Blogg 04.06.2018

I Finlands intresse att stärka EU:s forsknings- och innovationsinsatser

Om kommissionens förslag går igenom blir det möjligt att avsevärt öka forsknings- och innovationsfinansieringen. Det är en god nyhet för Finland, eftersom forskning och innovationer är nyckelfaktorer för att öka produktiviteten och förnya sig. Att investera i forskning och innovationer är nödvändigt både nationellt och på EU-nivå.
Skribenten
Pekka Soini

Generaldirektör for Business Finland

Twitter:
@psoini

Forsknings- och innovationsverksamheten livsviktig för tillväxt, arbetsplatser och välfärd

Finland har redan länge varit en av innovationsledarna i Europa. Det är ändå ingen självklar position. Därför har det nationella forsknings- och innovationsrådet som ambition att höja forsknings- och innovationsinsatserna till 4 procent av Finlands bruttonationalprodukt fram till år 2030. Det här innebär att investeringsutgifterna stiger från nuvarande sex miljarder till drygt elva miljarder euro.
Det är en ambitiös och nödvändig målsättning, och för att verkställa den krävs en stark vilja liksom ett tätt samarbete mellan forskningsvärlden, den offentliga sektorn och näringslivet, såväl nationellt som internationellt.

Inkörsport till den europeiska marknaden

EU:s ramprogram för forskning och innovationer, Horisont 2020, spelar en viktig roll när det gäller att öka produktiviteten i Europa. Förutom den beviljade projektfinansiering är även de nätverkseffekter som samarbetet för med sig ytterst viktiga. Horisont ger finländare en möjlighet att samarbeta med andra kunniga forskargrupper och företag, och blir samtidigt en inkörsport direkt från till exempel Pieksämäki till marknaderna i Mellaneuropa.

Redan idag är finländare med i en projektvolym på 7,2 miljarder euro som är ett mycket betydande tillskott till de nationella investeringarna i forskning och innovationer. Finland hör också till dem som får nettofördelar av programmet. Hittills har vi kammat hem 639 miljoner euro för att finansiera forskning och innovationer. Varje euro som har investerats i programmet har alltså gett 1,34 euro tillbaka. Takten ökar alltmer, och det har beräknats att den projektfinansiering som Finland tar del av kommer att uppgå till 1,3 miljarder euro i slutet av år 2020. Enligt beräkningar kan den ekonomiska effekten av investeringarna i ramprogrammet bli mer än tiofaldiga över tid.

Samtidigt måste man komma ihåg att konkurrensen om finansieringen är mycket hård. För att nå framgång krävs nationella forsknings- och innovationsinsatser i syfte att stärka den grundläggande kompetensen liksom forsknings- och innovationskapaciteten.

Budgetförhandlingar med fokus på innovationer?

Vi har även anledning att förvänta oss mycket av programmet Horisont Europa, som är under planering och följer efter Horisont 2020. För det kommande programmet har kommissionen föreslagit en budget på 100 miljarder euro. Det är en betydande ökning jämfört med den nuvarande nivån.

Bollen ligger nu hos EU-parlamentet och framförallt hos rådet som företräder medlemsländerna. Det är på intet sätt säkert att den föreslagna budgeten går igenom som sådan under kommande hårda förhandlingar. Få är helt nöjda med finansieringsramen som helhet. Nu behöver regeringen visa en stark vilja och anstränga sig en hel del tillsammans med andra forsknings- och innovationsvänliga länder så att forskning och innovationer förblir prioriterade områden i Europa.

Med tanke på budgetförhandlingarna är det här ett bra mål även för Finland. Samtidigt är det ett starkt budskap om att Finland vill engagera sig i att utveckla Europas konkurrenskraft och välfärd på lång sikt. Man lyssnar på oss i de här diskussionerna.
Här är det fråga om att fatta beslut som handlar om Finlands och Europas framtida välstånd.