Siirry sisältöön

Tietoa arvioinnista

EU:n rahoittamat t&i-hankkeet arvioidaan yhteisten arviointikriteerien perusteella. Arvioinnin tekevät komission valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Yhtä hakemusta arvioi yleensä 3-5 eri asiantuntijaa. Arviointikriteerit ja arvioijille kirjoitetut ohjeet ovat tärkeitä dokumentteja sekä hakijalle että arvioijalle. Arvioijalle luonnollisesti siksi, että arviointi tehdään oikein, ja hakijalle, jotta hän osaa sisällyttää hakemukseensa kaiken oleellisen.

Arviointikriteerit

Komissioon lähetetyt hakemukset arvioidaan yhdessä tai kahdessa vaiheessa hieman hausta riippuen. Tämä kerrotaan hakuilmoituksessa.

Arvioinnin kriteereitä ovat:

  • erinomaisuus (tieteellinen ja innovaatioiden laatu)
  • vaikuttavuus
  • hankkeen toteutus.

Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n hankkeissa ainoa arviointikriteeri on tieteellinen laatu. Innovaatiotoimissa tärkein kriteeri voi olla vaikuttavuus, mutta tästä ja muista mahdollisista poikkeuksista kerrotaan työohjelmassa.

Yksivaiheisessa haussa hakijat kirjoittavat kokonaisen hakemuksen, ja se arvioidaan kaikkia kriteereitä käyttäen.

Kaksivaiheisessa haussa hakijat laativat ensin lyhyemmän hakemuksen, joka arvioidaan rajatummin kriteerein. Jatkoon eli toiseen hakuvaiheeseen päässeiltä pyydetään kokonainen hakemus, joka arvioidaan kaikkien kriteerien mukaan.

Arviointiprosessi

Komissiossa tarkistetaan ensin, että hakemus täyttää vähimmäisvaatimukset: se on saapunut ajoissa, osallistujia on riittävästi, ja haettu rahoitusosuus on työohjelman mukainen. Mikäli vaatimukset täyttyvät, hyväksytään hakemus arvioitavaksi.

Jokaiselle hakemukselle määrätään vähintään kolme arvioijaa. Kukin arvioija käy itsenäisesti läpi hakemuksen ja pisteyttää sen. Konsensuskokouksessa arvioijat keskustelevat yhdessä hakemuksesta, muodostavat yhteisymmärryksen sisällöstä ja sen perusteella määrittelevät lopulliset pisteet. Kokouksen pohjalta laaditaan konsensusraportti. Mikäli arvioijien näkemykset poikkeavat huomattavasti toisistaan, komissio voi pyytää korkeintaan kolmea muuta arvioijaa lukemaan hakemuksen.

Komissio laatii pisteiden perusteella listan rahoitettavista hankkeista ja esittelee listan jäsenmaiden edustajille. Jäsenmaiden hyväksyttyä listan komissio laatii lopulliset listat rahoitettavista ja varalla olevista hankkeista. Varalistalta voidaan rahoittaa hankkeita, mikäli rahaa jää yli tai sopimusneuvottelut jonkin hankkeen kanssa keskeytyvät.

Komissio lähettää tässä vaiheessa tiedon arvioinnin tuloksista hankkeiden koordinaattoreille. Mukana tulevat myös arvioijien kommentit hakemuksesta. Arviointitulokset lähetetään 5 kuukauden sisällä haun sulkeutumisesta. Sopimusvalmistelulle on varattu 3 kuukautta. Hankkeiden sopimukset on siis allekirjoitettu useimmiten 8 kk kuluessa, mutta joissain tapauksissa (esim. pk-instrumentti) prosessi on nopeampi.

Koordinaattori voi tehdä arvioinnin tuloksesta oikaisuvaatimuksen mikäli hakemuksen käsittelyssä on ilmennyt teknisiä puutteita, mutta hakemuksen sisältöä ei arvioida uudelleen. Koordinaattori saa ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen arviointitulosten yhteydessä.

Mitä arvioijalta vaaditaan?

Arvioijalta edellytetään soveltuvaa asiantuntemusta ja kokemusta arvioitavan alan tutkimuksesta, t&i-hankkeiden hallinnosta, tulosten hyödyntämisestä tai teknologian siirrosta.

Myös koulutuksen, tiedotuksen, riskinhallinnan, eettisten kysymysten ja muiden tieteen ja yhteiskunnan rajapinnassa olevien asioiden osaamista arvostetaan. Tulevat arvioijat voivat olla myös kansainvälisen tiede- ja teknologia-yhteistyön tai henkilöstöresurssien kehittämisen ammattilaisia. Naisia rohkaistaan arvioijiksi entistä enemmän.

Lisäksi arvioijalla täytyy olla korkeakoulututkinto sekä mahdollisuus ajoittain varata lyhyitä työjaksoja arviointeja varten.

Työohjelman avainsanat oman osaamisen kuvaajiksi

Rekisteröityessään on hyvä käyttää osaamisensa kuvaamiseen hakuihin liittyvissä työohjelmissa käytettäviä keskeisiä asiasanoja. Komissio käyttää niitä vastaavasti hakusanoina etsiessään tietokannasta sopivia arvioijia.

Komissio kutsuu arvioijiksi rekistereistä sopiviksi katsomiaan henkilöitä. Kutsuun ei ole pakko suostua, mikäli se ei esimerkiksi aikataulullisesti sovi. Komissio tiedustelee ehdokkaiden saatavilla oloa paria kuukautta ennen arviointia. Käytettävissä olostaan ilmoittaneista kutsutaan sopiva määrä asiantuntijoita itse arviointiin.

Asiantuntija ei välttämättä voi osallistua hakukierroksen arviointiin, mikäli hänellä tai hänen yksiköllään/organisaatiollaan on kyseisellä arviointikierroksella oma hakemus sisällä.

Arvioinnin tahti tiukka, mutta kokemus palkitsee

Arviointiprosessi on intensiivinen mutta varsin antoisa. Monet käyvätkin arvioimassa hankkeita yhä uudelleen. Solmitut kontaktit, oman tietotaidon karttuminen EU:n rahoituskuvioista sekä ajankohtainen näkemys oman alan kehitykseen ovat arvokas tuliainen.

Arviointi vie noin 5 arkipäivää ja se suoritetaan useimmiten Brysselissä. Jotkut ohjelmat käyttävät myös etäarviointia. Komissio maksaa arvioijille 100 euroa majoituskorvausta ja päivärahana 92 euroa aterioita ja muita kuluja varten sekä työkorvausta 450 euroa päivältä. Lisäksi komissio hyvittää turistiluokan lento- ja junaliput Brysseliin.

Lähtisitkö sinäkin arvioijaksi?

Euroopan komissio etsii jatkuvasti hakemusten ja rahoitettujen hankkeiden arvioijiksi päteviä asiantuntijoita yrityksistä, tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja muista asiantuntijaorganisaatioista.

Kansainvälisten hankkeiden arvioinnissa:

  • opit hyvän hakemuksen tunnusmerkit,
  • tapaat eurooppalaisia oman alan osaajia, ehkä tulevia partnereitasi,
  • näet ja kuulet mitä omalla sektorillasi on meneillään sekä
  • saat näkemystä millaisia tahoja hankkeissa on mukana.

Arvioijan on tulevaisuudessa helpompi tehdä omia hyviä EU-hakemuksia!

  • Arvioijan työstä osallistujaportaalissa

Ilmoittaudu arvioijaksi