Sertifioinnit
& ohjelmat

Suomessa käytössä olevia sertifiointeja ja matkanjärjestäjien ja muiden matkailutoimijoiden omat kestävän kehityksen ohjelmat.

Taattua laatua

Tutustu matkanjärjestäjillä käytössä oleviin laatujärjestelmiin

Matkailuyrityksille on tarjolla kymmeniä erilaisia ohjelmia, järjestelmiä ja sertifiointeja vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen. Matkailuyritykset myös hyödyntävät sertifikaattien tarjoamista työkaluista monipuolisesti; moni sertifikaatti tarjoaa alkutilakartoituksia, jatkuvan kehittämisen mallin, viestintätukea ja ohjeistuksen toimenpidesuunnitelman tekoon. Osa järjestelmistä ja ohjelmista kattaa kaikki kestävän matkailun osa-alueet, toiset painottavat ympäristövaikutuksien minimointia.

Barentsin alueella käytössä olevista laatu- ja vastuullisuussertifioinneista on tehty selvitys v. 2017. Raportti löytyy tältä sivulta ladattavissa aineistoissa. Jo pelkästään Pohjoismaissa on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja järjestelmiä, joista vain muutamat ovat käytössä kaikissa Pohjoismaissa.

Lähes tuhat matkailuyritystä Suomessa on jo mukana jossakin kestävän kehityksen ohjelmassa ja siten sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Jos yrityksesi ei vielä ole omaksunut kestävää toimintatapaa, niin nyt on korkea aika siihen. Tällä sivulla esitellyt Suomessa jo matkailuyritysten käytössä olevat ja kestävää matkailua tukevat sertifikaatit hyväksytään suoraan osaksi Sustainable Travel Finland -merkkiä. 

Biosphere

BiosphereMatkailun biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. BIOSPHERE© -sertifikaatin myöntää Responsible Tourism Institute (RTI), vuonna 1995 perustettu riippumaton elin, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen toimia ja ohjelmia matkailukohteissa ja yrityksissä. Biosfäärialueet ovat sitoutuneet varmistamaan jatkuvan parantamisen tasapainoisesti seuraavilla aloilla YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen kautta: ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristönsuojelu, kulttuuri, sosiaalinen ja taloudellinen. Sertifikaatti voidaan myöntää matkailualueille ja eri sektoreilla toimiville matkailuyrityksille. Online-muotoinen prosessi tukee pitkäjänteistä kehittämistä, johon kuuluu osallistuville tahoille tukea, koulutusta ja tapahtumia.

ECEAT Suomi

Eceat SuomiSuomen luomumatkailuyhdistys - ECEAT Suomi ry (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) edistää ympäristövastuullisen matkailun avulla luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, kulttuuriperinnön ja -maiseman suojelua sekä maaseudun ekologisia toimintamahdollisuuksia. Lisäksi yhdistys tarjoaa ympäristökasvatusta. Jäseneksi voivat hakea matkailupalveluja tarjoavat luomutilat, ympäristövastuulliset majatalot ja ekokylät sekä muut majoitus- ja vierailukohteet, joissa panostetaan vahvasti ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin. Koska kestävän matkailun ja luomun tukeminen on tärkeää myös kaupungeissa ja taajamissa, ECEAT Suomi ry on soveltamassa laatukriteereitään myös mm. luomu- ja ekokahviloille ja -ravintoloille.

Ekokompassi

ekokompassiEkokompassi on pk-yrityksille ja yleisötapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä, jonka avulla pystyy vähentämään omaa ympäristökuormaansa. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä räätälöidään jokaiselle tapahtumalle / yritykselle henkilökohtaisesti, joten se voidaan rakentaa sekä matkailukokonaisuudelle että yksittäiselle matkailualan yritykselle. Merkin saadakseen yrityksen tulee sitoutua 10 kriteerin noudattamiseen. Merkin hankkiessaan yritys saa kolme ympäristöasiantuntijan neuvontakertaa. Ekokompassi pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin. Ekokompassi on saatavilla koko Suomessa. Ekokompassi on käytössä 50 matkailu- ja ravintola-alan toimijalla, sekä tapahtumalla ja tapahtumapaikalla (05/2018).

EMAS

EMASEMAS (The Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka perustuu EU:n asetukseen (EY) N:o 1221/2009. Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla organisaatio tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset ja toimii suunnitelmallisesti erilaisten päästöjen ja jätteiden sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteellisen toiminnan tuloksena toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset vähenevät ja kustannukset pienenevät. EMAS-järjestelmä koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. EMASin toteuttamisen pääkohtia ovat: yrityksen ympäristökatselmus (mm. sidosryhmien ja ympäristönäkökohtien tunnistaminen, ympäristönäkökohtien merkittävyyden arviointi), toiminnan tavoitteellisen ympäristöasioiden hoidon ja parantamisen varmistava johtamisjärjestelmä, sisäinen auditointi toiminnan kehittämiseksi sekä julkinen raportointi tehdystä ympäristötyöstä ja toiminnan ympäristövaikutuksista.

EU Ecolabel / EU kukka

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa. Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja osallistumassa merkin kehitystyöhön, Suomessa merkintää hoitaa Ympäristömerkintä. Merkin voivat saada majoitusliikkeet, jotka täyttävät asetetut korkeat ympäristökriteerit. Järjestelmä kattaa pääasiassa tuotteita, mutta myös joitain palveluita. Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain 10–20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista täyttää vaatimukset. Merkin saantia on rajoitettu, jotta asiakkaalle taataan erittäin tiukalla seulalla sertifioidut ympäristöystävälliset kohteet.

Geo Golf 

Geo golfGEO Certified® Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys (FGA) tukee GEO OnCourse ™ -ohjelmaa. Verkossa toimiva ohjelma ohjaa kenttiä voimavarojen tehokkaampaan käyttöön ja ympäristön vaalimiseen. GEO OnCourse™ auttaa golfkentän johtoa sisäistämään kestävän kehityksen periaatteet ja toimimaan niiden mukaisesti käytännössä: säästämään kustannuksissa, luomaan positiivista julkisuutta ja ylittämään viranomaisten ja asiakkaiden vaatimukset. GEO Certified™  on ainoa ympäristömerkki, jonka toteutumista kestävän kehityksen ammattilaiset arvioivat paikan päällä ja josta raportoidaan läpinäkyvästi. GEO:n myöntämä sertifiointiohjelma golfkentille on ainoa FGA:n tukema kestävän kehityksen golf-sertifikaatti kentänhoidolle.

Green Globe

Green globeGreen Globe, kansainvälinen matkailualalle kehitetty korkea kestävän matkailun standardi pohjautuu moniin kriteereihin: Global Sustainable Tourism Criteria, Global Partnership for Sustainable Tourism Criteria (STC Partnership), Agenda 21, ISO 9001 / 14001 / 19011. Kohderyhmänä matkailutoimialojen yritykset kuten majoitus, liikenne, matkanjärjestäjät, kongressikeskukset ja matkailualan organisaatiot, jotka ovat kansainvälisillä markkinoilla, ja jotka ovat tehneet jo pitkään työtä kestävän matkailun eteen.

Green Key

Green keyGreen Key on maailmanlaajuinen majoitusalan ympäristöohjelma, joka on suunniteltu alusta lähtien majoitusalalle, jonka vuoksi se huomioi tehokkaasti alan ominaispiirteet ja on toteutukseltaan käytännönläheinen. Merkki perustuu ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu. Kriteeristöön on sisällytetty ympäristöasioiden lisäksi myös joitain sosiokulttuurisen ja taloudellisen vastuullisuuden kriteereitä. Eri majoitusmuodoille – hotelleille, pienille majoitusliikkeille sekä leirintäalueille ja mökkikylille – on ohjelmassa oma kriteeristönsä. Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima. Käytössä on Green Keyn oma materiaalipankki osallistujille, josta löytyy mm. laaja valikoima valmista teemamateriaalia ja viestintämateriaalia. Green Key tiedottaa kohteista aktiivisesti sekä sosiaalisessa mediassa että uusista kohteista myös lehdistötiedottein.

