Leena Grönroos

Steady Go -tasot

Kohderyhmäkoulutus (Steady)

Visit Finlandin kohderyhmien käytännönläheinen valmennus, jossa ohjaan osallistujia kehittämään tuotteitaan kohderyhmien mukaisesti. Aluksi tutustuminen kohderyhmien motiiveihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Tämän jälkeen työpajana tuoteanalyysi, tuotteiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden paikantaminen. Osallistujilla tulee olla tuotekuvaukset mukana valmennuksessa.

Kestävä kehitys (Steady) 1 PV

Yhden päivän perusvalmennus toteutetaan Sustainable Finland –merkin sisällön mukaisesti vastuullisuuden kaikki osa-alueet, taloudellinen, ekologinen ja sosio-kulttuurinen, huomioiden. Päivän aluksi tutustutaan vastuullisuuteen esimerkkien kautta. Suurin osa päivää toteutetaan työpajana, jolloin osallistujat analysoivat oman yrityksensä toimintaa vastuullisuuden osalta. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on käsitys yrityksensä vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä osaamista Vastuullinen matkailuyrityksen käsikirjan käyttämiseen ja Sustainable Finland-merkin saavuttamiseen.

½ -1 päivän jatkovalmennus on erityisen hyödyllistä räätälöidä esimerkiksi tuotekehitykseen ja viestintään. Molemmissa painotetaan asiakasymmärrystä, joten tähän voidaan yhdistää kohderyhmäkoulutus tarpeen mukaan. Molemmat työpajat tehdään palvelumuotoilumenetelmin. Tuotoksena on joko uusi tuote tai vanhoja tuotteita vastuullisiksi tuunattuna. Viestintätyöpajan tuotos on vastuullisuuden viestintäsuunnitelma asiakkaille.

Laatuvalmennus: Miten asiakkaani kokee palveluni? (Steady) 1pv

Yhden päivän laatuvalmennus tuottaa asiakasymmärrystä palvelun ja tuotteiden kehittämiseksi. Päivän aluksi luodaan asiakasymmärrys, joko Visit Finlandin kohderyhmien tai yritysten / matkailukohteen itse määrittelemien kohderyhmien mukaan. Sen jälkeen osallistujat analysoivat oman yrityksensä tai matkailukohteen palvelupolun palvelumuotoilumenetelmin. Tuotoksena on ymmärrys tuotteen laadusta asiakkaan näkökulmasta, SWOT-analyysiin tiivistettynä.

Syvällisempi laatuvalmennus sisältää asiakkaan polun testaamisen unelmoinnista jälkimarkkinointiin joko yksittäisessä yrityksessä tai destinaatiossa. Tällöin tehtävään työstetään havainnointimatriisi ja työhön rekrytoidaan tilaajan kohderyhmää vastaavat testaajat ja havainnoinnin kohteet testataan yritys/destinaatiokohtaisesti. Testauksen tuotokset kehittämisehdotuksineen käydään tilaajan kanssa läpi.

Green DQN ® destinaation kestävä kehitys (Steady) 2-4 pv

Green DQN ® valmennusohjelmassa vahvistetaan destinaation yhdenmukaista, vastuullista liiketoimintaa. Tavoitteena on destinaation vastuullisuuden nykyistä parempi välittyminen vieraalle ja sitä kautta asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan taloudellisen pilarin kehittäminen. Työ tehdään destinaation brändin mukaisesti, uutta asiakasymmärrystä hankkien, paikallisuutta, ympäristön ja paikallisten asukkaiden hyvinvointia sekä osaamista painottaen. Valmennusohjelmassa tehdään ensin alkukartoitus ja tilaajan kanssa sovitusti 2-4 työpajaa, joiden välissä testauksia ja kokeiluja uusien, työpajoissa sovittujen toimintatapojen toimivuudesta.

Green DQN ® valmennusohjelma toteutetaan Leena Grönroosin, Haaga-Helian kaupallisten palveluiden henkilöstön ja Anu Nylundin, Mood of Finland, yhteistyönä.Valmennusohjelma toteutetaan destinaation Sustainable Finland – merkin kriteeristön mukaisesti. Suosittelemme tämän valmennusohjelman täydennykseksi destinaation laatu- ja turvallisuusvalmennusta.

Destinaation Laatu DQN ® (Steady) 2-4 pv

DQN ® -valmennusohjelmassa kehitetään destinaation yhdenmukaista laatua, osallistujien kanssa muotoiltavat laatukriteerit täyttävää liiketoimintaa. Tavoitteena on sekä laadukas asiakaskokemus että kustannustehokas, ympäristöllisesti ja kulttuurisesti vastuullinen destinaation liiketoiminta. Valmennusohjelmassa tehdään ensin alkukartoitus ja tilaajan kanssa sovitusti 2-4 työpajaa, joiden välissä voidaan tehdä testauksia ja kokeiluja työpajoissa sovittujen toimintatapojen toimivuudesta.

Laatu DQN ® -valmennusohjelman toteutetaan yhdessä Haaga-Helian kaupallisten palveluiden henkilöstön kanssa. Tämän valmennusohjelman täydennykseksi suositellaan destinaation kestävän kehityksen valmennusta ja turvallisuusvalmennusta.

Sustainable heritage interpretation (Go)

Heritage Interpretation on merkityksen tulkintaa. Se on kulttuuri- ja luonnonperinnöstä tai muusta valmennuksen tilaajalle tärkeästä aiheesta viestimistä viihdyttävästi, kohderyhmää kiinnostavasti, tavoitteellisen opetuksen sisältäen. Heritage interpretation on onnistunut, kun vierailijat luontokohteessa paitsi saavat hienon luontoelämyksen, myös käyttäytyvät luonnon kestävyyden kannalta oikealla tavalla. Menetelmää voi käyttää niin opastuksessa, markkinointiviestinnässä kuin yritys- ja matkailukohde-esittelyissä ja kävijähallinnassa.

Työpajan tuotos on yrityksen tai destinaation viestintäohje.Se tehdään Tildenin interpretation- periaatteita soveltaen: kohderyhmän odotukset ja tilaajan tavoitteet huomioiden, aiheen kannalta oleelliset asiat mielenkiintoisiksi muokaten. Heritage interpretation-työkaluja Leena on hyödyntänyt esimerkiksi Suomenlinnan kestävän matkailun kehittämistyössä yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa.

 

Lisätietoja

Leena Grönroos on filosofian maisteri, jolla on pitkä kokemus matkailun kehittämisestä Haaga­‐Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon lehtorina sekä projektitehtävissä. Leenan ominta alaa on matkailukohteen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteilla. Hän on tehnyt Sustainable Finland -valmennusaineiston yhteistyössä muiden kestävän matkailun valmentajien kanssa. Kestävän matkailun työtä hän on tehnyt esimerkiksi Suomenlinnassa yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja yritysten kanssa yli kymmenen vuoden ajan sekä Aasiassa projektityötä kestävän matkailun osaamiskeskusten rakentamiseksi. Laatutyöhön Leena on perehtynyt muun muassa Suomen Laatupalkintokilpailun arvioijan tehtävässä, eli hän hyödyntää EFQM-mallia laatuvalmennuksissaan.

Leena Grönroos
Lehtori, Matkailun liikkeenjohto
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
leena.gronroos (at) haaga-helia.fi
Puh. +358 40 488 7187
Twitter: @LGronroos