Siirry sisältöön
Uutinen 23.02.2018

Muoviton meri ja muita isoja missioita EU:n tulevassa puiteohjelmassa?

Muoviton meri, 100 hiilineutraalia kaupunkia tai dementian vaikutusten vähentäminen. Tässä esimerkkejä vaativista ja konkreettisista tavoitteista missioille, jotka tulevina vuosina voisivat inspiroida eurooppalaisia, edistää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja talouskasvua sekä tuottaa ratkaisuja yhteiskuntamme suuriin haasteisiin.

Brysselissä valmistaudutaan jo täyttä vauhtia Horisontti 2020 –ohjelman jälkeiseen aikaa. Seuraavan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman valmistelussa agendalla ovat nyt missiot. Aiheeseen paneutuu professori Mariana Mazzucato komissiolle laatimassaan tuoreessa raportissa "Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union: A problem-solving approach to fuel innovation-led growth". Siinä Mazzucato selkeyttää missioiden määritelmää, ehdottaa niille valintakriteereitä sekä esittelee muutamin konkreettisin esimerkein, mitä missiot voisivat olla.

Missiot yhdistämässä EU-politiikkaa, kansallisia strategioita ja rahoitusta yhteisiin tavoitteisiin

Missiot tarjoavat ongelmalähtöisen lähestymistavan tutkimukseen ja innovointiin. Niiden tarkoituksena on suunnata Euroopan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja sen rahoitusta sekä myös kansallisia panostuksia ja tutkimus- ja innovaatiostrategioita kohti konkreettisia eurooppalaisia ja globaaleja haasteita tavalla, joka antaa mahdollisimman paljon tilaa tutkijoille ja innovaattoreille tuottaa ratkaisuja. Alan termistön mukaisesti missiot yhdistävät top-down- ja bottom-up-lähestymistavat.

Lähtökohtana missioiden valinnassa tulee olla mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Missioiden on oltava kunnianhimoisia ja rohkeita. Lisäksi puhutaan osallistavuudesta eli missioiden on oltava meidän kansalaisten, suuren yleisönkin kannalta innostavia ja inspiroivia ja meidän on oltava mukana niiden valinnassa ja toteutuksessa. Missioilla tulee olla myös selkeä, mitattava ja ajallisesti rajattu suunta, niiden tulee painottaa poikkitieteellisyyttä ja useiden eri sektoreiden ja toimijoiden yhteistyötä sekä tuottaa lukuisia ratkaisuja käsillä olevaan yhteiskunnalliseen ongelmaan.

Joustavuutta peliin

Missioiden toteutuksessa korostuu kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyö, vaikuttavuuden mitattavuus ja prosesseista oppiminen. Toteutusvaiheessa hallinnoinnin ja käytettävien rahoitusinstrumenttien joustavuus on olennaista: rahoitusta pitää voida kasvattaa, jos mission tulokset vaikuttavat lupaavilta, tai vähentää, jos asetettujen tavoitteiden saavuttaminen näyttää mahdottomalta. Ongelmalähtöinen ratkaisujen etsiminen on myös epävarmaa työtä, niinpä raportti korostaa myönteistä suhtautumista riskinottoon. Raportissaan Mazzucato mainitsee Suomesta SITRAn esimerkkinä erinomaisesta missiolähtöisestä organisaatiosta.

Mitä mieltä missioista, osallistu pohdintaan!

Missio-pohdinta heittää Suomellekin kiireellisen haasteen. Kysyntää olisi nyt aloitteille, joissa Euroopan kehittäminen osuisi kohteisiin, jotka merkittävästi hyödyntävät myös suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää. Ideointi on enemmän kuin sallittua! Tähän ideointiin komissio on avannut konsultaation, johon kannattaa osallistua, nyt heti tai viimeistään 3.4.2018.

Lue raportti ja osallistu konsultaatioon