Siirry sisältöön

Haaga-Helia amk

Steady-taso

Ruokamatkailu (Steady) ½ – 1 pv

Ruoka ja ruokailu ovat oleellisia ja elämyksellisiä osia matkailutuotetta. Suomen matkailun kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että ruokamatkailua kehitetään, asiakkaiden odotukset täytetään ja ylitetään. Keskeisiä asioita ruokamatkailun kehittämisessä ovat paikallisuus, tarinat, lähiruoka luonnonantimineen ja vastuullisuus. Ruokamatkailu voi olla myös alueellinen brändielementti. Ruokamatkailun valmennuskokonaisuus voidaan räätälöidä asiakaan tarpeiden mukaisesti. Teemoja voivat olla ruokamatkailun tuotteistaminen palvelumuotoilua hyödyntäen ja alueen vahvuuksien tunnistaminen ruokamatkailussa. Ruokamatkailun kehittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevia työkaluja, mm. Suomen ruokamatkailustrategia ja tuotesuositukset, jotka löytyvät www.hungryforfinland.fi sivulta.

Lisäksi voidaan toteuttaa seuraavia räätälöityjä valmennuksia ruokamatkailun näkökulmasta.

Valmentaja: Kristiina Havas

Kulttuurimatkailu (Culture Finland) / Kesäaktiviteetit (Outdoors Finland) / Hyvinvointimatkailu (FinRelax)
(Steady) ½ – 1 pv (per teema)

Asiakkaat, kansainvälistyminen (tuotetta koskeva), modernit humanistit, tuotteistaminen ja tuotekortti ovat oleellisia osia kehittämistä. Näitä teemoja voidaan sisällyttää räätälöityyn valmennukseen sopimuksen mukaisesti.

Valmentaja: Kristiina Havas

LUKSUS TYÖPAJA (STEADY) ½ PV – 1 PV TAI 1 + 1 + ½ PV

Luksus työpajassa tutustutaan luksuksen käsitteeseen ja muutokseen tavarakeskeisyydestä kohti elämyksellistä luksusta. Keskeisiä asioita luksuspalvelun tuottamisessa ovat vieraanvaraisuus, holistinen asiakaskokemus, moniaistillisuus sekä koko yrityksen henkilökunnan sitouttaminen tekemiseen yhteisen vision pohjalta. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat sisäänrakennettuja uuden luksuksen muotoilussa. Työpajat toimivat yhteisluomisen pohjalta ja toivomme mahdollisimman laajaa osanottoa organisaatiosta sekä eri henkilöstöryhmistä.

½ päivän luksus työpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja sen soveltamisesta suomalaisessa vieraanvaraisuusalalla. Päivä sisältää pienen ennakkotehtävän yrityksen henkilöstölle.

1 päivän kestävässä työpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja osallistuja saa analysoida oman yrityksen luksusosaamista sekä miten sitä voidaan kehittää. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys, mitä on uusi, elämyksellinen luksus, sekä mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet kokonaisvaltaisen elämyksellisen luksuksen muotoilussa omassa organisaatiossa. Päivä sisältää pienen ennakkotehtävän yrityksen henkilöstölle sekä lopuksi toimenpide-ehdotukset kohdeorganisaatiolle.

1 + 1 + ½ päivän työpaja
Erityisen hyödyllistä on työpajan räätälöinti yksittäisen yrityksen tarpeisiin, jolloin koulutus alkaa tutustumiskäynnistä ja yrityksen toiminnan analysoinnista ennen työpajaa. Keskimmäisen päivän työpajassa kuullaan uudesta luksuksesta ja sen soveltamisesta suomalaisessa vieraanvaraisuusalalla pienen ennakkotehtävän pohjalta. Lopuksi ½ päivän työpaja sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kohdeorganisaatiolle sekä ehdotuksia jalkauttamisen onnistumiseen.

