Pressmeddelande 18.12.2020

Tre nya lokomotivekosystem har dragit igång – forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i Finland stärks betydligt

Business Finland har beviljat totalt 60 miljoner euro för tre nya ekosystemprojekt som leds av lokomotivföretag. Som motprestation för Business Finlands finansiering har lokomotivföretagen förbundit sig till att utöka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland med sammanlagt hundratals miljoner euro och skapa hundratals nya arbetsplatser inom FUI före år 2024. De nya lokomotivprojekten leds av ABB, KONE och Sandvik.

Målet med Business Finlands finansiering för lokomotivföretag är att få företagen att märkbart utöka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland och på så sätt skapa ekosystem i miljardklassen med sikte på ny affärsverksamhet.

I början av året lanserade Business Finland en utmaningstävling för lokomotivföretag, där företagen fick föreslå projekt för utökning av sin FUI-verksamhet och som erbjuder lösningar på betydande framtida utmaningar. De stora företagen tog sig ivrigt an utmaningen, och 25 projektförslag kom in från olika branscher. Även många utmärkta förslag blev utan finansiering i den hårda konkurrensen. Business Finland beviljade sammanlagt 60 miljoner euro till fyra projekt inom tre företag sommaren 2020. De första vinnarna var Neste, Nokia och Fortum tillsammans med Metsä Group.

De första lokomotivprojekten har kommit igång bra och byggt upp ett samarbete med andra ekosystemaktörer. Gemensamma projekt för företag och forskningsinstitutioner fick en extra knuff framåt av den partnerskapsfinansiering som pilottestades av Business Finland, och som riktades till FUI-projekt inom de ekosystem som vann utmaningstävlingen för lokomotivföretag.

Utan Business Finlands finansiering skulle stora projekt inte ha blivit av

Även statsmakten övertygades om lokomotivtävlingskonceptets potential som motor för affärsekosystem, och Business Finland fick i en tilläggsbudget ytterligare 60 miljoner euro för att fortsätta tävlingen. Med detta tilläggsanslag kan man finansiera tre nya lokomotivprojekt, som valdes bland de bästa av de tidigare tävlingsförslagen.

"Vi har satt ribban väldigt högt, eftersom betydande förändringar kan skapas endast genom betydande satsningar. Vår uppgift är att hjälpa finländska företag att kontinuerligt förbättra sin konkurrenskraft, och behovet av detta är ännu större nu i nyordningen på marknaden efter coronakrisen", säger Executive Director Teija Lahti-Nuuttila på Business Finland.

"Betydande totala effekter fås genom att kombinera tre element: företagens FUI-projekt som delfinansierats med 60 miljoner euro av Business Finland, företagens förbindelser till ytterligare satsningar på FUI samt aktivering av FUI-verksamhet i de ekosystem som företagen samlar omkring sig", fortsätter Lahti-Nuuttila.

Ett villkor för att Business Finlands finansiering ska betalas ut är att de avtalade målen uppnås inom alla delområden.

Nya lokomotivföretagsprojekt har dragit igång

ABB – Plattformar för optimal elproduktion och -användning i ett klimatneutralt samhälle

Finlands mål är att vara klimatneutralt år 2035. För att uppnå detta mål måste samhället märkbart öka mängden klimatneutral elektricitet och förbättra energieffektiviteten. Andra energiformer måste också ersättas med elektricitet. Elsystemen blir allt mer kritiska för samhällets funktion, vilket ökar kraven på deras säkerhet och tillförlitlighet.

Syftet med ABB:s program Green Electrification 2035 är att utveckla nya integrerade tekniska plattformar för optimal elproduktion och -användning. Plattformarna kombinerar modern 5G-kommunikationsteknik, datahantering, nya eltekniska lösningar och elnätsteknik. I framtiden kommer allt fler fysiska apparater att ersättas av digitala lösningar, som kommunicerar med varandra på ett datasäkert sätt. Systemet kan då snabbt reagera på förändrade förhållanden, och samtidigt minimera energisvinn och funktionsstörningar.

I projektet skapas i samarbete med ekosystempartners styrbara och säkra helhetslösningar, som optimerar energieffektiviteten på systemnivå och tillförlitligheten i helhet. Dessa lösningar är skalbara, svarar på den ökade efterfrågan på energieffektivitet och uppmuntrar deltagarna i plattformsekosystemet till utveckling av sin konkurrenskraft och internationell tillväxt.

Läs ABB:s eget meddelande här (på finska).

KONE – Hållbara lösningar som stöder folkströmmar i urbana miljöer

Målet för KONEs nya forsknings- och utvecklingsprojekt är att skapa lösningar för stadsmiljöer som överensstämmer med principerna för hållbar utveckling och hjälper människor att ta sig fram smidigt och tryggt. Projektet fokuserar på de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som urbaniseringen för med sig, och de nya tekniska lösningar som utvecklas inom projektet möjliggör nya typer av lösningar, tjänster och affärsmodeller. Under projektet och i och med kommersialiseringen av lösningarna siktar projektet också på att skapa nya arbetsplatser och exportinkomster i Finland. Detta förutsätter tvärvetenskaplig forskning och utveckling av nya innovationer tillsammans med ekosystempartner.

Med projektets hjälp kommer KONE att tillsammans med sitt ekosystemnätverk utöka forsknings- och utvecklingsarbetet och innovationsverksamheten i Finland. Satsningar på innovationer stöder de finländska forskningsinstitutionernas konkurrenskraft och hela forskningsfältet, och erbjuder möjligheter för nya startup-företag. KONEs lösningar stöder också regeringens mål att göra Finland klimatneutralt före år 2035. Finlands effektiva ekosystem för industri och forskning lägger en utmärkt grund för uppnåendet av dessa mål.

Läs KONEs eget meddelande här (på finska).

Sandvik – Globalt konkurrenskraftiga elektriska och digitala lösningar för tunga arbetsmaskiner

Sandvik är en global leverantör av lösningar för gruv- och entreprenadindustrin. De stora trenderna, digitaliseringen och elektrifieringen förändrar branschen snabbt och öppnar nya möjligheter att utöka affärsverksamheten. Vi säkerställer vår framtida konkurrenskraft och satsar hårt på ny teknik och nya tekniska lösningar. Sandvik utvecklar globalt konkurrenskraftiga elektriska och digitala lösningar för tunga arbetsmaskiner. Samverkan mellan maskiner och system möjliggör optimering på systemnivån i kundprocesserna. En central möjliggörare av optimering på systemnivå är framtidens konnektivitetslösningar, som Sandvik utvecklar tillsammans med ett stort ekosystem som en del av lokomotivprojektet.

Mer information

Business Finland
Esa Panula-Ontto
Finansdirektör
esa.panula-ontto (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 853

ABB
Satu Perälampi
Kommunikationsdirektör, ABB Oy
satu.peralampi (at) fi.abb.com
+358 50 332 3850

KONE
Rauno Hatakka
Head of Technology Management, KONE Corporation
rauno.hatakka (at) kone.com
+358 40 861 7617

Sandvik
Jani Vilenius
Director Research and Technology Development, Sandvik Mining and Rock Technology
jani.vilenius (at) sandvik.com
+358 40 152 7460

Ett lokomotivföretag är enligt Business Finlands definition ett företag som hör till de främsta inom sin bransch och verkar på den globala marknaden, och som har förmåga och vilja att aktivera affärsekosystem på internationella marknader för att utveckla synliga konkurrensfördelar och öka exporten.

Business Finland lanserade i början av 2020 en utmaningstävling, där lokomotivföretag utmanades att lösa betydande utmaningar för framtiden och öka sina investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland. Business Finland förband sig att finansiera de projekt som vann utmaningstävlingen med sammanlagt 60 miljoner euro. Till tävlingens första vinnare utsågs sommaren 2020 tre projekt inom fyra företag – Neste, Fortum, Metsä Group och Nokia.

De tre senaste lokomotivprojekten – ABB:s KONEs och Sandviks projekt – valdes när Business Finland i statens tilläggsbudget fick tilläggsanslag på 60 miljoner euro för att fortsätta lokomotivtävlingen. Läs mer

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 700 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi/sv