Innovatiiviset
julkiset hankinnat

Rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.

Kenelle?

Rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.

Mitä?

Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 27 miljardilla eurolla. Innovaatioita hyödyntämällä julkinen sektori voi tuottaa kansalaisille parempia palveluja pienemmin kustannuksin. Haasteisiin vastaaminen vaatii ennakkoluulotonta ratkaisujen ja toimintatapojen etsimistä. Palvelujen ja tuotteiden toimittajilta tulee vaatia nykyistä enemmän uusia innovaatioita. Tuoreiden ratkaisujen avulla julkinen sektori voi selvitä tulevien vuosikymmenten vaatimuksista. Parhaimmillaan julkinen sektori voi luoda uusia markkinoita.

Milloin?

Kohderyhmänä ovat hankintayksiköt, joilla on

  • mahdollisuus ja tarve palvelujen ja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen
  • kyky ja resurssit toteuttaa innovatiivinen hankinta
  • tahto ja strateginen sitoutuminen laajamittaiseen hankintojen uudistamiseen 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tavoitteet

Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää hankintojen määrittelyä yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa siten, että markkinoille syntyy tarve kehittää uusia ratkaisuja. Tämä voi tarkoittaa haastavia tavoitteita tai hankinnan rajausta uudella tavalla. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa esimerkiksi

  • pienemmillä elinkaarikustannuksilla
  • paremmalla laadulla
  • uudistuneilla ja tehokkaimmilla tuottamisprosesseilla
  • ympäristöystävällisyydellä.

Kolme erilaista hankintaa:

1 Uuden tuotteen tai palvelun ostaminen

Markkinoilta ei löydy hankintayksikön tarpeeseen vastaavaa tuotetta tai palvelua valmiina. Hankinta edellyttää olemassa olevien ratkaisujen selkeää parantamista tai kokonaan uuden tai parannetun version kehittämisen. Esimerkiksi tiukemmat ympäristövaatimukset voivat edellyttää innovaatioita. Hankinta kohdistuu kehitettävän tuotteen tai palvelun ostamiseen.

2 Esikaupallinen hankinta

Kun markkinoilta ei löydy hankintatarpeen mukaista tuotetta tai palvelua valmiina ja olemassa oleva kysyntä on liian vähäistä kannustamaan yrityksiä kehitystyöhön omalla riskillään, julkinen toimija voi kilpailuttaa tutkimus- ja kehitystyön.

Esikaupallisissa hankinnoissakin tavoitteena on, että kehitettävälle tuotteelle tai palvelulle syntyy kysyntää laajemmin. Yrityksille hankinnat voivat tarjota kehitysympäristön ja tiiviin yhteistyön kärkikäyttäjien kanssa, mikä helpottaa markkinoille pääsyä. Esikaupallinen hankinta kohdistuu tutkimus- ja kehitystyön ostamiseen.

3 Katalyyttihankinta

Markkinoilla voi olla kysyntää kehitteillä oleville uusille ratkaisuille, jotka ovat esimerkiksi prototyyppivaiheessa. Markkinoille pääsyn pullonkaulana voi kuitenkin olla luottamuksen puute uuden ratkaisun suorityskykyä tai toiminnallisuutta kohtaan. Julkinen toimija voi toimia kärkikäyttäjänä ja tarjota testiympäristön uuden ratkaisun viimeistelyyn, toiminnalliseen testaamiseen ja suorituskyvyn todentamiseen.

Katalyyttihankinnoilla pienennetään yritysten markkinariskiä ja nopeutetaan markkinoille pääsyä. Toisin kuin esikaupallisissa hankinnoissa, katalyyttihankinta kohdistuu pääasiassa lähes valmiiseen tuotteeseen tai palveluun.Rahoituksen määrä

Hankinnan koko ja yhteistyö

Hankinnan kokoluokan on oltava sellainen, että sillä on vaikutuksia toimialan kehittämiseen vähintäänkin alueellisesti. Innovatiivisen hankinnan suunnittelun ja valmistelun tulee sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.

Business Finlandin rahoituksen määrä

Rahoitus on tyypillisesti 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Maksamme rahoituksen jälkikäteen projektin raportoinnin ja kustannustilitysten perusteella.