Produktionsincitament för den
audiovisuella branschen

​Produktionsincitament är en betalningskredit på 25 % för produktionskostnaderna i Finland.

Vad?

 • Stödberättigade kostnader är kostnader som uppkommit i Finland för produktion av audiovisuella verk, inklusive skedet som föregår produktion och postproduktion.
 • Stödberättigade, accepterade kostnader som uppkommer i Finland får utgöra högst 80 % av produktionens totalbudget.
 • Kostnaderna godkänns tidigast den dag då ansökan har registrerats hos Business Finland och all dokumentation som krävs för ansökan har lämnats in för beslutsbehandling.
 • Business Finland betalar gottgörelse mot realiserade kostnader.

Till vem?

 • Finländska och utländska produktionsbolag.
 • Andra audiovisuella företag som valts till produktionerna och som innehar de immateriella rättigheterna till produktionen.
 • Sökandena kan inte vara myndigheter eller inrättningar inom stat, kommuner eller församlingar, bolag med statlig majoritet eller med dessa jämförbara samfund eller inrättningar.

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • Fiktiv långfilm
 • Dokumentärfilm
 • Fiktion i serieformat med manuskript
 • Animationsproduktioner

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • Reklam och marknadsföringsproduktioner
 • Reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • Musikvideor eller upptagningar på musikevenemang
 • Inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang eller upptagningar av dem
 • Produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar

Kostnader som gottgörs

 • Köp av varor och tjänster samt hyror för utrustning och lokaler relaterade till produktionen av företag som är skattskyldiga i Finland.
 • Löner på vilka förskottsinnehållning verkställs och som utbetalas till skattskyldiga anställda i Finland.
 • Övriga kostnader (flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader kan vara till exempel resor från, till och i Finland, producentens arvode och omkostnader. Dessa behöver inte specificeras.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • Moms
 • Juridiska tjänster
 • Finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • Marknadsförings- och distributionskostnader

Sök för audiovisuella incitament 2018

Sök efter 2018 är öppen. Vi har uppdaterad ansökningsriktlinjerna och finansieringsvillkoren i början av december. Läs anvisningarna noggrant. 

Ansöka om finansiering

Hur ansöker jag?

Du kan kontakta Business Finland redan när du planerar produktionsförberedelser i Finland. En kort, på förhand sänd, sammanfattning av projektet underlättar diskussionen. Du kan skicka in ansökan till Business Finland tidigast när 50 % av finansieringen har säkerställts och alla obligatoriska handlingarna kan bifogas ansökan.

Finländsk finansieringssökanden

 1. Finansiering söks i Business Finland nätservice.

Utländska finansieringssökanden

 1. Utländska sökanden ska använda sig ett finländskt företag som fungerar som projektkoordinator.
 2. Den utländska finansieringsmottagaren och koordinatorn ingår sinsemellan ett detaljerat avtal, där de även kommer överens om villkoren och tidsplanen för och betalning.
 3. Ansökan fylls i antingen av ett finländskt produktionsbolag eller för en utländsk sökandens del av en finländsk produktionskoordinator med finländsk FO-nummer.
 4. Koordinatorn skaffar tjänster till den utländska finansieringsmottagaren, betalar fakturor och fakturerar dem samt sitt eget arvode av finansieringsmottagaren.
 5. Koordinatorn utarbetar och upprätthåller en kostnadsspecifikation.

