BEAM

Ratkaisuja maailman kehityshaasteisiin

Ohjelman kuvaus

Ohjelman tavoitteet

BEAM-ohjelman tavoite on parantaa yritysten kasvun edellytyksiä voimakkaasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.  Innovaatioiden avulla syntyy uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia sekä kehittyviin maihin että Suomeen.

Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka edistävät sekä kehittyvien maiden hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet on Business Finlandin ja ulkoministeriön osuutta.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia, ja kehittyviksi maiksi luetaan kaikki OECD/DAC:n (OECD Development Assistance Committee) kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina.

Kohderyhmät

Ensisijaisesti kasvuvaiheessa olevat yritykset, joilla on

 • tuotteeseen tai palveluun perustuvaa liiketoimintaa
 • tavoitteena laajentaa liiketoimintaa ja lisätä yhteistyötä kehittyville markkinoille
 • maksava asiakaskunta
 • riittävät resurssit (Business Finlandin rahoituksen edellytyksenä noin 50 prosentin omarahoitusosuus)

Yritysten lisäksi toivomme kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden osallistuvan.

BEAM-ohjelman kohdemaat 

Miten mukaan?

Tule mukaan laajentamaan liiketoimintaa ja kehittämään innovaatioita kehittyville markkinoille (emerging markets). Jos yhteisölläsi on kilpailukykyinen idea, kunnianhimoinen tavoite ja monipuolinen tiimi, tule kertomaan siitä meille! Suosittelemme yhteydenottoa ennen hakemuksen jättämistä.

Etsimme ensisijaisesti yritysvetoisia, kehittyviin maihin kohdistuvia innovaatiohankkeita, joissa mukana voi olla myös kansalaisjärjestöjä ja muita kehittyvissä maissa toimivia suomalaisia organisaatioita omilla rinnakkaisilla hankkeillaan. Tule keskustelemaan ideastasi ja rahoitusmahdollisuuksista. 

Tee hakemus Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Business Finland ja ulkoministeriö arvioivat hakemukset yhdessä, ja rahoituspäätökset tehdään Business Finlandin rahoitusprosessissa. Business Finlandin normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen vaikuttavuus kohdemaassa. Liitä siis sähköiseen hakemukseen myös raportti vaikuttavuudesta kehitysmaissa.

Yritys voi hakea rahoitusta koko ohjelman ajan.

Kansainvälisen yhteistyön kumppaniorganisaatioita

Juuri nyt: Rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen uusille kehittyville markkinoille

BEAM-ohjelman kautta voit nyt hakea rahoitusta uuden liiketoiminnan kehittämiseen nopeasti kasvavilla markkinoilla Aasiassa, Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa. Hankkeissa pääpaino tulee olla uuden liiketoiminnan, liiketoiminta -ja ansaintamallien kehittämisessä. Avustus on tarkoitettu yritysten tutkimuspainotteiseen työhön, jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista. Projekti voi sisältää myös pilotointi ja demonstraatio-osioita kohdemarkkinoilla.

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu

 • pk-yrityksille, jotka tähtäävät kehittyville markkinoille tai haluavat laajentaa kansainvälistä toimintaansa uusin liiketoimintamallein kehittyville markkinoille Aasiaan, Afrikkaan tai Latinalaiseen Amerikkaan
 • midcap – sekä suurille yrityksille, joiden haastavilla ja uudistavilla tutkimus- ja kehitysprojekteilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi myös yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen, sekä
 • pääsääntöisesti vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, ei startupeille; yrityksille, joilla on liikevaihtoa vähintään 1M euroa.
 • yritysvetoisten laajempien liiketoimintaekosysteemien valmisteluun ja kehittämiseen

BEAM-ohjelman rahoitus on näissä edellä kuvatuissa projekteissa pk-yrityksille 50% ja midcap ja suurille yrityksille 40%.

Testaa ja todenna uuden ratkaisun toimivuus pilotoinnin avulla

Liiketoiminnan kehittämisprojektiin voi sisältyä myös uuden ratkaisun pilotointia ja demonstrointia. Pilotoinnin osuus tulee olla kuitenkin alle puolet projektin kokonaiskustannuksista. Pilotointi voi olla esimerkiksi:

 • Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa
 • Uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä esimerkiksi kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa
 • Uuden innovatiivisen palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa.

Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Liiketoiminnan kehitysprojekteissa hyväksyttäviä kustannuslajeja voivat olla

 • palkat ja henkilösivukustannukset
 • ostetut palvelut
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/ -vuokrat
 • yleiskustannukset.

Pilotoinnin kustannuksiin voi sisällyttää:

 • materiaali- ja tarvikekustannukset
 • kohteen suunnittelukustannukset
 • tuotteistamispalvelut
 • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
 • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
 • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot.

Avustuksen maksaminen

Business Finland maksaa avustuksen jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan Business Finlandiin (BF) rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan BF:n asiointipalvelun kautta. BF maksaa projektille rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun raportti projektin etenemisestä ja kustannustilitys on hyväksytty BF:ssä.

Miten eteenpäin?

Ole jo hakemuksen valmisteluvaiheessa yhteydessä Business Finlandin asiantuntijaan ja varaa aikaa sparraus-keskusteluille.  Varsinainen hakemus täytetään ja lähetetään BF:n sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuksessa yritys kuvaa liiketoimintansa nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvu-visiotaan sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia. BF ja ulkoministeriö arvioivat hakemukset yhdessä. Rahoituspäätökset tehdään BF rahoitusprosessissa. BF:n normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen vaikuttavuus kohdemaassa. Liitä siis sähköiseen hakemukseen myös raportti vaikuttavuudesta kehitysmaissa.

 

 

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö
Christopher Palmberg

Puh. 050 5577 966
christopher.palmberg@businessfinland.fi
(yhteydenotot mieluiten sähköpostilla)

Koordinaattori
Markku Heino

Puh. 040 71 91 221
markku.heino(at)spinverse.com