Siirry sisältöön

Kestävyys matkailuvalttina

YK:n julistama kestävän matkailun kehittämisen vuosi 2017 päättyi, mutta meillä intohimoinen kehittämistyö jatkuu. 

Matkailuelinkeino kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tiennäyttäjäksi

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin vuonna 2015, ja kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGS) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. UNWTO (World Tourism Organization) on luonut verkkosivuston palvelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG's) saavuttamista matkailuelinkeinon toimenpiteiden tukemana. Verkkosivustolta löytyy esimerkkejä, työkaluja, keskustelupohjia, yhteistyömalleja, yhteistyötiloja ja aloitteita viedä matkailun kestävyyttä eteenpäin yhdessä.

Tutustu miten matkailualalla jokainen voi edesauttaa saavuttamaan Agenda 2030 tavoitteet.

Kestävyyden ulottuvuudet

Kestävä kehitys on kehitystä, ”joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Bruntland 1987). Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan nähdä tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään.

Luonnon jatkuva hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää vastuullista toimintaa

Kestävyyden, eli ekologisen, sosio-kulttuurisen ja taloudellisen vastuun tulee näkyä sekä teoissa että sanoissa ja siksi matkailuyrityksille suositellaan kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista kaikissa sen ulottuvuuksissa. Luonnon hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa ja resursseista huolehtimista: toimintaa vastuullisesti luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta. Kestävän kehityksen käytäntöjen ulottaminen kaikkien matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan mahdollistaa tulevaisuudessakin alueen elinkeinojen tasapainoisen kehityksen ja kannattavan liiketoiminnan sekä eri toimialojen kestävän rinnakkaiselon luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta.

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun (KESMA II) -hankkeen vuosien 2013 ja 2014 aikana on tuotettu maaseutumatkailun liiketoiminnan kestävyyden kehittämiseen työkaluja ja julkaisuja, jotka soveltuvat hyvin kaikille mikro- ja pk-yrityksille oppaaksi kestävään kehitykseen. Myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on myös tuottanut vastuullisuuteen liittyviä oppaita hotelli- ja ravintolatoimijoille.

Miksi matkailuyrityksen tulisi toimia kestävästi?

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Vähähiilisyys on myös EU:n rahoitusinstrumenttien tärkeä tavoite ja se on rakennerahastojen uuden rahoituskauden keskeisiä sisältöjä kehittämishankkeille. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään toimenpiteitä asian edistämiseen. Siksi myös matkailussa tulee panostaa vähähiilisyyttä edistävien matkailumuotojen kehittämiseen.

Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa yhä tärkeämpi tapa toimia ja kestävien valintojen näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen, pitkäjänteiseen toimintaan. Tutkimukset osoittavat, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta. Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen. Aikaansa seuraava matkailuyritys ymmärtää vastuullisten toimintatapojen merkityksen elinkeinonsa ja ympäristön tulevaisuudelle, , ja tiedostaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan olevan oleellista yrityksen taloudellisen jatkuvuuden kannalta.

Matkailijat haluavat kestäviä palveluita

Asian tärkeys kasvaa Euroopassa huimaa vauhtia. Booking.comin asiakastutkimuksen mukaan 65% matkailijoista haluaa valita seuraavalla kerralla majoittuessaan ympäristöystävällisen majoituksen vs. 34%, jotka todellisuudessa viime vuonna yöpyivät ympäristöystävällisessä majoituksessa. Jopa 68 %:lla majoituksen valintaan vaikuttaa positiivisesti se, että majoitus on ympäristöystävällistä. (lähde: Booking.com's 2017 Sustainable Travel Report) Myös muut tutkimukset ja trendit osoittavat matkailuyrityksen vastuullisen toimintatavan olevan asiakkaille yhä tärkeämpi tekijä. Täten kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen tulisi näkyä kaikessa Suomea koskevassa markkinointiviestinnässä. Vastuullisuus liittyy myös läheisesti päävetovoimamme luonnon kilpailuedun kirkastamiseen ja puhtauden hyödyntämiseen.

Syksyllä 2018 teettämämme matkanjärjestäjäkysely osoitti, että matkanjärjestäjät haluavat kasvattaa vastuullisesti tuotettujen matkailuelämysten tarjontaa. Ilmastonmuutos mietityttää ja kysyntää on etenkin tuotteille, joiden hiilijalanjälki on pieni.

Myös muut tutkimukset ja trendit osoittavat matkailuyrityksen vastuullisen toimintatavan olevan asiakkaille yhä tärkeämpi tekijä. Vastuullisuutta arvostavat matkailijat matkustavat useammin, viipyvät kohteessa pidempään, kuluttavat enemmän matkaa kohden ja heistä 1/3 olisi halukas maksamaan enemmän vastuullisista palveluista (Reiseanalyse 2014). Lisäksi matkailijat etsivät kohteita, joissa ilma on puhdasta, paikantuntu on aistittavissa, on mahdollisuus tavata paikallisia (Reiseanalyse 2018). Täten kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen tulisi näkyä kaikessa Suomea koskevassa markkinointiviestinnässä. Vastuullisuus liittyy myös läheisesti päävetovoimamme luonnon kilpailuedun kirkastamiseen ja puhtauden hyödyntämiseen.

Työkalut ja oppaat

Vastuullisuuden työkalut, oppaat, tutkimukset, tilastot ja muut julkaisut on koottu yhdelle sivulle muiden Visit Finlandin julkaisujen kanssa.

Matkailun julkaisut > Vastuullisuus