Green Activities

Green Activities on Green Keyn pikkusisar. Se antaa työkalun ja vahvan viestintätuen luonnossa liikkuville pienyrittäjille. Kriteeristö toimii työohjeena miten vastuullisessa luonnossa liikkumisessa tulee huomioida esim. luonnon monimuotoisuus, jätteet ja ruokailu. Green Activities soveltuu pienille yrittäjille, jotka vievät asiakkaitaan patikoimaan, melomaan, pyöräilemään tai muutoin luontoon liikkumaan, ja joilla ei ole omia asiakastiloja.

HI-Quality & Sustainability (HI-Q&S)

HI Quality (HI-Q) on kansainvälisen Hostelling Internationalin suunnittelema laadunhallintajärjestelmä. HI-Q:sta on saatavilla myös laajennettu HI Quality and Sustainability (HI-Q&S) -versio. HI-Q&S eroaa HI-Q:sta siten, että siinä on otettu huomioon myös hostellin kestävä kehitys. Lisäksi soveltuvuuskriteerit ovat laajemmat. Hostellit, jotka toteuttavat ohjelman menestyksekkäästi, sertifioidaan ja siten niillä on oikeus käyttää HI-Q&S-logoa. Visit Finlandin STF-ohjelmaan hyväksytään vain HI-Q&S-versio sertifikaatista.

ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälinen standardi ja maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän malli. Standari sopii kaikenkokoisille organisaatioille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, jotka haluavat hallita ympäristövastuitaan järjestelmällisesti siten, että se tukee kestävän kehityksen ympäristötekijää. ISO 14000 -standardisarja tarjoaa organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi. ISO 14001 -standardin uudistetussa versiossa (2015) nostettiin ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle ja edellytetään ympäristöasioiden sisällyttämistä strategioihin. Standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. ISO 14001 -sertifikaatin perustana on puolueettoman auditoijan tekemä tarkastus. ISO 14001 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset. Standardit ja oppaat käsittelevät mm. ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset, ympäristönsuojelun tason arviointi, ympäristömerkinnät, elinkaariarviointi, kasvihuonekaasupäästöjen hallinta, tuotteiden hiili- ja vesijalanjälki sekä ympäristöviestintä.

Joutsenmerkki

JoutsenmerkkiJoutsenmerkki on yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista ympäristömerkeistä. Kulutustuotteista lähtenyt sertifiointi on laajentunut kattamaan myös monia palveluita, kuten hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla ohjataan kuluttajia ja ostajia valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti ja  kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Merkin saaminen perustuu elinkaaripohjaisten kriteerien täyttymiseen. Kriteerit koskevat mm. energian- ja vedenkulutusta, jätteen määrää, kemikaalien käyttöä, hankintoja, tarjoilua, kuljetuksia, ruokaa ja hotellihuoneita sekä menettelyjä, kuten tiedottamista, hankintamenettelyjä ja omavalvontaa.

Roope-satama

Roope-satamaRoope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ainutlaatuinen ympäristöohjelma. Ohjelman tavoitteena on kehittää kaikenkokoisia venesatamia erityisesti ympäristönäkökulmat ja turvallisuusasiat huomioiden. Samalla ohjataan venesatamien käyttäjiä ympäristöystävälliseen toimintaan. Roope-satamat saavat tukea sataman toimintaan erityisesti jätehuoltoa koskevissa kysymyksissä ja ympäristötyön kehittämisessä. Roope-satamilta edellytetään: ympäristövastaavan nimeämistä, jätehuollon asianmukaista järjestämistä, jätevesien asianmukaista käsittelyä, siisteyttä ja roskattomuutta, turvallisuudesta huolehtimista, tiedottamista ja opastusta ympäristö- ja turvallisuusasioista sekä halua olla mukana ja kehittää satamatoimintaa.

TourCert

TourCert on voittoa tavoittelematon matkailun sertifiointijärjestö. TourCert tarjoaa perehdytystä kestävään matkailuun niin destinaatioille, yrityksille kuin matkailijoille. Vuonna 2009 perustettu TourCert tarjoaa erilaisia indikaattoreita, kriteerejä ja työkaluja, joiden avulla matkanjärjestäjien yhteiskuntavastuu voidaan mitata. TourCert auttaa organisaatioita kestävän kehityksen suunnitelman kokonaisvaltaisessa implementoinnissa. TourCert mm. konsultoi, järjestää seminaareja ja tarjoaa itsearviointityökaluja jäsenilleen.

WWF Green Office

green officeWWF Green Office opastaa organisaatioita toimimaan ympäristövastuullisesti. Tavoitteena on pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä, käyttää luonnonvaroja viisaasti ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Green Office -työtä ohjataan seitsemän teeman avulla: johtaminen, viestintä ja sitouttaminen, energia ja vesi, kierrätys, lajittelu ja siivous, liikkuminen, ruoka ja hankinnat. WWF Green Office on asiantuntijakumppani ympäristövastuullisuudessa. Johdolla tai työntekijöillä ei tarvitse olla omaa ympäristöosaamista, sillä tukena on maailman johtavan ympäristöjärjestön erityisasiantuntemus. Green Office -sertifikaatin avulla organisaatio rakentaa brändiään vastuullisena toimijana. Green Office -merkki on todistus hyvin hoidetuista vastuullisuusasioista. Sertifikaatti kertoo asiakkaille ja sidosryhmille, että ympäristöasiat otetaan huomioon toimitiloissa, päätöksenteossa ja toiminnassa.

 

Muut ohjelmat

Metsähallitus

Metsähallituksen luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Metsähallituksen yhteistyöyritykset allekirjoittavat periaatteiden noudattamisen tehdessään sopimuksen Metsähallituksen kanssa toimimisesta suojelualueilla. Periaatteisiin sitoutumalla pyritään takaamaan matkailun ekologinen, sosiokulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. Periaatteiden kuusi pääkohtaa ovat: tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua, minimoimme ympäristön kuormitusta, vahvistamme paikallisuutta, edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä, edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista sekä viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista. Periaatteiden toteutumiseen on myös seurantatyökalu.

Unesco

Unescon maailmanperintökohteille suunnattu kestävän matkailun ohjelma tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan matkailun kestävyyden kehittämiseen. Kulttuuri- ja luonnonperintöä suojellaan ja matkailua kehitetään kohteen arvojen mukaisesti. Unescon ohjeistaa maailmanperintökohteita toimimaan kestävästi. - Unesco on laatinut kohteiden käyttöön kestävän matkailun työkalupakin, joka tarjoaa sekä strategisia suuntaviivoja että käytännön ohjeistusta, ja jonka tarkoituksena on varmistaa kestävän matkailun toteutuminen. Tutustu Unescon kestävän matkailun työkalupakkiin.

Forum Anders Reisen

Forum Anders Reisen on saksalainen yhdistysmuotoinen kestävän matkailun verkosto ja matkanjärjestäjäportaali. Verkoston yritykset ovat sitoutuneet kestävän matkailun periaatteiden noudattamiseen. Yhdistykseen kuuluu matkanjärjestäjiä, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen tarjota mahdollisimman laadukkaan matkailukokemuksen. Kaikessa toiminnassa etusijalla ovat ympäristön suojeleminen, vieraan kulttuurin kunnioittaminen ja resurssien säästäminen. Jäsenyyden ja sertifioinnin edellytyksenä kestävän kehityksen prosessin omaksuminen yrityksessä ja kriteerien täyttyminen. Jäseniä yhdistyksessä on noin 130, mukana myös suomalaisia.

Ota yhteyttä

Project Manager
Virpi Aittokoski

Sports, Nature, Sustainable travel