Pressmeddelande 15.03.2021

Business Finland lyckades sätta fart på företags förnyelser och export under coronaåret

En rekordhög innovationsfinansiering på totalt 486,8 miljoner euro beviljades företag, och små- och medelstora företag upplevde en god exporttillväxt. Efterfrågan på expert- och finansieringstjänster var mycket hög inom Business Finlands alla verksamhetsområden. Business Finland hjälpte företag med nästan en miljard euro under coronakrisen.

För Business Finlands kunder handlade år 2020 delvis om att överleva coronakrisen och delvis om att skapa nytt. Nästan en miljard euro beviljades som finansiering i störningssituationer för över 20 000 projekt. Samtidigt ville företag även kraftigt förnya sin verksamhet.

"Vi på Business Finland arbetade helhjärtat för kundernas bästa under hela krisåret," konstaterar Business Finlands generaldirektör Nina Kopola.

"Efterfrågan på den vanliga innovationsfinansieringen var över 20 % högre än året innan. Våra små- och medelstora företagskunder lyckades till och med öka sin export under utmanande förhållanden, trots att den allmänna exportutvecklingen bland finska små- och medelstora företag höll på att sjunka", fortsätter Kopola.

För Business Finland själv var det gångna året fyllt av förnyelser och omvälvningar.

"Vi förnyade vår strategi och vår organisation. Finansieringen av affärsverksamheter i störningssituationer var ett eldprov som visade att vi klarar av att reagera snabbt på samhällets behov och fungera effektivt även under hård press. Jag är mycket stolt över våra experter", avslutar Kopola.

Små- och medelstora företags export tog fart under coronaåret

Medan de finska små- och medelstora företagens export som helhet sjönk år 2020, ökade exporten hos Business Finlands små- och medelstora företagskunder med 71 miljoner euro (1 %). Exporten hos de små- och medelstora företag som bäst lyckats öka sin export steg med så mycket som 842 miljoner euro (57 %).

Exporttillväxten skedde under förhållanden där coronapandemin i praktiken stoppade den ekonomiska tillväxten och på många sätt påverkade den internationella efterfrågan och distributionskedjor.

"I och med resebegränsningarna digitaliserade vi vår tjänst för exportfrämjande och stödde aktivt finska företags internationalisering under året. Vi ordnade bland annat internationella webbinarier, virtuella delegationer och möten med nya kunder, identifierade marknadsmöjligheter och byggde upp gemensamma utbud. Vi är mycket glada och stolta över hur bra våra kundföretag har lyckats i en svår situation," konstaterar Risto Vuohelainen, chef för internationaliseringstjänsten.

En gallup visar att kunderna också uppskattar Business Finlands tjänster. Kunderna gav tjänsterna för tillväxt och internationalisering ett genomsnittsbetyg på 4,5 på skalan 1–5. Kundföretagen uppskattar särskilt det praktiska stödet som de har fått av Business Finland – här blev genomsnittsbetyget så högt som 4,7.

Business Finland lyckades sätta fart på sina kunders förnyelser

Under coronaåret förnyade Business Finlands kunder aktivt sina affärsverksamheter – företagen beviljades en rekordhög innovationsfinansiering på totalt 486,8 miljoner euro. Allt som allt beviljades 653 miljoner euro i finansiering för företag och forskningsprojekt.

"De små- och medelstora företagens andel av finansieringen var 53 % och de stora företagens 47 %. De små- och medelstora företagens andel sjönk från 68 % föregående år. Bakgrunden till detta är lokomotivkampanjen som Business Finland startat, inom vilken särskilt stora företag beviljats finansiering," berättar finansieringschef Ari Grönroos.

Med stöd av Business Finlands nya finansiering för lokomotivföretag startades uppbyggnaden av sex internationella innovationsekosystem. Som motsvarighet till den offentliga finansieringen av forskning, utveckling och innovationer på 120 miljoner euro har lokomotivföretagen förbundit sig att investera hundratals miljoner euro och skapa ett hundratal nya arbetsplatser i Finland fram till 2024.

Resultatförväntningarna av FUI-projekt som finansierats 2020 är totalt ca 38 900 nya eller förnyade arbetsplatser.

Business Finland hjälpte företag med nästan en miljard euro under coronakrisen

När coronakrisen slog till med full kraft var Business Finland bland de första som stödde företagen: nya finansieringstjänster förbereddes och öppnades för kunderna på mindre än en vecka i början av 2020.

Business Finlands experter behandlade nästan 30 000 ansökningar under året. 994,4 miljoner euro i finansiering beviljades för över 20 000 projekt. Mest finansiering beviljades handeln, industrin samt rese- och restaurangbranschen. Uppskattningsvis hälften av företagen utvecklar digitala lösningar med finansieringen i störningssituationer.

Som mest arbetade ca 160 personer, eller ca 30 % av Business Finlands fastanställda personal i hemlandet, med behandlingen av finansiering i störningssituationer.

"Behandlingen av finansieringsansökningarna var en enorm uppgift och krävde en omorganisering av arbetsuppgifterna på Business Finland. Det stora antalet ansökningar var en utmaning för kundarbetet. Business Finland anställde nästan 60 nya arbetstagare för uppföljning av projekt och behandling av slutrapporter, och så många som 10 pensionerade arbetstagare ryckte in som krishjälp. Vi är mycket nöjda med helheten. Business Finlands stöd hjälpte företag i en krissituation och våra experters förmåga att svara på kundernas och samhällets behov under hård press var beundransvärd", säger Kari Komulainen som ansvarar för coronafinansieringen som helhet.

  

Mer information för media

Kaisa Hernberg
Samhälls- och kommunikationschef
Business Finland
kaisa.hernberg (at) businessfinland.fi
+358 40 562 3242

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 600 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi