Siirry sisältöön

EU:n kasvustrategia

Tutkimus ja innovointi ovat kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn keskeiset tekijät EU:ssa. 

EU:n kolmen O:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka

Euroopan Unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla on kolme tavoitetta

  • Avoin innovointi (Open Innovation)
  • Avoin tiede (Open Science)
  • Avoin kansainvälinen yhteistyö (Open to the World)

Lisätietoja:

 

Eurooppalainen tutkimusalue ERA

Eurooppalainen tutkimusalue ERA (European Research Area) tähtää tutkimuksen sisämarkkinoiden syntymiseen. 

ERA tarkoittaa esimerkiksi tutkijoiden vapaata liikkuvuutta ja työskentelyä EU:ssa, yhteisten tutkimuksen infrastruktuurien perustamista ja toimintaa tai julkisesti rahoitetun tutkimuksen parempaa hyödyntämistä ja käyttöä. 

 

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet

Eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa (European Innovation Partnership EIP) julkisen ja yksityisen sektorin toimijat etsivät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tutkimuksen ja innovoinnin toimin. Toiminnassa on kyse EU-tason poliittisesta koordinaatiosta, ei uudesta rahoitusmuodosta. 

Poliittista koordinaatiota ja eri toimijoiden sitouttamista

Euroopan komissio ja jäsenmaat valitsevat yhdessä  aihekokonaisuudet, joissa ratkaisujen saavuttaminen ei onnistu pelkästään yksittäisen toimijan tai yhden maan voimin. Valituille aihealueille luodaan pitkän tähtäimen yhteinen visio. Rahoitusta kumppanuuksiin ohjataan EU:n olemassa olevista ohjelmista ja aloitteista sekä kansallisista rahoituslähteistä. Toteutus edellyttää siis sekä julkista että yksityistä rahoitusta.

Kumppanuuksien valmistelussa ja toteutuksessa tarvitaan teollisuuden, tutkijayhteisöjen, viranomaistahojen sekä muiden EU:n ja kansallisten toimijoiden yhteistyötä ja toiminnan koordinaatiota. Lyhytaikaisten hankkeiden sijaan keskitytään pitkän aikavälin ohjelmapohjaiseen toimintatapaan. Tulosten hyödyntämistä ja innovatiivisten ratkaisujen viemistä markkinoille pyritään nopeuttamaan.

EIP-kumppanuuksien onnistuminen riippuu siitä, miten jäsenmaat ja eri toimijat saadaan motivoitua puhaltamaan yhteiseen hiileen eli järjestämään omaa toimintaansa yhdenmukaiseksi muiden vastaavien kanssa ja linkittämään eri toimintojaan yhteen.

EIP-kumppanuudet

Muut ohjelmat ja yhteistyömahdollisuudet