Valmentajat: Mona Eskola, Riina Iloranta

LUKSUSKULUTTAJA (STEADY) ½ PÄIVÄÄ

Keitä ovat tämän päivän luksuskuluttajat? Millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia erilaiset luksuskuluttajaryhmät luovat palveluyrityksille? Puolen päivän aikana kuullaan, miten elämys- ja transformaatioyhteiskunnassa kuluttaminen linkittyy asiakkaiden elämäntyyleihin ja arvoihin sekä millaisia ovat tämän päivän hybridikuluttajat? Valmennuksen jälkeen organisaatiolla on selkeämpi kuva tämän päivän luksuskuluttamisesta, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia erilaiset luksuskuluttajaryhmät voivat luoda yritykselle sekä miten yritys pystyy omaa toimintaansa muotoilemalla luomaan arvoa ja vastaamaan kohderyhmänsä tarpeisiin ja unelmiin (luksuksesta).
Päivä on mahdollista räätälöidä kohdeorganisaation toimintaan ja reflektoida aihetta esim. asiakkaan polun kautta.

Valmentajat: Mona Eskola, Riina Iloranta

PALVELUMUOTOILU TYÖPAJA (STEADY) 1 PV

Palvelumuotoilu eroaa paljonkin perinteisestä palvelujen suunnittelusta, koska se keskittyy erityisesti käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen. Palvelumuotoilun prosessissa on olennaista ihmisten osallistaminen ja rohkea kokeilukulttuuri. Työpajan jälkeen osallistuja ymmärtää mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan, millainen on palvelumuotoiluprosessi ja mitkä ovat asiakaslähtöisen kehittämisen periaatteet. Lisäksi osallistuja saa myös käsityksen palvelumuotoilun keskeisimmistä menetelmistä ja työkaluista sekä ymmärtää kuinka palvelumuotoilua voidaan hyödyntää omassa organisaatiossa.

Valmentajat: Mona Eskola, Riina Iloranta

ASIAKASKOKEMUS TYÖPAJA (STEADY) ½ PV -1PV

Loistavan asiakaskokemuksen luominen on tämän päivän liiketoiminnassa yksi organisaation tavoitteista ja menestyksen kulmakivistä. Työpajassa käydään läpi asiakaskokemuksen muodostuminen sekä pohditaan kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Työpajaan osallistuja saa käsityksen, miten asiakaskokemuksella voidaan luoda arvoa niin yritykselle kuin sen asiakkaalle. Osallistuja saa käyttöönsä työkaluja, joilla voi pohtia oman organisaationsa asiakaskokemuksen muodostumista sekä miten sitä voidaan kehittää.

Valmentajat: Mona Eskola, Riina Iloranta

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND (STEADY) 1 PV

Tutustut vastuulliseen matkailuliiketoimintaan konkreettisten esimerkkien avulla ja viet oppeja heti käytäntöön. Suurin osa päivästä on yhdessä tekemistä. Tuotoksena on yritysten vahvuudet ja kehittämiskohteet vastuullisuuden osalta. Lisäksi osallistujat tekevät suunnitelman, miten vahvuuksista kannattaisi viestiä. Tällä valmennuksella aloitat yrityksen Sustainable Travel Finland – kehittämispolun.

Valmentaja: Leena Grönroos

TUNNE ASIAKKAASI JA TUUNAA VASTUULLINEN ELÄMYSTUOTe  – KOHDERYHMÄKOULUTUS (STEADY) 1pv

Tutustut matkailijoiden motiiveihin ja kuluttajakäyttäytymiseen Visit Finlandin Tunne asiakkaasi – kohderyhmäopasta käyttäen. Tämän asiakasymmärryksen pohjalta tuunaat elämystuotteesi vastuullisuutta ja elämyksellisyyttä niin, että ne vastaavat asiakkaiden arvoja ja odotuksia. Osallistujilla tulee olla tuotekuvaukset mukana valmennuksessa.

