Siirry sisältöön

Kestävän matkailun linjaus

Linjauksessa huomioidaan ekologisen, taloudellisen ja sosio-kulttuurisen kestävyyden näkökulmat

Ilmastonmuutos on tällä hetkellä suurin globaali haaste maapallolla ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen pääseminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta valtioilta. Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Vähähiilisyys on myös EU:n rahoitusinstrumenttien tärkeä tavoite ja se on rakennerahastojen rahoituskauden yksi keskeinen sisältö kehittämishankkeille. Myös Suomen keväällä 2019 julkaiseman hallitusohjelman ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” korostaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tärkeyttä. Kestävä matkailu on osana myös Suomen arktista politiikkaa; Vuonna 2016 Suomen hallitus täsmensi Suomen arktisen politiikan tavoitteita arktisen alueen kehityksestä ja Suomen arktisesta roolista linjaamalla kolme strategian painopistettä:

1.    arktinen osaaminen
2.    kestävä matkailu ja
3.    infrastruktuurin ratkaisut.

Lisäksi Suomen matkailustrategian ”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun”, jossa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2019–2023, ja jonka mukaan Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde, linjataan että matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa. Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistavat strategiassa tunnistetut neljä painopistettä, ja ensimmäiseksi painopisteeksi on asetettu kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen:

1.    kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen
2.    digitaaliseen muutokseen vastaaminen
3.    saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä
4.    kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

ARKTINEN KESTÄVÄ MATKAILUDESTINAATIO -PROJEKTI 2018–2019

Kestävän matkailun linjausta toteutetaan Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelman avulla vuosina 2018–2019. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Business Finlandin Visit Finland -yksikkö työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.
Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti on osa hallituksen Matkailu 4.0 -toimenpidekokonaisuutta, jossa kohdennettiin rahoitusta myös kestävän matkailun edistämiseen. Vuoden 2018 alussa käynnistyneessä projektissa toimenpiteet huomioivat ekologisen, taloudellisen ja sosio-kulttuurisen kestävyyden näkökulmat.

TAVOITTEET

Ohjelman tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa suomalaisissa matkailuyrityksissä ja matkakohteissa, markkinoida Suomea kestävän kehityksen matkakohteena ja valtiona sekä ohjata Suomeen saapuvia matkailijoita ja Suomeen matkailijoita tuovia ulkomaisia matkanjärjestäjiä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.
•    Luoda Suomeen vastuullisuuden periaatteita noudattavia matkailudestinaatiota, jotka ovat taloudellisesti kestäviä, asiakaslähtöisiä, paikallisia yhteisöjä ja kulttuureita sekä arktista luontoympäristöä kunnioittavia kansainvälisen tason keskittymiä.
•    Vastuullisuuden osaaminen ja vastuullisen toimintatavan omaksuminen lisääntyvät matkailuyrityksissä ja destinaatioissa.
•    Suomen tunnettuus vastuullisena matkailun maana kasvaa.
Ulottamalla käytäntöjä kaikkien matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan mahdollistetaan tulevaisuudessakin alueiden elinkeinojen tasapainoinen kehitys, kannattava liiketoiminta sekä eri toimialojen kestävä rinnakkaiselo luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta.

TOIMENPITEET

Ohjelman toimenpiteet kattavat yritysten ja alueiden kestävän toiminnan edistämisen sekä matkailijoiden rohkaisemisen toimimaan vastuullisesti ja huomioimaan kaikki vastuullisuuden ulottuvuudet matkallaan Suomen herkässä luonnossa.
•    Selvitys kestävistä matkailuyrityksistä ja destinaatioista Suomessa.
•    Selvitys matkanjärjestäjien suhtautumisesta ympäristösertifiointeihin ja yritysten omiin kestävän kehityksen toimenpiteisiin sekä potentiaalisimpien jakelukanavien kartoitus.
•    Tiedotuskampanja vastuullisen matkailun merkityksestä nostaen esille hyödyt liiketoiminnassa sekä Suomen maakuvassa.
•    Vastuullisen matkailun ja vastuullisuusviestinnän koulutuskokonaisuus matkailuyrityksille ja destinaatioille.
•    Markkinointiviestintäkampanja matkailijoille: vastuullisuuden huomioiminen, erityisesti kulttuurisen kestävyyden aspektit.
•    Benchmarkataan mm. Norjan ja Slovenian kansalliset kestävän matkailun mallit
•    Kehitetään Sustainable Travel Finland -merkki jolla viestiä Suomesta kestävän matkailun maana, ja toteutetaan merkin lanseeraus ja markkinointi
•    Toteutetaan arktinen vastuullinen Suomi -markkinointikampanja kohdemarkkinoilla.
•    Koulutetaan matkanjärjestäjiä tuntemaan paremmin kestävän kehityksen kärkikohteet ja Suomen vahvuudet kestävän kehityksen mallimaana tutustumismatkojen ja digitaalisen materiaalin avulla.
•    Järjestetään mediamatkoja kärkikohteisiin ja pyritään vaikuttamaan mielikuvaan Suomesta yhtenä maailman johtavista kestävän kehityksen kohteista.

Vaikka erillisrahoitteinen Arktinen Kestävä Matkailudestinaatio -projekti on päättynyt, työ kestävän matkailun eteen jatkuu. Kestävän matkailun edistäminen on integroitu läpileikkaavaksi teemaksi kaikessa Visit Finlandin tekemisessä, ja lisäksi kesäkuussa 2020 avatun kestävän matkailun Sustainable Travel Finland –ohjelma tarjoaa matkailuyrityksille ja alueille kestävän matkailun kehittämisohjelman, matkailijoille vastuullisuuden laatumerkin ja Visit Finlandille kestävän matkailun viestintätyökalun. 

Ota yhteyttä

Head of Sustainable Development

Liisa Kokkarinen

Sustainable Travel Finland