Siirry sisältöön

Materiaalikatselmus

Toteuta Business Finlandin rahoituksen avulla materiaalikatselmus. Rahoitamme 50 % katselmusprojektin kustannuksista, jopa 15 000 euroa / katselmus.

Materiaalikatselmus selvittää, paljonko yrityksesi toiminnassa syntyy hävikkiä, mikä on hävikin hinta ja miten sitä voidaan vähentää. Materiaalitehokas toiminta parantaa kilpailukykyä, pienentää hiilijalanjälkeä ja on konkreettinen vastuullisuustoimenpide. Materiaalitehokkuus on kiertotaloutta.

Kenelle?

Materiaalikatselmusrahoituksen avulla toteutettava materiaalikatselmus soveltuu eri teollisuusalojen yrityksille, jotka haluavat parantaa kilpailukykyään ja tehdä vastuullisuuden konkreettisia toimenpiteitä. Rahoitus on käytettävissä pk-, midcap- ja suuryritysten materiaalikatselmuksiin.

Materiaalikatselmuksen toteutus edellyttää, että

 • Yritys harjoittaa tuotanto- ja liiketoimintaa.
 • Yrityksellä on aito tahto toimintansa kehittämiseen kustannus- ja ympäristösäästöjä tuottavaan suuntaan.
 • Yritys panostaa itse riittävästi katselmuksen toteuttamiseen tuloksellisuuden varmistamiseksi.
 • Yrityksen talous on kunnossa. Yrityksen oma rahoitus on varmistettava ennen katselmuksen toteuttamista.
 • Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan kouluttaman materiaalikatselmoijan toimesta noudattaen määrättyä katselmusmenettelyä ja raportointia.
 • Yritys kykenee antamaan katselmoijalle riittävän tarkkaa tuotantoon ja materiaalien käyttöön liittyvää tietoa kirjanpidostaan tai raportointijärjestelmästään.
 • Yritys panostaa itse riittävästi katselmukseen osallistumiseen parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Mitä?

Materiaalikatselmusrahoituksen avulla toteutettava materiaalikatselmus on hyvä työkalu, kun

 • halutaan lisää ymmärrystä ja tietoa liittyen hävikkiin ja sivuvirtoihin
 • halutaan tietää hävikin ja sivuvirtojen hinta
 • halutaan löytää keinot hävikin vähentämiseen ja sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen
 • halutaan kehittää uusia mittareita, seurantaa ja johtamisen työkaluja
 • halutaan parantaa koko organisaation osaamista ja sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan kehittämän systemaattisen mallin mukaisesti. Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan materiaalikatselmuskoulutuksen käyneet materiaalikatselmusasiantuntijat.

Katselmuksessa rakennetaan visuaalinen malli materiaalivirroista. Malli arvottaa tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirrat, joten sen avulla on helppo hahmottaa materiaalivirtojen todelliset kustannukset. Muita työvaihteita ovat havainnointi, haastattelut sekä ideatyöpajatyöskentely. Katselmoitavan yrityksen oma osaaminen ja hiljainen tieto hyödynnetään täysimääräisesti. Osallistaminen edesauttaa sitoutumista ja motivoitumista yhteisten materiaalitehokkuustavoitteiden saavuttamiseen myös katselmusprojektin jälkeen.

Materiaalikatselmuksen kohteena voi olla koko tuotantolaitos, sen yksittäinen tai useampi tuotantolinja, -prosessi tai tuote. Samaan yritykseen voidaan tehdä useampia katselmuksia.

Motivan sivuilta löytyy lisää tietoa materiaalikatselmuksesta sekä materiaalikatselmuksia tekevistä yrityksistä.

Hyödyt

Katselmuksessa päästään käsiksi materiaalitehokkuuden pullonkauloihin, lisätään organisaation ymmärrystä materiaalivirroista ja hävikistä ja löydetään keinot materiaalitehokkuuden lisäämiseen.

Ulkopuolinen asiantuntija kykenee tuomaan uutta näkökulmaa kehittämiseen ja mahdollistaa yrityksen oman osaamisen hyödyntämisen.

Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta. Taloudellisten säästöjen lisäksi tuotetaan ympäristösäästöjä, kun raaka-ainekäyttö ja jätemäärä vähenevät.

Materiaalikatselmus on konkreettinen vastuullisuustoimenpide, jonka tulokset ovat hyödynnettävissä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja ylläpitoon.

Lisää tietoa materiaalikatselmuksissa saaduista tuloksista löytyy Motivan sivuilta.

Kenelle ei?

Business Finlandin materiaalikatselmusrahoituksen avulla katselmusta ei voi toteuttaa

 • yritys, jolla ei ole jatkuvaa, kannattavaa liiketoimintaa
 • yritys, jolla on maksuhäiriöitä
 • yritys, jonka toimialalle ei voida myöntää de minimis –muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen tai konsernin, johon yritys kuuluu, de minimis -kiintiö ylittyy
 • yritys on ahvenanmaalainen
 • yrityksellä on verovelkaa
 • yrityksellä on aiempien Tekes-/Business Finland -lainojen velvoitteita rästissä
 • yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
 • yrityksen rating Alfa on huonompi kuin A.

Mitä rahoitetaan?

Business Finlandin rahoittaa Motivan mallin mukaan toteutettavia materiaalikatselmuksia.

Rahoitus koskee ulkopuolisen, Motivan materiaalikatselmuskoulutukseen osallistuneen katselmusasiantuntijan palkkiota sekä tälle toteutuksen yhteydessä syntyviä muita kustannuksia (esim. matkakulut).

Materiaalikatselmuksen rahoitukseen voidaan katselmusasiantuntijan kustannusten päälle hyväksyä laskennallinen enintään 20 % muiden kustannusten erä. Muita kustannuksia ovat katselmoitavan yrityksen työ-, matka-, aine- ja tarvikekustannukset, jotka liittyvät katselmuksen toteuttamiseen. Näitä kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Business Finlandin rahoitus on 50 % materiaalikatselmuksen kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät materiaalikatselmusasiantuntijan kustannukset (alv 0 %) ja 0-20 % laskennallinen lisä rahoituksen hakijan eli katselmoitavan yrityksen kustannuksia.*

Business Finlandin rahoitus on enintään 15 000 € / katselmus.

Samaan yritykseen voidaan tehdä useampia katselmuksia eri katselmuskohteisiin.

* Esimerkkejä materiaalikatselmuksen kustannusten laskemisesta:

a) Katselmusasiantuntijan kustannukset 14 000 € + katselmoitavan yrityksen kustannukset 20 % lisä = 2 800 €. Katselmuksen kokonaiskustannus 16 800 €, josta Business Finlandin rahoitus 50 % = 8 400 €. Katselmoitavan yrityksen omarahoitus 5 600 €.

b) Katselmusasiantuntijan kustannukset 27 000 € + katselmoitavan yrityksen kustannukset 10 % lisä = 2 700 €. Katselmuksen kokonaiskustannus 29 700 €, josta Business Finlandin rahoitus 50 % = 14 850 €. Katselmoitavan yrityksen omarahoitus 12 150 €.

Materiaalikatselmusten rahoitus on de minimis -tukea

Materiaalikatselmusten rahoitukseen sovelletaan de minimis -tuen ehtoja. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -tukea se on saanut saaneet edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Jos kiinnostutte Business Finlandin rahoituksella toteutettavasta materiaalikatselmuksesta, kannattaa olla yhteydessä Business Finlandin materiaalikatselmusten rahoituksen asiantuntijaan. Yhteystiedot löytyvät tekstin lopusta.

Materiaalikatselmuksen tukihakemus jätetään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiin, joka tekee tukipäätökset. Haku on toistaiseksi jatkuva.

Hakemus tehdään asiointipalvelussa Business Finlandin verkkosivuilla. Palvelun kautta on mahdollista seurata hakemuksen käsittelyä ja täydentää hakemusta tarvittaessa. Hakemuksen käsittely kestää tyypillisesti noin 14 päivää.

Henkilö, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeus, hyväksyy rahoituspäätöksen asiointipalvelussa.

Hakijan tulee nimetä materiaalikatselmusprojektille vastuullinen johtaja omasta organisaatiostaan. Vastuullinen johtaja valvoo katselmusprojektin toteuttamista, huolehtii projektikirjanpidosta sekä siitä, että rahoitettavat kustannukset ovat projektin aiheuttamia ja syntyvät sen aikana.

Materiaalikatselmusprojektille nimetään lisäksi yhteyshenkilö, joka voi olla hakijan organisaatiosta tai muusta hakijan valitsemasta organisaatiosta. Tällä yhteyshenkilöllä on oltava projektin käyttöoikeudet.

Materiaalikatselmuksen rahoitushakemuksen malli (pdf) .

Mitä huolellisemmin materiaalikatselmusrahoituksen hakemus tehdään, sen nopeammin se voidaan käsitellä. Materiaalikatselmusrahoituksen hakijan on syytä tutustua huolella Materiaalikatselmusten tuen yleisiin ehtoihin (pdf), joissa selvitetään yksityiskohtaisesti mm. hyväksyttävien kustannusten sisältö.

Materiaalikatselmuksen voi aloittaa omalla riskillä aikaisintaan hakemuspäivästä.

Rahoituspäätöksen jälkeen

Rahoituspäätöksen saatuaan rahoituksen saajan on käytävä hyväksymässä rahoituspäätös Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Muuten päätös ei astu voimaan eikä tukea voida maksaa.

Rahoituspäätöksen voi hyväksyä vain yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Katso ohjeet projektin toteutukseen

Raportointi ja kustannustilitys

Hyväksyessään rahoituspäätöksen hakija antaa luvan tietojensa luovuttamiseen Motiva Oy:lle. Business Finland ilmoittaa materiaalikatselmuksen rahoituspäätöksen, hakijan yhteyshenkilön ja hänen sähköpostiosoitteensa Motivalle.

Materiaalikatselmuksen valmistuttua rahoituksen saaja on velvollinen toimittamaan Motivan mallin mukaan tehdyn materiaalikatselmusraportin Motivalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sähköisesti osoitteeseen materiaalikatselmus (at) motiva.fi.

Rahoituksen saaja tekee Business Finlandin asiointipalvelussa katselmusprojektin loppuraportin ja kustannustilityksen. Asiointipalvelussa on oma kohtansa loppuraportille ja kustannustilitykselle, ja molempien täyttäminen on välttämätöntä. Loppuraportoinnissa on täytettävä välilehdet ”Yrityksen tilanne”, ”Toteutus”, ”Projektin tulokset” ja ”Liitteet”. Liitteeksi lisätään Motivan mallin mukaan toteutettu materiaalikatselmusraportti tiedoksi Business Finlandille. Asiointipalvelun osoite on www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu.

Motiva antaa materiaalikatselmusraportista lausunnon rahoituksen saajalle ja Business Finlandille. Motivan lausunto ei sido Business Finlandia.

Business Finland maksaa rahoituksen hyväksytyn loppuraportin ja kustannustilityksen perusteella. Kustannustilitys ja loppuraportti toimitetaan Business Finlandiin asiointipalveluun viimeistään rahoituspäätöksessä ilmoitettuna päivänä.

Oikeus myönnettyyn materiaalikatselmusrahoitukseen tai sen osaan raukeaa, jos rahoituksen saaja ei toimita materiaalikatselmusraporttia (Motivalle), materiaalikatselmuksen loppuraporttia ja kustannustilitystä Business Finlandiin tai anna pyydettyjä lisätietoja rahoituspäätöksessä ilmoitettuun tai rahoittajan erikseen antamaan määräpäivään mennessä.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun