri vaiheissa sekä 5) rohkeus tehdä riskialttiita ratkaisuja ja viedä yritystä uuteen suuntaan. Niiltä yrityksiltä, joiden kasvu ei ollut odotetun kaltaista, vastasivat että kasvun esteitä olivat mm. 1) globaali taloustaantuma ja sen vaikutus yrityksen kohdemarkkinoihin; 2) tuotekehitystyön hitaus ja siinä epäonnistuminen; 3) haasteet ja vaikeus murtautua kansainvälisille markkinoille sekä 4) epäonnistuneesti arvioitu tuotteen markkinapotentiaali.

Lähteet:
 • 10 tekijää tunnistaa yrityksen menestyminen, Business Finland Impact Brief 1/2018
 • Ali-Yrkkö, J. – A. Kotiranta – I. Ylhäinen (2017): Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin, ETLA Raportit No. 79
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenne 2015, Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu
 • Haaparanta, P. et. al. (2017): 100 vuotta pientä avotaloutta – Suomen ulkomaankaupan kehitys, merkitys ja näkymät, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 73/2017