Pressmeddelande 04.03.2021

Coronan tömde kongresskalendern: från rekordsiffror till den andra ytterligheten

Förra året ordnades 74 procent färre internationella kongresser i Finland än under rekordåret 2019. 2020 var ett sorgligt år för kongressernas del: bara 220 internationella organisationskongresser kunde genomföras i någon form. Antalet deltagare var ca 50 000. Under rekordåret 2019 var antalet kongresser 835 och deltagarna över 136 000.

Undantagsåret medförde förändringar också i statistikföringen av kongresser: för förra året strävade man efter att samla in information också om virtuella kongresser samt evenemang som ställts in eller skjutits upp. Finland Convention Bureaus statistik omfattade 411 kongresser, vilket är 51 procent färre än föregående år. Av dessa kongresser kunde 220 genomföras, antingen på plats som planerat eller virtuellt. En del av de kongresser som ställts in eller flyttats fram har inte registrerats i statistiken för 2020. Insamlingen av information om inställda eller framflyttade evenemang har varit utmanande, och siffrorna för dessas del kan betraktas som riktgivande.

Förra året såg januari och februari ännu bra ut, men i mars när pandemin bröt ut tömdes kongresskalendern nästan helt. Den traditionellt livliga kongressäsongen i maj och juni var väldigt lugn. Undantagsförhållandena tvingade dock arrangörerna att tänka ut nya sätt att genomföra kongresserna. Rese- och mötesbegränsningarna förhindrade ordnandet av kongresser på plats, men de kunde ändå genomföras virtuellt. I september och oktober ökade antalet evenemang något, när virtuella evenemang blev mer populära. I statistiken för hela året ingår 142 virtuella kongresser och 13 hybridevenemang. 65 kongresser kunde ordnas som planerat. 191 kongresser ställdes in helt eller flyttades till en senare tidpunkt.

Precis som tidigare år ordnades största delen av kongresserna i huvudstadsregionen: i Helsingfors och Esbo ordnades över hundra kongresser. Antalet kongresser i Tammerfors var 27. De virtuella kongresser som ordnades i Tammerfors lockade stora skaror: nästan 10 000 deltagare. Även de virtuella kongresserna i Esbo var framgångsrika sett till deltagarantalet. Även i Jyväskylä, Åbo och Uleåborg ordnades flera kongresser som lockade många virtuella deltagare. I hela Finland var antalet deltagare 64 procent lägre än föregående år: totalt statistikfördes 49 666 deltagare.

Kongresser är ett sätt att bygga upp vårt rykte

Kongressarrangörerna ser hoppfullt på framtiden och tror på möten och nätverkande ansikte mot ansikte. Enligt en undersökning som publicerades av FCB i februari är det krävande men belönande att stå värd för en internationell kongress.

- Internationella kongresser erbjuder unika möjligheter till nätverkande och informationsutbyte. De utgör också en utvecklings- och innovationsplattform för vetenskap och forskning. Enligt arrangörerna och deltagarna motsvarar virtuella kongresser inte traditionella fysiska evenemang och kan inte erbjuda en lika bra deltagarupplevelse, berättar Ines Antti-Poika, chef för enheten Finland Convention Bureau inom Business Finland.

- Virtuella arrangemang erbjuder i synnerhet möjligheter att öka antalet deltagare, då exempelvis studerande och unga forskare enkelt kan delta i kongresser från andra sidan jorden. De virtuella evenemangen och hybridevenemangen kommer säkert att bli kvar även efter coronakrisen. Å andra sidan minskar virtuella arrangemang turismintäkterna för värdstäderna, fortsätter Antti-Poika.

För att få en kongress till Finland krävs mycket planering och förberedelser, men också aktiva aktörer, personliga relationer och en hög kompetensnivå inom vetenskapsområdet i fråga. Kongressarrangörerna såg värdskapet som en nyttig erfarenhet såväl för vetenskapsområdet som för Finlands rykte, och rekommenderar det även för sina kolleger.

Internationella rapporter publiceras under sommaren

De internationella organisationerna inom kongressbranschen kommer undantagsvis inte att publicera jämförelser mellan städer och länder i fråga om internationella kongresser år 2020, utan fokuserar på att rapportera om de ekonomiska effekterna av inställda och framflyttade kongresser på ett globalt plan. Rapporter för hela 2020 blir klara i juni. I jämförelserna år 2019 var Finland Nordens populäraste och världens 12:e populäraste kongressland.

Mer information för medierna

Ines Antti-Poika, Manager, Business Events
Finland Convention Bureau, Visit Finland | Business Finland
Ines.antti-poika (at) businessfinland.fi, 050 386 3472

Heli Hemgård, Communications Manager
Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi, 040 901 5219


 

Finland Convention Bureau (FCB) är en riksomfattande marknadsföringsorganisation inom mötes- och kongressbranschen, som för statistik över internationella möten i Finland och deras deltagare. Visit Finlands FCB är en del av Business Finland.

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 600 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi