Siirry sisältöön

Talent Explorer

Talent Explorer -rahoitus

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta edistämään yrityksesi liiketoimintaa uudella kansainvälisellä markkinalla.

Kenelle?

Talent Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa) lukuun ottamatta toimialoja, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Rahoituspalvelu on tarkoitettu yrityksille jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta palkkaamalla asiantuntijan. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Yrityksellä tulee olla lisäksi innovatiivinen tuote- tai palveluidea tai liiketoimintamalli, jonka viemisessä uusille kansainvälisille markkinoille se tarvitsee asiantuntemusta.

Mitä?

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain palkattavan asiantuntijan kustannuksiin. Asiantuntijalla pitää olla hyvä kohdemarkkinan tuntemus, osoituksena tästä esim. kulttuurin tuntemus,  kielitaito ja kohdemarkkinaverkostot.

Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa maksimissaan 50 prosenttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista. Projektille hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkattavan henkilön palkkakustannukset sivukuluineen sekä mahdolliset matkakulut ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Matkakulut katetaan kustannusarvion muina kustannuksina laskennallisena eränä, enintään 20 prosenttia palkkakustannuksista.

Talent Explorer -asiantuntija palkataan suomalaisen työlainsäädännön ehdoin ja hän työskentelee Suomesta käsin, hän ei voi työskennellä pelkästään ulkomailla.

Apua asiantuntijan löytämiseen saat esimerkiksi Business Finlandin Talent Boost -ohjelmasta.

Milloin?

Talent Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat saada lisää osaamista ja tietoa yrityksen kansainväliseen kasvuun hyödyntämällä palkattavaa asiantuntijaa itsellesi uuden potentiaalisen vientimarkkinan selvittämiseksi nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yrityksesi tarvitsee asiantuntijaa kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yrityksesi talous on kunnossa ja oma osuutesi projektin rahoituksesta varmistettu
 • Yrityksessä on töissä sitoutunut tiimi, jossa vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on toisiaan täydentävää osaamista muilta alueilta. (Emme rahoita yhden henkilön yrityksiä. Minimitiimi koostuu esimerkiksi yhdestä 100% henkilöstä ja kahdesta 50% henkilöstä Suomessa.)

Milloin ei?

Yrityksesi ei voi saada Explorer-rahoitusta, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritykselläsi on verovelkaa
 • yrityksesi rating Alfa on huonompi kuin A
 • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksesi de minimis -kiintiö ylittyy 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Talent Explorer -rahoitus on tarkoitettu uuden markkinan kartoittamiseen ja rahoituksella voit palkata asiantuntijan yrityksesi kansainvälistymisen tueksi.  Palkattavalla henkilöllä pitää olla kv-osaamista ja tuntea kohdemarkkina. Palkattava asiantuntija voi olla henkilö, jolla on uuteen vientimarkkinaan liittyvää tuntemusta tai erityisosaamista, esimerkiksi ulkomaalainen suomalaisesta yliopistosta/ammattikorkeakoulusta valmistunut tai lopputyövaiheessa oleva opiskelija.

Esimerkkejä toimenpiteistä, joihin rahoitusta voi kohdistaa

Asiantuntijan palkkaaminen erilaisten toimenpiteiden tekemiseen kansainvälistymisen edistämisessä uudella vientimarkkinalla, esimerkiksi

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia.
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi.
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa kansainvälisessä markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys.
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla. Koemarkkinointiin liittyvä asiantuntijatyö voidaan hyväksyä hankkeen kustannuksiksi edellyttäen, että koemarkkinointi on selkeästi rajattu: ennen koemarkkinoinnin käynnistämistä kohdemarkkinat ja -asiakassegmentit tulee olla määriteltyinä ja koemarkkinoinnin maksimikestoaika on 2 kuukautta
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus.
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin olemassa oleville tuotteille. Testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia ei rahoiteta.

Mihin rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Yrityksesi nykyisen henkilöstön omiin palkkakustannuksiin tai matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin.
 • Toimialoihin, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
 • Ulkopuolelta ostettaviin asiantuntijapalveluihin.
 • Viennin tukemiseen tai vientimarkkinoinnista aiheutuneisiin kuluihin.

Näin haet rahoitusta

Rahoitusta haetaan etukäteen ja projektin alkamisajankohta voi olla aikaisintaan se päivämäärä jolloin hakemus on lähetetty sähköiseen järjestelmään. Yritys voi aloittaa projektin omalla riskillään kun hakemus jätetty sähköiseen järjestelmään.  Merkitse hakemuspalvelussa projektin kustannusarvioon ainoastaan palkattavan asiantuntijan kustannukset: rahapalkka, henkilösivukustannukset max 30% (hsk) ja muut kustannukset jotka voivat olla max 20% rahapalkkojen yhteismäärästä.

Rahoituksen kesto tyypillisesti 6-12 kuukautta. Hankkeiden maksimikestoaika on yksi vuosi.

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin myöntämän Talent Explorer -rahoituksen määrä enintään 20 000 ja se kattaa maksimi 50 prosenttia Suomesta käsin työskentelevän palkattavan asiantuntijan kustannuksista (palkkakustannukset ja mahdolliset matkakulut). Yrityksesi maksaa palkattavan asiantuntijan kustannuksista minimissään 50 prosenttia. Talent Explorer -hakemuksen kokonaisbudjetti on siis enintään 40 000 euroa.

Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta ei makseta ennakkoon.

Rahoitus maksetaan projektin päätyttyä loppuraportin yhteydessä. Loppuraportoinnissa yrityksesi raportoi Business Finlandille, miten päätösvaiheessa sovitut tavoitteet on saavutettu.

Loppuraportointi tehdään asiointipalvelussa. Raportissa kuvataan lyhyesti

 • Yrityksen yleistilanne: Miten yrityksen liiketoiminta on kehittynyt projektin aikana (kannattavuus, omavaraisuus, maksuvalmius)? Yrityksen toimintaan raportointikaudella merkittävästi vaikuttaneet muutokset (yrityksen omistus, yritys- tai konsernirakenne, toiminta-ajatus)?
 • Toteutus ja sisältö: Miten projekti on toteutettu ja mitä osavaiheita siihen on sisältynyt? Onko projekti toteutettu suunnitelman mukaisesti? Jos ei, mitkä ovat olleet merkittävimmät muutokset ja haasteet toteutuksessa
 • Resurssit ja yhteistyö: Talent Explorer projektissa luettele palkatun asiantuntijan nimi ja pääasialliset työtehtävät.
 • Yhteenveto projektin tuloksista: Listaa projektille asetut tavoitteet ja vertaa toteutuivatko tulokset? Mikäli tavoitteita ei saavutettu, analysoi syitä. Mitkä ovat projektin merkittävimmät tulokset?
 • Projektin hyödyntämisnäkymät: Hyödyntämisnäkymiin mahdollisesti vaikuttava kehitys markkinoinnissa, yhteistyöverkostoissa, yrityksessä tai liiketoimintamallissa
 • Yritykselle syntynyt uusi tieto ja osaaminen.

Lue lisää raportoinnista

ELY-keskuksista voi hakea myös yrityksen kehittämisavustusta. Sitä voidaan myöntää pk-yrityksille laajemman kansainvälistymisstrategian mukaiseen kehittämishankkeeseen, johon voi sisältyä esimerkiksi uuden avainhenkilön palkkaus, messuosallistumisia tai kansainvälistymistoimenpiteisiin liittyviä matkoja. Kehittämisavustusta ei ole saatavilla Uudenmaan alueella. Lisätietoa ELY-keskusten sivuilta.

Yhteystiedot

Senior advisor
Harriet Gullstén

harriet.gullsten (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 776

Rahoituksen ehdot

Explorer-rahoitus on de minimis -tukea. Rahoitusta koskevat Business Finlandin De minimis -avustuksen ehdot.

Raportointi

Projektin eteneminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Midcap-yrityksen määritelmä

Midcap-yritys
 • Suuren yritykset määritelmän mukaiset yritykset, joiden konsernitason liikevaihto on enintään 300 M€.
Suuri yritys
 • henkilöstöä 250 tai enemmän
 • tai tase on vähintään 43 M€ ja liikevaihto konsernitasolla vähintään 50 M€.

Kysymyksiä ja vastauksia