Siirry sisältöön
Uutinen 05.11.2020

Tutkimus- ja kehitystuet lisäävät yritysten omia t&k-panostuksia

”Evaluation of Tekes R&D funding for the European Commission” -raportin mukaan teknologiarahoittaja Tekesin myöntämät tutkimus- ja kehitystuet näkyivät yrityksissä lisääntyvinä t&k-panostuksina. Tuilla oli myönteinen vaikutus myös t&k-työntekijöiden määrään.

Euroopan komission tilaaman arvioinnin kohteena oli noin 1000 eri kokoista yritystä, joiden t&k-projekti päättyi vuosina 2010-2014.

Julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen keskeisenä päämääränä on vaikuttaa elinkeinoelämän pitkän aikavälin uudistumiseen ja rakennemuutokseen. Tavoitteena on, että tutkimuksen ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan avulla yritysten tuottavuus kasvaa.

Arviointi perustui metodologiaan, jossa tukea saaneiden yritysten kehitystä verrattiin yrityksiin, jotka eivät ole saaneet tukea. Vaikuttavuutta tutkittaessa selvitettiin tuen seurauksena tehtyjen t&k-panostusten lisäystä ja tuottavuuden parannusta sekä tukiohjelman epäsuoria vaikutuksia muun muassa yritysten väliseen kilpailuun.

T&k-intensiteetti kasvoi 30 prosentilla

Tekesin tuilla oli huomattava positiivinen vaikutus yritysten tutkimus- ja kehitysintensiteettiin. Tukia saaneiden yritysten t&k-intensiteetti kasvoi keskimäärin noin 30 prosenttia tuen saamista seuraavina vuosina. Yhden prosentin kasvu tukieuroissa nosti yritysten t&k-intensiteettiä noin 2,5 prosenttia. Tukea saaneiden yritysten t&k-intensiteetti säilyi selvästi tukea saamattomien t&k-intensiteettiä korkeammalla tasolla jopa kahdeksan vuoden ajan tuen saamisen jälkeen.

Tukea saaneet yritykset olivat tilastollisesti merkittävästi tutkimus- ja kehitysintensiivisempiä kuin tukea saamattomat yritykset jo vuosi ennen Tekesin rahoittaman projektin aloittamista. Tätä edeltävinä kahtena vuotena ei ollut havaittavissa selvää eroa t&k-tukea saaneiden ja tukea saamattomien yritysten välillä.

Tukien vaikutus yritysten t&k-työntekijöiden määrään oli keskimäärin 16 prosenttia. Yhden prosentin korotus tuen määrässä kasvatti yrityksen työllistämien t&k-työntekijöiden määrää keskimäärin 1,4 prosenttia. Tuki vaikutti työntekijöiden määrään kuuden vuoden ajan.

T&k-työn tulokset nopeammin markkinoille

Arvioitsijat korostavat, että työn tuottavuuden kasvattamiseen tulisi kiinnittää eritystä huomiota. Tuet hidastavat matalan tuottavuuden yritysten markkinoilta poistumista ja tuilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun.

Tuottavuuden kasvu perustuu eritoten kasvukilpailukykyyn. Julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen rooli on tärkeä uusien ideoiden aikaansaamisessa ja riskin jakamisessa uusien teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisäksi julkista rahoitusta pidetään erityisen perusteltuna, koska yritykset eivät muuten panosta riittävästi tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Näistä syistä julkinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus vaikuttaa yritysten kyvykkyyksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Nykyinen tuottavuuden kasvu ei riitä Suomen kaltaisen hyvinvointivaltion palveluiden rahoittamiseksi 2020-luvulla. Tuottavuuden parantamiseksi tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja tutkimuksen välillä, uusia luovia työskentelytapoja sekä ripeää kaupallistamista. Talouskasvu ei ole pelkästään Business Finlandin varassa, vaan siihen tarvitaan laajaa yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, jotta Suomen innovaatio- ja toimintaympäristöstä saadaan entistä kilpailukykyisempi.

Lue raportti: Evaluation of Tekes R&D funding for the European Commission (pdf)