Siirry sisältöön
Uutinen 29.11.2018

Suomen metsäkeskus kasvattaa avoimen metsätiedon arvoa digitalisoimalla

Kuvan lähde: Johanna Kleemola/Metsäkeskus

Metsätietoa hyödyntävät yli puoli miljoona metsänomistajaa sekä lukuisat julkiset ja yksityiset metsäalan toimijat ja yhdistykset. Tuottamalla ajantasaista ja laadukasta metsävaratietoa voidaan tehostaa kestävää metsänhoitoa ja puumarkkinoiden toimintaa. Kattavampi ja alustalta jaettava ajankohtainen data voi lisäksi vähentää metsätuhoja sekä mahdollistaa uusien metsätietoa hyödyntävien palvelujen syntymisen.

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt "tarkastustoiminnan ja metsien terveydentilan havainnoinnin digitalisointi" -hankinnat tietopyynnöillä. Tietopyyntöjen tavoitteena on saada kattavasti digitaalista tiedonkeruuta ja sen analysointia koskevaa taustatietoa, jotta kevääksi 2019 suunniteltu tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

Tulevien hankintojen tavoitteena on kehittää uusia tehokkaita ratkaisuja kattavan ja vaikuttavan tarkastus-, seuranta- ja laatutiedon tuottamiseksi. Jo nyt tiedetään digitaalisesti kerätyn tiedon olevan tietosisällöltään ja hyödynnettävyydeltään parempaa kuin nykyisten tiedonkeruumenetelmien tuottama tieto. Tiedonkeruun lisäksi pyritään automatisoimaan myös kerätyn datan käsittely ja tulosten analysointi.

Hankinnan toteutusmalliksi on valittu innovaatiokumppanuus-hankintamenettely. "Tavoitteena on saada aikaan kumppanuusverkosto, jolta voidaan tulevaisuudessa hankkia suuri osa metsällisten lakien tarkastusten edellyttämästä tiedosta", kertoo palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta. "Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että digitaaliseen tiedonkeruuseen erikoistuneet yrittäjät toteuttavat suuren osan tarkastus- ja seurantatiedon keruusta, mikä vähentää huomattavasti aikaa vieviä maastokäyntejä. Tavoitteena on, että resursseja vapautuu enemmän aineistojen analysointiin, asiakaspalveluun ja kehitystyöhön."

Digitalisoinnin myötä syntyy uusia metsätiedon käyttömahdollisuuksia, kun kerätty data integroidaan käytössä oleviin tietojärjestelmiin ja luodaan tarvittavat rajapinnat alustoihin. "Pyrimme automatisoimaan tiedonjakelun siten, että metsänomistajien, viranomaisten ja alan yritysten on mahdollista saada reaaliaikaista puukohtaista tietoa ja esimerkiksi vertailu- ja seurantaraportteja. Myös metsätalouden avoimuus ja läpinäkyvyys paranevat analysoidun tiedon myötä", Hostikka kuvailee.

Tarkastustoiminnan digitalisointi vauhdittaa digitaaliseen tiedonkeruuseen erikoistuneiden yritysten ja data-analytiikkayritysten kehittymistä. Alustan päälle omia ratkaisujaan voivat tulevaisuudessa rakentaa myös metsäalan palveluita tarjoavat yritykset. "Suomen metsäkeskus ottaa hankinnat strategiseksi työkaluksi, kasvattaa kumppaniverkostoa sekä omaa osaamistaan metsäalalle keskeisessä teemassa.", perustelee innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta projektille johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.

Tarkastustoiminnan digitalisointi edistää osaltaan myös metsien terveydentilan havainnointia. Uusien menetelmien toivotaan mahdollistavan laajempien alueiden seurannan, minkä ansiosta esimerkiksi metsätuholaisten kartoitus tehostuu. Siten pystytään reagoimaan kohonneisiin riskeihin ja aloittamaan tuhojen laajenemisen estävät toimenpiteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoa

Haluatko kuulla lisää hankkeesta? Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta kertoo hankkeesta 11. joulukuuta järjestettävässä alustat-teemaisessa tilaaja-toimittaja-vuoropuhelutilaisuudessa. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen. (linkki poistettu)

Lue Suomen metsäkeskuksen uutinen

Lue Suomen metsäkeskuksen tietopyynnöt Hilmasta: Tarkastustoiminnan digitalisointi, Metsien terveydentilan digitalisointi

Lue Business Finlandin tekoäly- ja alustatalousohjelmasta AI Business.

Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.