Sustainable Finland -merkki

Nyt on aika toimia!

Vastuullisen matkailun puolesta

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja –alueille tarkoitetun Sustainable Finland –merkin.

Maapallon tämänhetkisistä ympäristöriskeistä suurin on ilmastonmuutos. Kulutamme luonnonvaroja huomattavasti nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Matkailun rooli osana maailmantaloutta kasvaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mihin matkailijavirrat tulevaisuudessa suuntautuvat. Herkimpiä ilmastonmuutokselle ovat säätekijöistä riippuvaiset monet matkailutuotteemme. Hillitseminen edellyttää ennakoivaa matkailun suunnittelua ja johtamista myös aluetasolla. On aika toimia nyt!

Sustainable Finland merkin ajatus on tarjota yrityksille ja destinaatioille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa yrityksille tai alueille. Sustainable Finland merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Sustainable Finland merkin kriteerit ja hakuohjeet julkaistaan kevään 2019 aikana.

Kestävän matkailun kehittämispolku

Siinä missä Sustainable Finland merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä, yrityksille ja matkailudestinaatioille se tarjoaa kestävän matkailun kehittämispolun.

Yrityksille suunnattu Sustainable Finland -merkki tarjoaa matalan kynnyksen mallin jolla omaksua kestävän matkailun mukaisia toimenpiteitä yrityksen arkeen. Lisäksi merkki on ns. sateenvarjomerkki, joka yhdistää olemassa olevat kestävää matkailua edistävät sertifikaatit. Sustainable Finland ei siis ole uusi sertifiointi, vaan olemassa olevia sertifikaatteja yhteen kokoava kehittämisorientoitunut ja markkinoinnillinen kokonaisuus.
Destinaatioille suunnatun Sustainable Finland -merkin ja siihen liittyvän kehittämispolun avulla matkailudestinaatiot pystyvät systemaattisesti ja pitkäjänteisesti toimimaan kestävän matkailun edistämisessä, kokoamaan saman merkin alle kaikki Sustainable Finland –merkin saaneet yritykset ja edelleen lisäämään alueen tunnettuutta kestävänä matkailukohteena.

Molemman, sekä destinaatio- että yrityskohtaisen, merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa sekä helpommin ja yhtenäisemmin viestiä Suomesta kestävän matkailun maana ja edelleen helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tavoitteena on käynnistää sekä lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kunnan ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Miksi juuri Suomesta kestävän matkailun kärkimaa?

Arktisen alueen matkailu perustuu vahvasti alueen erityisiin luonnonolosuhteisiin ja niiden ympärille rakennettavaan liiketoimintaan. Arktiseen alueeseen kohdistuu myös globaalia mielenkiintoa, mm. ilmastonmuutoksen seurausten takia. Luonnon koskemattomuus, kasvillisuus ja eläimistö, puhdas ilma ja vesi, kaamos, yötön yö ja hiljaisuus sekä alueen erityinen kulttuuri ovat vetovoimatekijöitä, joiden ympärille matkailu rakentuu.

Mutta jotta nämä vetovoimatekijät säilyvät, on meidän toimittava kestävästi. Alueen elinkeinojen tasapainoinen kehitys edellyttää eri toimialojen kestävää rinnakkaiseloa sekä ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa. On varmistettava, että puhdas luonto ja vesi ovat myyntivalttejamme tulevaisuudessakin. Tämä on myös arvokysymys; sillä suomalaisille ominainen erityinen luontosuhde ja hyvinvointi ovat riippuvaisia puhtaasta luonnosta ja sen rikkauksista. Lisäksi asiat, joissa olemme maailmankärkiä, kuten tasa-arvo, vapaus, turvallisuus, luottamus, ja onnellisuus ovat syvästi sidoksissa kulttuuriimme, ja näiden vaaliminen sopii suomalaiseen arvomaailman.

Suomi on sitoutunut tukemaan kestävää kehitystä

Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n ilmastomuutosta koskevaa puitesopimusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda2030:n 17 päätavoitteeseen ja 169 alatavoitteeseen, joista osa on matkailuakin koskevia. Lisäksi Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana.

Suomi tekee töitä kestävän kehityksen eteen. Sitouttamalla myös matkailuelinkeinon parissa toimivat julkiset verkostot, matkailuyritykset ja –alueet, matkailijat ja matkanjärjestäjät matkailun kestävään kehitykseen, takaamme maallemme hyvät edellytykset olla kestävän matkailun johtomaa.

Haku pilottiohjelmaan

Hae mukaan Sustainable Finland pilottiohjelman 14.3.2019 mennessä.

Pilottidestinaatioksi voi hakea mikä tahansa matkailukeskus tai alueorganisaatio, joka on jo alustavasti edistänyt alueellaan kestävän matkailun mukaisia toimenpiteitä.

Lue lisää ja hae mukaan pilottiohjelmaksi!

Ota yhteyttä!

Regional Partnership Manager
Liisa Kokkarinen

Sustainable Arctic Destination, Sustainable Finland