Siirry sisältöön

Turvallinen, puhdas ja tehokas energia

Horisontti-hankkeissa kehitetään uusia tuotteita ja ratkaisuja luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään. Lisäksi tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista niukkenevien resurssien, kasvavien energiatarpeiden ja ilmastonmuutoksen edessä.

Rahoitettavat aiheet

Energiankulutuksen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen älykkäällä ja kestävällä käytöllä

Tavoitteena on kehittää ja testata uusia konsepteja, ratkaisuja sekä kohtuuhintaisia ja älykkäitä komponentteja ja -järjestelmiä, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen energianhallinnan uusissa ja olemassa olevissa päästöttömissä rakennuksissa, kaupungeissa ja alueilla, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen, erittäin tehokkaat teollisuustoiminnot sekä energiatehokkuusratkaisujen laajamittaisen käyttöönoton yrityksissä, kotitalouksissa, yhteisöissä ja kaupungeissa.

Vähähiilistä sähköä kilpailukykyisellä hinnalla

Tavoitteena on tutkia, kehittää ja testata sellaisia innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä, tehokkaita ja joustavia fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia ja hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi- tai hiilidioksidin uudelleenkäyttöteknologioita, jotka tarjoavat mittakaavaltaan suurempia, kustannuksiltaan edullisempia ja ympäristön kannalta turvallisempia teknologioita, joiden muuntohyötysuhde on korkeampi ja jotka ovat paremmin saatavilla erilaisilla markkinoilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja liikuteltavat energianlähteet

Tavoitteena on tutkia, kehittää ja testata teknologioita ja arvoketjuja, joilla voidaan tehdä bioenergiasta kilpailukykyisempää ja kestävämpää sähkön ja lämmön tuotannon, pinta-, meri- ja lentoliikenteen osalta, lyhentää vedyn ja polttokennojen markkinoille saattamiseen tarvittavaa aikaa ja kehittää kypsään vaiheeseen uusia vaihtoehtoja, joilla on potentiaalia pitkällä aikavälillä.

Euroopan yhteinen älykäs sähköverkko

Tavoitteena on tutkia, kehittää ja testata uusia älykkäitä energiaverkkoteknologioita, järjestelmiä ja markkinamalleja, joiden avulla voidaan suunnitella, seurata, valvoa ja käyttää turvallisesti yhteentoimivia verkkoja avoimilla, hiilettömillä, ilmastonmuutokseen sopeutuvilla ja kilpailluilla markkinoilla tavanomaisissa olosuhteissa ja hätätilanteissa.

Uusi osaaminen ja uudet teknologiat

Tavoitteena on tutkia monialaisesti puhtaita, turvallisia ja kestäviä energiateknologioita, toteuttaa yleiseurooppalaisia tutkimusohjelmia ja luoda maailmanluokan infrastruktuureja.

Vankka päätöksenteko ja yleisön osallistaminen

Toimissa keskitytään kehittämään välineitä, menetelmiä, malleja ja skenaarioita poliittisen päätöksenteon tueksi. Muun muassa käyttäjien osallistumiseen sekä ympäristövaikutusten ja kestävyyden arviointiin liittyvillä toimilla parannetaan energiaan liittyvien sosioekonomisten kehityssuuntien mahdollisimman laajaa ymmärrystä.

Energiainnovaatioiden markkinoille saattaminen

Tavoitteena on edistää soveltavaa innovointia ja standardeja, joilla pyritään helpottamaan energiateknologioiden ja -palvelujen markkinoille saattamista, poistamaan ei-teknologisia esteitä ja nopeuttamaan unionin energiapolitiikan kustannustehokasta täytäntöönpanoa. Tavoitteena on edistää myös olemassa olevien teknologioiden älykästä ja kestävää käyttöä edistävään innovointia.