Sertifioinnit
& ohjelmat

Suomessa käytössä olevia sertifiointeja ja matkanjärjestäjien ja muiden matkailutoimijoiden omat kestävän kehityksen ohjelmat.

Taattua laatua

Tutustu matkanjärjestäjillä käytössä oleviin laatujärjestelmiin

Laatutonni Green Start

 • Green Start on Matkailun edistämiskeskuksen ja Haaga-Perhon matkailualalle räätälöimä suomalainen vastuullisuuskoulutus.
 • Se on päivän kestävä valmennus, joka antaa yritykselle eväät ja työkalut kertoa asiakkailleen kestävistä valinnoista liiketoiminnassaan.
 • Valmennuksen aikana aloitetaan käytännönläheisen toimintasuunnitelman laatiminen ympäristöasioiden ja vastuullisuuden edistämiseksi.
 • Merkin saaminen perustuu koulutukseen.
 • Tähän mennessä 30 matkailualan yritystä suorittanut valmennuksen.
 • Green Start -koulutus sisältyy Visit Finlandin Laatutonni Exclusive -tason moduleihin TAI koulutksen voi tilata yritykselle yksittäisenä koulutuksena Haaga-Perholta.Laatutonni Green Startin etuna on, että se on matkailualalle räätälöity ja kattaa vastuullisuuden kaikki osa-alueet. Sen voi suorittaa Laatutonnista riippumatta.

Green Key – majoitusalan ympäristöohjelma

 • Maailmanlaajuinen, majoitusalan ympäristöohjelma on sertifioinut kansainvälisesti jo yli 2600 kohdetta ja toimii 55 maassa.
 • Green Key -sertifikaatin on saanut Suomessa jo yli 60 majoituskohdetta.
 • Ohjelma on suunniteltu alusta lähtien majoitusalalle, jonka vuoksi se huomioi tehokkaasti alan ominaispiirteet ja on toteutukseltaan käytännönläheinen.
 • Merkki perustuu ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.
 • Eri majoitusmuodoille – hotelleille, pienille majoitusliikkeille sekä leirintäalueille ja mökkikylille – on ohjelmassa oma kriteeristönsä.
 • Kriteeristöön on sisällytetty ympäristöasioiden lisäksi myös joitain sosiokulttuurisen ja taloudellisen vastuullisuuden kriteereitä.
 • Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima

Green Keyn etuna on, että se on maailmanlaajuisesti tunnettu majoitusalan ympäristömerkki. Tutustu Green Keyn hakuohjeisiin tästä.

Joutsenmerkki

 • Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki ja se on Suomen tunnetuin ympäristömerkki.
 • Suomessa ekologinen vastuullisuus on ollut luonnollinen osa yritysten toimintaa jo pitkään, ja merkki on ollut käytössä vuodesta 1990 saakka.
 • Joutsenmerkki-sertifiointi alkoi kulutushyödykkeillä, mutta nyt mukana on myös monia palveluita kuten hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset.
 • Tällä hetkellä matkailualalla merkin käyttöoikeus on 21 hotellilla tai majoituspalvelulla, 31 kongressikeskuksella ja 46 ravintolalla.
 • Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja.
 • Merkin saaminen perustuu elinkaaripohjaisten kriteerien täyttymiseen.
 • Merkin käyttöoikeus on määräaikainen, kuten vaatimuksetkin. Tuotteelle tai palvelulle tulee hakea merkkiä uudestaan aina, kun vaatimuksia tiukennetaan eli tavallisesti 3-5 vuoden välein.

Joutsenmerkki keskittyy pääasiassa ekologiseen vastuullisuuteen.

Tutustu merkin vaatimuksiin ja hae yrityksellesi Joutsenmerkkiä täältä.

Green Destination Quality Net (DQN)

 • Green DQN® -ohjelma on Matkailun edistämiskeskuksen, Metsähallituksen sekä Haaga-Perhon yhteistyönä syntynyt ympäristöpainotteinen laatuohjelma matkailukeskuksilla ja matkailualueille.
 • Viisi matkailualuetta suorittanut valmennuksen.
 • Ohjelman avulla voidaan vahvistaa imagollista mielikuvaa matkailualueen vastuullisuudesta.
 • Alue saa valmennuksen jälkeen logon käyttöönsä.

Green DQN:n etuna on, että se on matkailualalle räätälöity oma valmennus.
Tiedustele alueellesi Green DQN -ohjelmaa: Petteri Ohtonen, Haaga-Helia amk, petteri.ohtonen (at) haaga-helia.fi.

Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT -sertifikaatti

 • Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) Suomi ry edistää ja kehittää ympäristövastuullista matkailua, joka tukee luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua sekä maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia.
 • Merkin saaminen perustuu kriteerien täyttymiseen.
 • Mukana 29 matkailuyritystä, jotka täyttävät ECEAT'in kriteerit.

ECEATin etuna on, että se on kansainvälinen matkailualan merkki ja sisältää myös laatuvaatimuksia.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

 • ISO 14001 on kansainvälinen standardi ja maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän malli.
 • ISO 14001 auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.
 • ISO 14001 -sertifikaatin perustana on puolueettoman auditoijan tekemä tarkastus. ISO 14001 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset.
 • ISO 14001 -sertifikaatti on myönnetty yli 300 000 organisaatiolle noin 200 maassa.

ISO 14001 sopii kaikenkokoisille organisaatioille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Lisätietoja täältä.

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme)

 • EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä.
 • Koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta.
 • EMASiin kuuluu puolueettoman, akkreditoidun tahon tekemä järjestelmän toimivuuden ja raportoitujen tietojen todentaminen.
 • EMAS-rekisteröidyt organisaatiot saavat myös käyttöönsä logon ja sertifikaatin.

Lisätietoja täältä.

Ekokompassi

 • Ekokompassi on pk-yrityksille ja yleisötapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä
 • räätälöidään yhdessä, sopii kaikille toimialoille
 • tukee ympäristötyössä
 • sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys tai tapahtuma sitoutuu
 • auditoidaan ja siitä saa sertifikaatin
 • pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin
 • Ekokompassi on saatavilla toistaiseksi pääkaupunkiseudulla, Hyvinkäällä ja Tampereella
 • Ekokompassi on käytössä 50 matkailu- ja ravintola-alan toimijalla sekä tapahtumalla ja tapahtumapaikalla

Lisätietoja täältä.

EU-kukka – EU-ympäristömerkki

 • EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa. Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Järjestelmä kattaa pääasiassa tuotteita, mutta myös joitain palveluita.
 • Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja osallistumassa merkin kehitystyöhön. Suomessa merkintää hoitaa Ympäristömerkintä.
 • Suomessa kaksi hotellia on sertifioitu (9/2017).
 • Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain 10–20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista täyttää vaatimukset.

Merkin saantia on rajoitettu, mutta se takaa asiakkaalle erittäin tiukalla seulalla sertifioidun ympäristöystävällisen kohteen. Tutustu merkkiin.

Green Office on WWF

Green Office on WWF Suomen vuonna 2002 kehittämä kevennetty ympäristöohjelma, joka ohjaa käytännönläheisesti toimiston tavoittelemaan ekologisen jalanjälkensä pienentämistä ja kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämistä.

Lisätietoja täältä.

ETIS The European Tourism Indicator System Tool kit for Sustainable Destinations

 • Euroopan komission toimesta luodut seurantaindikaattorit alueiden omatoimiseen kestävän kehityksen edistämiseen.
 • Indikaattorit luotu paikallisesti toteutettavaa ja johdettavaa prosessia varten kestävän matkailukohteen kestävyyden seurantaan, hallinnointiin ja kestävyyden tason nostamiseen.
 • Indikaattoreita pilotoitu 104 destinaatiossa, 20 maassa. Pilottialueena ollut myös 2 suomalaista aluetta. Nyt alkanut 2. pilottivaihe (Suomi ei mukana).
 • FEST (The Foundation for European Sustainable Tourism) on luonut projektinhallintametodin PM4ESD, jonka avulla kestävän kehityksen projekteja ja indikaattoreiden seurantaa voidaan toteuttaa matkailukohteissa.
 • Tutustu ETISin suomenkieliseen työkalupakettiin kestäville matkailukohteille tästä: ETIS- opas (pdf)

 

 

Matkailutoimijoiden ohjelmia

TripAdvisor GreenLeaders

 • TripAdvisor GreenLeaders Program on hotelleille ja aamiaismajoituskohteille myönnettävä todistus siitä, että ne ovat sitoutuneet vihreisiin tekoihin, kuten kierrättämiseen, vesitehokkuuteen ja vaihtoehtoisten energiamuotojen suosimiseen.
 • Majoituskohteet anovat merkkiä ja TripAdvisor hyväksyy kriteerien täyttyessä kohteen TripAdvisor GreenLeaders -ohjelmaan ja myöntää GreenLeader tai GreenPartner -merkin.
 • GreenLeaders-merkin saavat ovat saavuttaneet yhden neljästä tasosta: pronssi, hopea, kulta tai platina. Mitä korkeamman tason kohde on saavuttanut, sitä suurempi on kohteen panostus ekologisiin arvoihin.
 • GreenPartners-merkin saaneet ovat täyttäneet ohjelman minimivaatimukset ekologisuudessa. Näitä ovat ohjelma pyyhkeiden ja liinavaatteiden uusintakäyttöön, energiatehokkaiden lamppujen käyttö, energian käytön seuranta ja henkilökunnan ja asiakkaiden ohjeistus vihreisiin arvoihin.

Lisätietoja

Responsible Travel

Responsible Travel U.K. on maailman ensimmäinen ja laajin matkailuportaali, joka markkinoi ja myy vastuullisia ja ekologisia lomia. Yrityksellä on oma kriteeristö ja koulutusohjelma vastuulliseen matkailutoimintaan.

Lisätietoja

Metsähallitus

Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet

Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Metsähallituksen yhteistyöyritykset allekirjoittavat periaatteiden noudattamisen tehdessään sopimuksen Metsähallituksen kanssa toimimisesta suojelualueilla.

Tutustu periaatteisiin tästä linkistä.

Metsähallituksella on myös opas Kestävä matkailu suojelualueilla – Opas matkailuyritykselle.

Lisätietoja

Forum Anders Reisen

 • Saksalainen yhdistysmuotoinen kestävän matkailun verkosto ja matkanjärjestäjäportaali.
 • Yritykset ovat sitoutuneet kestävän matkailun noudattamiseen. Ympäristön suojeleminen, vieraan kulttuurin kunnioittaminen ja resurssien säästäminen ovat etusijalla.
 • Jäsenyyden ja sertifioinnin edellytyksenä kestävän kehityksen prosessin omaksuminen yrityksessä ja kriteerien täyttyminen.
 • Jäseniä noin 130, mukana myös suomalaisia.

Lisätietoja

 

GEO Certified™

Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys (FGA) tukee GEO OnCourse ™ -ohjelmaa. Verkossa toimiva ohjelma ohjaa kenttiä voimavarojen tehokkaampaan käyttöön ja ympäristön vaalimiseen. GEO OnCourse™ auttaa golfkentän johtoa sisäistämään kestävän kehityksen periaatteet ja toimimaan niiden mukaisesti käytännössä: säästämään kustannuksissa, luomaan positiivista julkisuutta ja ylittämään viranomaisten ja asiakkaiden vaatimukset.

GEO Certified™  on ainoa ympäristömerkki, jonka toteutumista kestävän kehityksen ammattilaiset arvioivat paikan päällä ja josta raportoidaan läpinäkyvästi. GEO:n myöntämä sertifiointiohjelma golfkentille on ainoa FGA:n tukema kestävän kehityksen golf-sertifikaatti kentänhoidolle.

Lisätietoja

Green Globe

Green Globe on kansainvälisesti suurimpia matkailualan ympäristömerkkejä. Merkki myönnetään erilaisille matkailualan yrityksille, niin majoitusliikkeille, matkanjärjestäjille kuin lento- sekä laivayhtiöille kestävän matkailun edistämisestä. Merkki voidaan myöntää myös nähtävyydelle. Green Globe -tunnus myönnetään kansainväliset kriteerit täyttävälle yritykselle tai kohteelle, jossa otetaan huomioon

kulttuurinen kestävyys, paikallistalouden tukeminen sekä ympäristökysymykset.

Lisätietoja

 

Roope Satama

Roope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ainutlaatuinen ympäristöohjelma. Ohjelman taustalla on yhdistyksen vuosikymmenten kokemus yhteistyöstä venesatamien kanssa.

Roope Satamilta edellytetään:

 • ympäristövastaavan nimeämistä
 • jätehuollon asianmukaista järjestämistä
 • jätevesien asianmukaista käsittelyä
 • siisteyttä ja roskattomuutta
 • turvallisuudesta huolehtimista
 • tiedottamista ja opastusta ympäristö- ja turvallisuusasioista
 • halua olla mukana ja kehittää satamatoimintaa

Lisätietoja

TourCert

TourCert on voittoa tavoittelematon matkailun sertifiointijärjestö. Vuonna 2009 perustettu TourCert tarjoaa erilaisia ​​indikaattoreita, kriteerejä ja työkaluja, joiden avulla matkanjärjestäjien yhteiskuntavastuu voidaan mitata.

Lisätietoja

Ota yhteyttä

Project Manager
Virpi Aittokoski

Sports, Nature, Sustainable travel