Explorer

Hanki uutta tietoa ja osaamista, jota hyödyntämällä yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla.

Kenelle?

Explorer-rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Mitä?

Explorer-rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10000–20000 euroa.

Milloin?

Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää itselleen uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yrityksesi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yritykselläsi on jo vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta
 • yrityksesi talous on kunnossa ja oma osuutesi projektin rahoituksesta varmistettu

Milloin ei?

Yrityksesi ei voi saada Explorer-rahoitusta, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritykselläsi on verovelkaa
 • yrityksesi rating Alfa on huonompi kuin A
 • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yritykselläsi ei ole vielä vakiintunutta liiketoimintaa eikä kokonaista tilikautta takanaan
 • yrityksesi de minimis -kiintiö ylittyy

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Explorer-rahoituksella voit ostaa asiantuntijapalveluita yrityksesi kansainvälistymisen tueksi. Asiantuntijapalvelun tuottaja voi olla yritys, tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio tai asiantuntija (yksityishenkilö). Palveluntuottaja voi olla myös ulkomainen.

Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voit hakea esimerkiksi Finpron Expert Search ➦-palvelusta

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita rahoituksella voi hankkia

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys.
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla. Koemarkkinointiin liittyvät ostopalvelut voidaan hyväksyä hankkeen kustannuksiksi edellyttäen, että koemarkkinointi on selkeästi rajattu: ennen koemarkkinoinnin käynnistämistä kohdemarkkinat ja –asiakassegmentit tulee olla määriteltyinä ja koemarkkinoinnin maksimikestoaika on 2kk. Lisäksi koemarkkinointia sisältävään hankkeeseen on aina sisällyttävä lisäarvoa tuottavan asiantuntijapalvelun osto.
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin olemassa oleville tuotteille. Testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia ei rahoiteta.

Mihin rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Yrityksesi omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin.
 • Toimialoihin, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
 • Asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen:
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • operatiiviseen myyntiin ja markkinointiin liittyvät palvelut
  • henkilöstön koulutus

Miten rahoitus toimii?

Rahoituksen määrä

Business Finlandin myöntämän Explorer-rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa ja se kattaa 50 % ostettavista asiantuntijapalveluista. Yrityksesi maksaa asiantuntijapalveluiden kustannuksista 50 %. Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoituksen maksaminen ja raportointi

Rahoituspäätöksen jälkeen Business Finland maksaa asiantuntijapalvelua hankkivalle yrityksellesi ennakkona enintään 70 % myönnetystä rahoituksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Loppuraportoinnissa yrityksesi raportoi Business Finlandille, mitä asiantuntijapalveluita yrityksesi hankkinut, mitä kustannuksia niistä on syntynyt ja keneltä palvelut on hankittu. Hankkeiden maksimi kestoaika on yksi vuosi.

Rahoituksen hakeminen

Miten rahoitusta haetaan

Hae rahoitusta Business Finlandin asiointipalvelussa. Hakemusvaiheessa sinulla pitää olla alustavasti tiedossa, miltä palveluntarjoajalta asiantuntijapalveluita hankitaan. Voit vaihtaa palveluntarjoajaa projektin aikana, jos se on tavoitteen saavuttamisen kannalta aiheellista.

Merkitse hakemuspalvelussa projektin kustannusarvioon ainoastaan ostettavat palvelut, koska muita kustannuksia ei hyväksytä. Business Finlandilta haettava rahoitus on 50 % ostopalveluiden kustannuksista.

Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin yleisten ehtojen kohdasta 3.5).

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin.

De minimis -avustusta

Explorer on Euroopan komission määrittelemää de minimis -tukea. Yrityksesi voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksesi on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta yrityksesi on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.