Siirry sisältöön
Uutinen 06.05.2020

Matkailun kestävyyden mittaaminen

Kuva: Harri Tarvainen

Matkailun toteutumisen ja menestymisen mittaaminen ei ole millään lailla uutta. Matkailua on mitattu jo pitkään muun muassa hotellien majoitustilastoin ja lentoasemien saapumismäärien mukaan. Nämä perinteiset mittarit eivät kuitenkaan välttämättä kerro sitä, kuinka kestävällä pohjalla matkailu on.

Matkailun kestävyyden mittarit ovatkin jo pidemmän aikaa nousseet kansainvälisiin keskusteluihin. Kestävyyttä mitatessa nouseekin usein esille laadullisten mittareiden tarve, ja Suomeen viime vuosina suuntautuneen matkailun kasvun myötä on herännyt keskustelua myös matkailun lieveilmiöistä ja matkailua onkin haastettu huomioimaan kestävyyden ulottuvuuksien terve tasapaino.

Visit Finland aloitti selvitystyön kestävän matkailun mittaamiselle alkuvuodesta 2019. Työn aluksi selvitettiin käytössä olevia kansallisia ja kansainvälisiä kestävän matkailun indikaattoreita yhteistyössä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n kanssa.

Globaaleja ja lokaaleja tavoitteita

Globaalitasolla kestävän matkailun mittarit on linkitetty Agenda 2030:n mukaisiin YK-indikaattoreihin, European Travel Council:n (ETC) asettamiin kestävän matkailun indikaattoreihin,  kuten myöskin Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) luomaan kriteriaan sekä sarjaan muita kansallisia ja kansainvälisiä indikaattoreita. Tarkastelun kohteena on ollut myös muun muassa WTTC:n selvitys kestävän matkailun indikaattoreista, ETIS ja Metsähallituksen LAC –menetelmä. Lisäksi mittaristoa valmistellessa on huomioitu erityisesti Suomeen suuntautuvat matkailun keskusteluissa kestävyydestä nousseita alueellisia ja kansallisia matkailun kehityskohteita.

Indikaattoreissa on huomioitu esimerkiksi matkailijoiden määrä alueella sesongeittain ja kuukausittain sekä paikallisasukasta kohden, matkailukulutus, paikallisväestön asenteet matkailuun, esteettömien matkailutuotteiden määrä, kohteen saavutettavuus julkisin kulkuneuvoin, kohteen luonnonsuojelukohteiden huomiointi ja matkailusta aiheutuva hiilijalanjälki.  

Indikaattorit kattavat kaikki kestävyyden osa-alueet, ja on jaettu kohteen hallinnointiin, taloudelliseen arvoon, sosiaaliseen ja kulttuuriseen vaikuttavuuteen ja ympäristövaikutuksiin.

Tavoitteena hyvinvoiva yhteisö, ympäristö ja yritys

Työn tavoitteena on tukea matkailualueiden ja yritysten kestävän matkailun kehittämissuunnitelmien rakentamista ja seurantaa, joka on myös yksi Sustainable Travel Finland –ohjelman kriteereistä. Luonnollisesti matkailualueet ja –yritykset ovat Suomessa hyvin erilaisia omine haasteineen, ja siksi kehittämissuunnitelmiin linkitettävien indikaattorien idea onkin että osa on kaikille soveltuvia ja osa vaihtoehtoisia toimialasta, toimipaikasta- ja ympäristöstä riippuen.  

Työssä on määritelty joukko indikaattoreita, jotka ovat kestävän matkailun seurannan kannalta keskeisimpiä sekä helposti todennettavia ja päivitettäviä. Pääosin työn vaatimat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Visit Finlandin, Metsähallituksen, liikenneyhtiöiden, ministeriöiden, virastojen ja alueiden tuottamaan säännölliseen tiedonkeruuseen sekä jatkossa myös Visit Finlandin hallinnoimaan Datahubiin. Osa indikaattoreista kuitenkin vaatii aivan uudenlaisen datan keräämistä, jota tullaan suorittamaan osana Sustainable Travel Finland –ohjelmaa.

Kestävän matkailun kansalliset indikaattorit yksinkertaistavat ja nopeuttavat matkailun vaikutusten arviointia, ja tuottavat ajallisesti oikeaa ja sopivaa, visuaalista tietoa päätöksentekoon ja suunnitteluun. Kestävän matkailun indikaattorit ovat osa Visit Finlandin tiedolla johtamisen tavoitteita.

Työtä on kommentoinut muun muassa Sustainable Travel Finland -ohjelman pilottikohteet sekä valtionhallinnon poikkihallinnollinen matkailutyöryhmä (MiniMatka). Työtä viimeistellään Visit Finlandin toimesta työ – ja elinkeinoministeriön ohjauksessa. Työn oletetaan olevan valmis syksyllä 2020, jolloin lista kestävän matkailun indikaattoreista julkaistaan.

Lisätietoa kestävästä matkailusta.