Valmentaja: Leena Grönroos

DESTINAATION LAATU DQN ® (STEADY) 2-4 PV

DQN ® -valmennusohjelmassa kehitetään destinaation yhdenmukaista laatua, osallistujien kanssa muotoiltavat laatukriteerit täyttävää liiketoimintaa. Tavoitteena on sekä laadukas asiakaskokemus että kustannustehokas, ympäristöllisesti ja kulttuurisesti vastuullinen destinaation liiketoiminta. Valmennusohjelmassa tehdään ensin alkukartoitus ja tilaajan kanssa sovitusti 2-4 työpajaa, joiden välissä voidaan tehdä testauksia ja kokeiluja työpajoissa sovittujen toimintatapojen toimivuudesta. Laatu DQN ® -valmennusohjelman toteutetaan yhdessä Haaga-Helian kaupallisten palveluiden henkilöstön kanssa.

Valmentaja: Leena Grönroos

Mona Eskola

Mona Eskolalla on yli 20 vuoden kokemus korkeatasoisista asiakaskohtaamisista ja asiakaspalvelun laadun kehittämisestä kansainvälisessä matkailun toimintaympäristössä. Palveluyritysten asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittäminen yhteisen vision ja arvojen pohjalta ovat Monan ydinosaamisalueita.
Mona tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Lapin yliopistoon Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu –ohjelmassa elämyksellisestä luksuksesta tavoitteena kehittää suomalaista matkailualaa sekä vieraanvaraisuusalan palvelun laatua ja tarjontaa. Hän toimii Haaga-Heliassa Liiketalouden lehtorina sekä on mukana Haaga-Helian New Luxury –hankkeessa ja LAB8 palvelukehittämisen laboratoriossa http://www.lab8.fi/.

Mona Eskola
Liiketalouden lehtori
Haaga-Helia amk
mona.eskola (at) haaga-helia.fi
https://www.linkedin.com/in/monaeskola/
+358 40 488 72 86

Riina Iloranta

Riina Ilorannan tausta on matkailualalla ja hän on työskennellyt projektitehtävissä useissa eri palvelunkehityshankkeissa. Hän kouluttaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa palvelumuotoilua sekä kuuluu ”LAB8 – Service Experience Laboratory” palvelukokemusten kehittämisen tiimiin, jonka tavoitteena on luoda elämyksellisiä ja toimivia palveluratkaisuja. Luksusosaaminen on syntynyt väitöskirjatyöskentelyn kautta, sillä Riina viimeistelee väitöskirjaa luksuselämyksen tuottamisesta, opiskelee palvelujohtamista ja markkinointia kauppatieteiden tohtoriohjelmassa sekä on osa Itä-Suomen yliopiston Tourism Business- tutkimusryhmää.

Riina Iloranta
Projektityöntekijä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
riina.iloranta (at) haaga-helia.fi
+358 40 4887600
www.haaga-helia.fi

Leena Grönroos

Leena Grönroos on filosofian maisteri, jolla on pitkä kokemus matkailun kehittämisestä Haaga­‐Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon lehtorina sekä projektitehtävissä. Leenan ominta alaa on matkailukohteen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteilla. Kestävän matkailun työtä hän on tehnyt esimerkiksi Suomenlinnassa yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja yritysten kanssa yli kymmenen vuoden ajan sekä Aasiassa projektityötä kestävän matkailun osaamiskeskusten rakentamiseksi. Laatutyöhön Leena on perehtynyt muun muassa Suomen Laatupalkintokilpailun arvioijan tehtävässä, eli hän hyödyntää EFQM-mallia laatuvalmennuksissaan.

Leena Grönroos
Lehtori, Matkailun liikkeenjohto
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
leena.gronroos (at) haaga-helia.fi
+358 40 488 7187
linkedin.com/in/leenagronroos
Twitter: @LGronroos

Kristiina Havas

Kristiina Havas on toiminut valtakunnallisten RUOKA&MATKAILU -hankkeiden projektipäällikkönä vuodesta 2012. Hän on toiminut tuotekehittäjä- ja palvelumuotoilukouluttajana sekä matkailun toimialalla monissa eri tehtävissä.

Kristiina Havas
FM, projektipäällikkö, matkailun lehtori
Haaga-Helia amk
kristiina.havas (at) haaga-helia.fi
+358 500 688 332
www.hungryforfinland.fi
www.haaga-helia.fi