Tuotekehitys ja teemat

Matkailijoita houkutellaan Suomeen ainutlaatuisilla elämyksillä ja kiinnostavilla aktiviteeteilla, jotka vastaavat heidän odotuksiaan ja vaatimustasoaan.

Teemoista sisältöä elämyksiin

Matkailijoita houkutellaan Suomeen ainutlaatuisilla elämyksillä ja kiinnostavilla aktiviteeteilla, jotka vastaavat heidän odotuksiaan ja vaatimustasoaan. Se vaatii jatkuvaa matkailutarjonnan kehittämistä ja uusien tuotteiden esittelemistä kohdemarkkinoille.

Yhteistyössä yritysten ja alueiden kanssa Visit Finland pyrkii vahvistamaan ympärivuotista tarjontaa ja rakentamaan tehokkaita palveluverkostoja eri puolille maata. Visit Finlandin tuotekehitystyö tukee alueiden kehittämistä ja tuottaa yrityksille työkaluja, tietoa ja koulutusta kansainvälistymiseen ja tarjonnan muokkaamiseen kohdemarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Keskeisenä toimintatapana ovat suuraluekohtaiset partneruustoimenpiteet ja tuotelähtöinen kehittäminen.

Yhteistyössä neljän matkailualueen kanssa

Toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä alueellisten matkailuorganisaatioiden ja alueen matkailuyritysten kanssa. Alueyhteistyössä Suomi on jaettu neljään strategisesti profiloituun alueeseen: Helsinki, Lappi, Järvi-Suomi ja rannikko- ja saaristoalueet.

Myytäviä palvelupaketteja

Tuotelähtöinen kehittäminen korostuu toimintamallissa, jossa markkinakohtaisesti valituista, kunkin markkinan kärkiviestejä tukevista tuotetyypeistä muodostetaan myytäviä palvelupaketteja. Tuotteen ytimenä ovat etukäteen varattavat palvelut, kuten majoitus ja kuljetus ja sitä täydentävät paikan päällä valittavat lisäelementit, teemalliset elämykset, kuten luontoaktiviteetit tai kulttuuriset käyntikohteet.

Tuotteen päätyminen markkinoille edellyttää vielä tuotteeseen sopivien markkinointikanavien ja varauskanavien huomioimista. Näin tuotteesta muodostuu toiminnallinen, myytävä kokonaisuus (ns. tuote-ekosysteemi).

Teemoitettu tarjonta

Teemoitettu tarjonta luo tuotteisiin elämyksellistä sisältöä ja ohjaa matkailijaa kiinnostuksen mukaisiin aktiviteetteihin.

Visit Finland tarjoaa kulttuurimatkailutoimijoille teemakohtaista tukea Culture Finland -ohjelman kautta. Muita kehitettäviä teemoja ovat hyvinvointimatkailu, luontomatkailu ja ruokamatkailu. Lisäksi kehitetään täysin uusia, kasvupotentiaalia omaavia niche-teemoja, kuten koulutuksellista matkailua, urheilumatkailua, terveysmatkailua ja luksusmatkailua.

Vastuullisuus ja digitaalisuus

Vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioidaan kaikessa tekemisessä, mitä myös ympärivuotisen matkailun kehittäminen edistää. Matkailuyritysten digikehitystä ohjataan valtakunnallisen Suomen matkailun digitiekartan avulla.

Tavoitteena kansainvälisesti laadukkaat tuotteet

Tuotekehityksen tavoitteena on ohjata ja koordinoida eri puolilla maata tehtävää kehitystyötä, edistää yritysten verkostoitumista sekä tuotteiden paketointia, digitalisten palveluiden kasvua sekä varmistaa tuotteiden riittävä laatu ja vientikelpoisuus.

Kehitystyön tavoitteena on myös ohjata tarjonnan kehittämistä samansuuntaiseksi Suomen matkailukuvan viestinnän kanssa. Visit Finland Akatemian partnerivalmentajaverkosto toimii jatkeena ja lisäresurssina kehittämiselle. Lisäksi olemme julkaisseet yritysten tuotekehityksen tueksi erilaisia oppaita ja työkaluja, joita löytyy viereisestä linkkilistasta. Uusin työkalu on matkailumarkkinoinnin ajankohtaisilla aihealueilla päivitetty ja uudistettu  Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas. Opasta tukemaan luodaan e-learning-ympäristö, josta yritykset voivat omatoimisesti hakea syvempää osaamista tärkeisiin aiheisiin. Linkki e-learning-ympäristöön aukeaa toukokuussa 2019 tällä sivulla.  

Kehittämistyö noudattaa Matkailun tiekartan 2015-2025 tavoitteita.

  

Teemat

Ota yhteyttä

Director, Head of Product and Content
Kristiina Hietasaari
Development Manager
Terhi Hook
Project Assistant
Kaisu Mäkelä