Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Ohjeet rahoituksen saajalle

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Saiko yrityksenne positiivisen rahoituspäätöksen? Onneksi olkoon! Tältä sivulta löydät ohjeet projektisi aloitukseen, seurantaan ja raportointiin.

Videolla ohjeet projektin aloitukseen, seurantaan ja raportointiin

1) Projektin aloitus

Business Finland maksaa ennakon

Business Finland maksaa 70 % ennakon, kun yritys on hyväksynyt rahoituspäätöksen. Jo maksettu ennakko voidaan periä takaisin, jos rahoituksen ehtoja ei ole noudatettu. 

Järjestä kirjanpito kuntoon 

Projektin kustannuksista täytyy pitää kirjaa heti projektin alusta asti. Projektista aiheutuneet kustannukset pitää voida yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon pitää voida todentaa.

Projektille voidaan hyväksyä vain kustannuksia, jotka ovat syntyneet projektin aikana. Projekti voi alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, kun rahoitushakemus on lähetetty asiointipalvelusta. Tästä syystä hakemuksen laatimisesta maksettava palkkio ei ole projektille hyväksyttävä kustannus.

Kaikkien projektille tilitettävien kustannusten tulee olla maksettuja siinä vaiheessa, kun ne raportoidaan Business Finlandille.

Projektille hyväksyttävät kustannukset

Rahapalkat

 • Henkilölle maksetusta rahapalkasta hyväksytään se osuus, jonka tämä on työskennellyt projektille.
 • Raportissa toteutunutta työpanosta on verrattava projektisuunnitelman arvioon ja poikkeamista raportoidaan.

Henkilösivukustannukset

 • Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään rahoituspäätöksen mukainen prosenttiosuus rahapalkoista.
 • Henkilöiden pitää kuulua suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.

Ostettavat palvelut

 • Ostopalveluiksi hyväksytään projektisuunnitelman mukaiset asiantuntijapalvelut.
 • Ostopalvelut hyväksytään arvonlisäverottomina.
 • Jos hankinnan arvo on vähintään 60 000 euroa, niin julkiset hankintalait velvoittavat rahoituksen saajaa.
 • Intressiostoina voidaan hyväksyä ainoastaan konsernin sisäisiä intressiostoja.

Muut kustannukset

 • Muita kustannuksia hyväksytään rahoituspäätöksen mukainen prosenttiosuus rahapalkkojen ja ostopalvelujen summasta.
 • Muita kustannuksia ei raportoida Business Finlandille eikä niiden tarvitse sisältyä rahoituksen saajan projektikirjanpitoon.
 • Muita kustannuksia ovat yleis-, matka-, aine-ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut).

 

Lue lisää rahoitusehdoista

 

2) Muutokset projektin aikana

Jos huomaat projektin aikana, ettei yrityksenne voi toteuttaa projektia alkuperäisen suunnitelman mukaan, tee projektille muutoshakemus asiointipalvelussa:

 • Projektin aikataulun muutos (Muutoshakemusta ei tarvita, jos projekti jatkuu enintään 4 kuukaudella tai päättyy aikaisemmin kuin on suunniteltu)
 • Merkittävät muutokset kustannusarvioon tai toteuttamissuunnitelmaan (Muutoshakemusta ei tarvita kustannuslajien väliseen muutokseen, joka on suuruudeltaa enintään 20 % kustannusarviosta)
 • Vastuullisen johtajan vaihtuminen
 • Rahoitussuunnitelman muutos

Ilmoita pienemmistä muutoksista Business Finlandin kirjaamoon:

 • Tilinumero muuttuu: Lähetä organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama lomake
 • Projektin yhteyshenkilö tai kustannustilityksen yhteyshenkilö muuttuu

Lue lisää rahoitusehdoista

 

3) Kun projekti päättyy

Täytä raportti asiointipalvelussa 

Täytä loppuraportti Business Finlandin asiointipalvelussa viimeistään 4 kuukauden kuluessa projektiajan päättymisestä. Voit täyttää loppuraportin heti kun olet saanut projektin valmiiksi, vaikka sinulla olisikin alkuperäistä projektiaikaa vielä jäljellä.

Raportin voi lähettää ainoastaan projektin vastuullinen johtaja tai henkilö, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeus. Projektin vastuullinen johtaja vastaa siitä, että

 • projektin toteutuksessa on noudatettu rahoitusehtoja
 • rahoitus on käytetty projektisuunnitelman mukaisesti
 • rahoituksella ei ole ostettu palveluja muilta intressiyrityksiltä kuin oman konsernin sisältä.

Lue lisää raportoinnista

Business Finland maksaa loput rahoituksesta

30 % rahoituksesta maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Rahoituksen maksamisen edellytys on, että yritys on täyttänyt loppuraportin ja että projekti on toteutettu suunnitelman mukaan rahoituspäätöstä ja rahoitusehtoja noudattaen.

Rahoitusta ei voida maksaa, jos yrityksellä on erääntynyttä verovelkaa, jolla ei ole tai jolle ei ole haettu Verohallinnon maksujärjestelyä. Yrityksellä ei saa olla myöskään verojen ilmoituslaiminlyöntejä. Business Finland voi vaihtaa tietoja rahoituksen saajaan liittyen esimerkiksi Verohallinnon kanssa.

Rahoitus pyritään maksamaan 21 päivän kuluessa siitä, kun loppuraportti on toimitettu Business Finlandin asiointipalveluun.

Säilytä dokumentaatio jälkitarkastusta varten

Säilytä projektiin liittyvä dokumentaatio 10 vuoden ajan rahoituksen viimeisen erän maksamisesta.

Business Finland tarkastaa jälkikäteen osan projekteista tarkemmin. Tarkastettavat projektit valitaan satunnaisotannalla sekä riskiarvioinnin ja väärinkäytösepäilyjen perusteella. Jos rahoituksen käytössä ilmenee epäselvyyksiä tai väärinkäytöksiä, Business Finlandilla on oikeus periä rahoitus osittain tai kokonaan takaisin korkoineen.

Näin projektisi etenee

1) Projektin aloitus

 • Business Finland maksaa ennakon.
 • Järjestä kirjanpito niin, että projektin kustannukset voidaan yksilöidä.
 • Tarkista rahoitusehdoista, mitä kustannuksia projektille voidaan hyväksyä.

2) Muutokset projektin aikana

Jos projektiin tulee muutoksia, ilmoita niistä Business Finlandille.

3) Kun projekti päättyy, täytä loppuraportti

 • Täytä loppuraportti asiointipalvelussa viimeistään neljä kuukautta projektin päättymisen jälkeen.
 • Business Finland maksaa rahoituksen loppuraportin perusteella.