Pressmeddelande 29.10.2019

Nationellt pris till nätverk inom må bra-turism i Insjöfinland

Julia Kivelä

En mångsidig och högklassig grupp aktörer som är verksamma i tre landskap har vunnit tävlingen EDEN in Finland 2019. Nätverket Western Lakeland - Sustainable Blue and Green Caring at the Heart of Lakeland övertygade prisjuryn med sin väl sammansvetsade verksamhet.

Hedersomnämningar i tävlingen fick Step into Naantali Archipelago and Slow Down your Pulse, Wellbeing Karelia från Norra Karelenoch Sauna Tour Kuusamo-Lapland. Arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson delade ut prisen under ett turismseminarium ordnat av arbets- och näringsministeriet och Visit Finland i Helsingfors 29.11. Pristagarna valdes av en utvärderingsgrupp bestående av experter inom välmående och turism.

17 olika nätverk inom må bra-turism deltog i den nationella tävlingen. Med fanns nätverk allt från norra Lappland, nationallandskapen i Östra-Finland och Södra Finlands skärgård till landskapen Birkaland och Österbotten. Verksamheten skulle basera sig på nätverk från minst fyra organisationer som erbjuder välmående- och turismtjänster samt erfarenheter som baserar sig på Finlands starka sidor och följer principerna för hållbar utveckling.

- Den kraftigt växande efterfrågan på wellness-tjänster ute i världen skapar möjligheter för oss att locka nya målgrupper till Finland året om. Finlands synlighet i EDEN-nätverket främjar också vår målsättning att öka på mängden övernattningar bland utländska turister och öka på turismexporten, konstaterar kanslichef Jari Gustafsson från arbets- och näringsministeriet.

- Turism som bygger på hållbarhet och ansvarsfullhet lyfts allt oftare upp i diskussionerna. Den sociala och kulturella hållbarheten har tillsammans med den ekologiska hållbarheten varit en av hörnstenarna för det europeiska EDEN-nätverket redan sedan början av förra decenniet. Nu konkretiseras deras betydelse ännu mera i turisternas val. Även många av företagen som prisbelönats i den här tävlingen har varit föregångare i främjandet av ansvarsfull turism inom sina egna områden. Till den här diskussionen svarar vi bland annat genom att starta pilotprojektet Sustainable Travel Finland, berättar Visit Finlands chef Paavo Virkkunen.

Tävlingen Wellbeing EDEN in Finland ordnades av arbets- och näringsministeriet och Business Finlands Visit Finland-enhet. Tävlingen är en del av den europeiska kommissionens tävling European Destinat-ions of Excellence, som har ordnats sedan 2007. Finland har deltagit i tävlingen tre gånger tidigare: 2008, då temat var immateriellt kulturarv inom turismen, 2010 då temat var insjöturism och 2017 då växande kulturturistmål belönades.

De nationella tävlingarnas vinnare belönas i Bryssel på våren. EDEN-tävlingens målsättning är att stärka samarbetet mellan aktörerna. Vinnarna får synlighet och blir en del av det europeiska EDEN-nätverket som fungerar som en kanal för marknadsföring och nätverkande.

 

Prismotiveringar:

Western Lakeland Wellbeing - Sustainable Blue and Green Caring at the Heart of Lakeland

Western Lakeland Wellbeing är ett professionellt lett högklassigt nätverk av resmål som är verksamt i landskapen Päijänne-Tavastland, Birkaland och Mellersta Finland. Nätverkets tjänsteutbud inom må bra-turism är innovativt och baserar sig starkt på de för Finland typiska vatten- och naturelementen. Både det materiella och immateriella kulturarvet som bastu, traditionella behandlingar och närmatstraditionen är en väsentlig del av utbudet. Aktörerna har som strategisk målsättning att utveckla och förverkliga må bra-turism på företagsnivå och på den regionala organisationsnivån. Det dynamiska och fördomsfria greppet i samarbetet över regionsgränserna är föredömligt.

Motiveringar för hedersomnämnande:

Step into Naantali Archipelago and slow down your pulse – From experience culture to living culture

Nådendal har en hundratals år lång tradition som resmål för må bra-turism i Finland. Idag är Nådendal ett mångsidigt resmål och man satsar på att vara verksamma året runt. Skärgården och havet, mumintrollen och välmående har definierats som de viktigaste faktorerna för områdets dragningskraft som resmål. Utöver dessa syns även finländskhet och traditioner tydligt i produkterna. I utvecklandet av turismen har man valt temat välmående som en strategisk tyngdpunkt. Välmående beaktas också ur konstens, musikens och de kulturella elementens synvinkel.  De kommande investeringsplanerna för att utveckla verksamheten inom turism och välmående i området är positiva signaler i den allt hårdare konkurrensen.

Wellbeing Karelia

Wellbeing Karelia-nätverkets speciellt starka sidor är turism-, kultur- och wellness-tjänsterna som utvecklats från den karelska traditionen och identiteten. Utöver det har finländskhet och den skogiga sjönaturen varit kärnan för wellness-produkterna. Wellness-tjänster produceras med innovativa medel från naturen, naturens tystnad, kulturen och den lokala stressfria livsrytmen. Produkterna har utvecklats långsiktigt och systematiskt, inte endast när det handlar om fysiskt välmående utan även så att de beaktar ljudvärldar, konst och musik. Den företagsdrivna verksamheten och företagarnas aktiva arbete som litar på de egna värdena och produktutvecklingen har skapat ett fungerande koncept.

Sauna Tour Kuusamo-Lapland

Nätverket hör till pionjärerna inom den finländska må bra-turismen och är verksam i Rukas och Kuusamos turismområden. Verksamheten har varit igång i flera år och nu är målsättningen att ta nästa steg till en större och bredare året runt-verksamhet. Tjänsterna är starkt baserade på finländskhet och bastuns hälsoverkningar, något som aktörerna varit föregångare inom redan länge. Alla tjänsterna är välgenomtänkta, väl förberedda och högklassiga. Verksamheten är också utmärkt sett från kundsynvinkeln och stöds av glatt samarbete.

 

Bilder på de prisvinnande resmålen.

Tilläggsinformation:

Liisa Renfors, Development Specialist. Visit Finland | Business Finland
liisa.renfors (at) businessfinland.fi 050 597 0608,

Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig. Arbets- och näringsministeriet (utvärderingsjuryns ordförande)
sanna.kyyra (at) tem.fi 050 358 9497

Heli Hemgård, Communications Manager. Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

Visit Finland främjar turism till Finland i egenskap av aktiv aktör och nationell expert inom turismbranschen. Visit Finland stöder företag och företagsgrupper i utvecklingen och marknadsföringen av turismtjänster riktade till den internationella marknaden. Visit Finland är en del av Business Finland www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som skapar ny tillväxt genom att stöda innovationsverksamhet, internationalisering, investeringar och turism. Business Finlands 600 experter finns utspridda i 40 olika kontor runtom i världen samt 16 kontor i Finland. Business Finland hör till Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi