Uutinen 30.04.2020

Terveysmatkailubarometri 2020: Asiakasvolyymit kasvuun yhteistyöllä ja investoinneilla

Kuva: Fotolia

Visit Finland toteutti yhteistyössä Terveysmatkailu ry:n kanssa barometrikyselyn, jossa terveyspalveluita ulkomaisille asiakkaille tarjoavilta sairaaloilta, klinikoilta ja potilasvälittäjiltä kysyttiin näkemyksiä suomalaisten terveysmatkailupalveluiden tulevaisuudesta, omista investoinneista terveysmatkailun kehittämiseen sekä potentiaalisista kohdemarkkinoista.

Kyselyyn vastanneiden joukossa on sekä yrityksiä, joilla on jo vuosien kokemus kansainvälisestä terveysmatkailusta että yrityksiä, jotka ovat vasta aloittamassa kansainvälistä liiketoimintaa. Myös kasvutavoitteet kolmen vuoden aikavälillä vaihtelevat. Osa vastaajista kertoo pyrkivänsä tuplaamaan ulkomaisten asiakkaidensa määrän vuoteen 2023 mennessä – osa jopa kymmenkertaistamaan. Vuonna 2019 suomalaisia terveysmatkailupalveluita käytti noin 3 600 ulkomaista asiakasta, joiden Suomeen tuoman liikevaihdon arvo oli arviolta 10–15 miljoonaa euroa. 

Vastaajat suhtautuvat tulevaisuuteen pääsääntöisesti positiivisin odotuksin. Yrityksissä kuitenkin tiedostetaan myös useita kehityskohtia, joihin panostamalla Suomi voi kasvattaa asiakasvolyymeja ulkomailta. Tämänhetkistä tilannetta luonnollisesti varjostaa epätietoisuus koronapandemian vaikutuksista ja niiden kestosta. Yritysten vastauksissa kuitenkin heijastuu luottamus siihen, että kun matkustaminen jälleen on turvallista, terveydenhuoltoon hakeudutaan yhä aktiivisesti ulkomaille samoista syistä kuin ennenkin: heikko luottamus oman maan terveyspalveluihin, hoitojen huono saatavuus kotimaassa sekä joissain tapauksissa mahdollisuus saada hoitoa anonymiteetin suojissa. Suurimpana uhkana vastaajat näkevät mahdolliset valuutan heilahtelut etenkin Venäjän markkinaa ajatellen.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja kuntoutus kiinnostavat

Venäjän markkinalla Suomella nähdään olevan mahdollisuuksia erityisesti ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, syöpähoidoissa, ortopedian ja urheilulääketieteen alalla, sydänsairauksien hoidossa sekä kuntoutuspuolella. Myös gynekologia, synnytykset ja hedelmöityshoidot sekä lasten rokotteet mainitaan mahdollisesti venäläisiä asiakkaita kiinnostavina palveluina.

Kiinassa Suomella nähdään mahdollisuuksia erityisesti ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, varhaisessa diagnostiikassa (mm. terveystarkastukset ja syöpäscreenaukset), syöpähoidoissa sekä kuntoutuksessa. Kiinan hallituksen investoidessa yhä enemmän oman terveydenhuollon ja kuntoutuksen kehittämiseen, Suomella on mahdollisuuksia myös tietotaidon viennissä mm. Suomeen suuntautuvien asiantuntijavierailujen muodossa.

Venäjän ja Kiinan lisäksi potentiaalisina markkinoina pidetään Ruotsia, Ukrainaa, Valko-Venäjää sekä Baltian maita. Osa vastaajista haluaa tällä hetkellä keskittyä lähimarkkinoihin.

Kehityskohteena maakuvan kirkastaminen ja palvelupolun sujuvoittaminen

Tärkeimpinä kehityskohtina terveysmatkailun edistämiseksi nähdään Suomen maabrändin vahvistaminen, yhteistyöverkostojen kehittäminen sekä kotimaassa että kohdemarkkinoilla, tarjonnan monipuolistaminen sekä selkeiden markkinointikärkien kirkastaminen. Operatiivisella tasolla kaivataan helpotusta maksu- ja viisumikäytäntöihin sekä kulttuurillisen ymmärryksen ja kielitaidon vahvistamista terveysmatkailupalveluita tarjoavissa yrityksissä. Myös sujuvan asiakaspalvelupolun ja palvelukokemuksen kehittäminen kansainvälisille asiakkaille on avainasemassa asiakasvolyymien kasvattamisessa.

