Siirry sisältöön

Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Tavoitteena on tehostaa yhteiskunnan resurssien käyttöä ja sopeuttaa sitä ilmastonmuutokseen. Vähentämällä resurssien käyttöä ja ympäristövaikutuksia voidaan lisätä eurooppalaista kilpailukykyä ja kasvua.

Rahoitettavat aiheet

Ilmastonmuutos

Tavoitteena on etsiä keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen tai lieventää sitä. Tähän tarvitaan parempaa tietoa ilmastonmuutoksesta, luotettavia ilmastoennusteita sekä vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden luotettavaa arviointia. Lisäksi tarvitaan poliittisia sekä hallinnollisia toimia.

Luonnonvarat ja ekosysteemit

Tavoitteena on tuottaa lisää tietoa ja välineitä luonnonvarojen ja ekosysteemien hoitoa ja suojelua varten. Niinpä toiminnassa keskitytään lisäämään tietoa biologisesta monimuotoisuudesta ja ekosysteemien toiminnasta sekä niiden vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten järjestelmien kanssa ja asemasta talouden ja ihmisten hyvinvoinnin ylläpidossa. Lisäksi pyritään tehostamaan päätöksentekoa.

Raaka-aineet

Tavoitteena on lisätä muita kuin energia- ja maatalousraaka-aineita koskevaa tietämyspohjaa. Samoin pyritään kehittämään innovatiivisia ratkaisuja näiden raaka-aineiden kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, jalostusta, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Toimissa keskitytään raaka-aineiden kestävien toimitusten ja käytön edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen kriittisille raaka-aineille sekä raaka-aineiden saatavuutta koskevan osaamisen lisäämiseen.

Vihreä talous ja ekoinnovointi

Tavoitteena on edistää ekoinnovointia, joka mahdollistaa siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa keskitytään ekoinnovatiivisten teknologioiden, prosessien, palvelujen ja tuotteiden parantamiseen. Samoin painotetaan tutkimusta, jolla etsitään keinoja vähentää raaka-aineiden osuutta tuotannossa ja kulutuksessa. Lisäksi autetaan ekoinnovaatioiden markkinoille saamista ja markkinareplikaatioiden toteutumista. Huomiota kiinnitetään erityisesti pk-yrityksiin.

Maapallon havainnointi ja seuranta

Tavoitteena on varmistaa globaalien ympäristöhaasteiden käsittelyn tarvitsema pitkän aikavälin tietojen saanti. Toimissa keskitytään maapallon havainnoinnin ja seurannan valmiuksiin, teknologioihin ja tietoinfrastruktuureihin, jotka voivat antaa ajantasaista ja tarkkaa tietoa sekä ennusteita. Toimilla autetaan määrittelemään Euroopan Copernicus-maanseurantaohjelman tulevia operatiivisia toimia ja tehostamaan tietojen hyödyntämistä tutkimuksessa.

Kulttuuriperintö

Tavoitteena on tutkia strategioita, menetelmiä ja välineitä, joita tarvitaan kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella. Toimissa keskitytään määrittämään sopeutumistasoja havainnoinnin, seurannan ja mallintamisen avulla sekä luomaan parempi ymmärrys siitä, miten yhteisöt kokevat ilmastonmuutoksen Euroopassa ja miten ne reagoivat siihen sekä seismisiin ja vulkaanisiin vaaroihin.