Kokonaisuudessaan Suomella nähdään olevan hyvät edellytykset kehittyä terveysmatkailukohteena ammattiosaamisen ja fasiliteettien puolesta. Menestyminen kuitenkin edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista sekä investointeja markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen. Samaan päätelmään tultiin myös Visit Finlandin yhdessä alan toimijoiden kanssa hiljattain teettämässä Venäjän markkinatutkimuksessa, josta ilmenee että Suomen ja suomalaisten klinikoiden tunnettuudessa on vielä paljon kehitettävää myös Venäjän markkinalla.

- Visit Finland on viimeisen vuoden aikana tehnyt merkittäviä panostuksia Suomen näkyvyyden edistämiseksi terveysmatkailukohteena digitaalisissa kanavissa etenkin Venäjällä. Tämän työn tulos näkyy jo kasvaneina kävijämäärinä Visit Finlandin venäjänkielisissä kanavissa, joissa kerrotaan Suomesta terveysmatkailukohteena sekä tuodaan esille suomalaisia klinikoita ja asiantuntijoita, kommentoi Päivi Antila Visit Finlandilta.

Kokonaisvaltainen näkyvyyden kasvattaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä sekä valtion että yksittäisten sairaaloiden ja klinikoiden toimesta.

- Avainasemassa on yrityksen johdon sitoutuminen kansainvälistymiseen sekä riittävä markkinaymmärrys, kun puhutaan näinkin erilaisista toimintaympäristöistä kuin Kiina ja Venäjä, Antila lisää.

Yhteistyöverkostojen ja osaamisen kehittäminen tärkeää

Kilpailu globaaleilla markkinoilla on kovaa, mikä korostaa tarvetta entistä läheisempään yhteistyöhön Suomen sisällä. Etenkin Kiinan markkinalla useampi vastaajista mainitsee toimivansa yhteistyössä suomalaisten potilasvälittäjien kanssa, jotka ovat edustaneet heitä messutapahtumissa ja tehneet myyntikäyntejä kohdemarkkinalla. Muutama toimija myös mainitsee kehittäneensä uusia yhteisiä tuotteita toisten suomalaisten palveluntarjoajien kanssa.

Suomen Terveysmatkailu ry:n toiminnanjohtaja Maarit Haavisto-Koskinen on tyytyväinen, että tutkimuksen mukaan suomalaiset terveysmatkailutoimijat tiedostavat hyvin, mitä toimintoja pitää kehittää. Suomessa ulkomaalaisten potilaiden hoitaminen on vielä vähäistä ja terveysmatkailu vientialana nuori, joten Haavisto-Koskisen mukaan tarvitaan nykyistä paljon enemmän yhteen hiileen puhaltamista.

- Kokemusten, parhaiden käytäntöjen sekä myös epäonnistumisten jakaminen on tärkeää, ja osaamista pitää kehittää systemaattisesti niin organisaatio- kuin työntekijätasolla, toteaa Haavisto-Koskinen. 

- Toimialaa edustava Suomen Terveysmatkailu ry on foorumi, jossa työstämme yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia sekä tiivistämme yhteistyöverkostoja. Toimintaan kannattaa lähteä mukaan, sillä verkostossa on voimaa, Haavisto-Koskinen muistuttaa.

Tiivistelmä tutkimustuloksista (pdf)

 

Lisätiedot

Päivi Antila, projektipäällikkö, Visit Finland
040 747 8418, paivi.antila (at) businessfinland.fi  
– tutkimukseen liittyvät kysymykset ja Visit Finlandin terveysmatkailua koskevat kysymykset

Maarit Haavisto-Koskinen, toiminnanjohtaja, Suomen Terveysmatkailu ry
040 669 1148, maarit.haavisto-koskinen (at) terveysmatkailu.fi
– yhdistyksen jäsenasiat

Ilpo Tolonen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Terveysmatkailu ry
050 500 1880, ilpo.tolonen (at) docrates.com
– yhdistyksen jäsenasiat