Minimikraven för finansieringen

 • Total produktionsbudget och den konsumtion som produktionen ger upphov till i Finland ska vara minst enligt tabellen ovan.
 • Minst 10 % av finansieringen av den totala produktionsbudgeten kommer från länder utanför Finland; från utländska, distributörer, delproducenter eller andra privata finansiärer.
  • Finansieringsplanen måste identifiera alla finansieringskällör, summor och procentandel av den totala produktionsbudgeten..
 • Minst 50 % av den totala produktionsbudgetens finansiering är annat än sådant offentligt stöd som avses i statsunderstödslagen 688/2001.
  • Offentligt stöd understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, dock inte stöd som ges via skattesystemet (Definition 4 §).
 • Verket ska bilda en konstnärlig helhet som baserar sig på kulturvärden. Konstnärligt och kreativt arbete ska inkluderas i kostnader för produktionen. (Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner)
 • Distributionsavtal på minst en plattform eller i minst ett territorium.
 • I produktionen medverkar en finländsk samproducent som får IPR-rättigheter till den färdiga produktionen eller i produktionen medverkar en finländsk produktionskoordinator
 • I produktionen används finländsk lokationer, som landskap, arkitektur eller annan kreativ specialkompetens, till exempel:
  • berättande
  • regi
  • skådespelararbete
  • produktionsplanering
  • författande av bildmanuskript
  • effekter
  • färgsättning
  • planering av animationsfigurer
  • komposition/musik/ljud planering
  • produktdesign/modedesign/dräkter

Finansieringsbeslut

 • Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 40 dagar. I bedömningen av ansökningarna deltar förutom en representant för Business Finland även två experter inom den audiovisuella branschen från en oberoende expertpool som Business Finland tillsatt.
 • Ett villkorligt finansieringsbeslut kan beviljas när 50 % av den totala finansieringen av produktionen har samlats. Det villkorliga finansieringsbeslutet gäller i 4 månader, under vilket produktionens avancemang följs upp i enlighet med den tidsplan som anges i finansieringsbeslutet. Finansieringsbeslutet träder i kraft när alla villkor som Business Finland ställer för det villkorliga finansieringsbeslutet har uppfyllts.
 • Namnet på den som ansökt om finansiering, beloppet av den finansiering som ansökts och beviljats samt ansökans diarienummer är offentlig information då ansökan har lämnats in.

Rapportering

Finländsk finansieringsmottagare gör både mellan- och slutrapportten via Business Finland nätservice

 1. Innehållsrapport om hur produktionen framskrider.
 2. Kostnadsredovisning för de kostnader som redovisats för produktionen. Till kostnadsredovisningen bifogas en formbunden kostnadsspecifikation och en formbunden revisionsrapport av en oberoende finländsk revisor.

Utländsk finansieringsmottagare

 1. Det finländska företaget som fungerar som produktionskoordinator svarar för projektbokföringen och kostnadsspecifikationen.
 2. Revisorn granskar koordinatorns bokföring.
 3. Koordinatorn skickar fakturorna för rapporteringsperioden och kostnandsredovisningen till den utländska finansieringsmottagaren, som betalar koordinatorns faktura.
 4. Den utländska finansieringsmottagaren gör en rapport och redovisning till Business Finland. Redovisningen inkluderar kostnadsspecifikationen och revisionsrapport som koordinatorn lämnat in.
 5. Business Finlandbetalar gottgörelsen till den utländska finansieringsmottagaren, när rapporten, redovisningen, kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten har lämnats till Business Finland inom utsatt tid.

Projekts och marknadsföring

Finansierade företag i 2017

A Films Inc  
Art Films Production AFP Oy
Black Spark Film & TV Ab
Dionysos Films Oy
Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy
Fisher King Oy
Gigglebug Entertainment Oy
Gutsy Animations Oy
Helsinki -filmi Oy
Iron Sky Universe Oy
Långfilm Productions Finland Oy
Making Movies - Nordberg & Aho Oy
Moskito Television Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Saamifilmi Oy
Vertigo Production Oy 
Yellow Film & TV Oy

Cash Rebate showreel

Promoting Finnish Cash Rebate at:

 • 26.1.-5.2.2018 Göteborg Film Festival - Drama Vision, Gothenburg
 • 15.-23.2.2018 Berlinale, Berlin
 • 19.-22.3.2018 Hong Kong Film & TV Market, Hong Kong
 • 8.-19.5.2018 Festival de Cannes/Marché du Film, Cannes
 • 6.-25.6.2018 Shanghai Film Festival, Shanghai
 • 11.-14.9.2018 Cartoon Forum, Toulouse
 • 13.-16.10.2018 MIPCOM, Cannes
 • 31.10-7.11.2018 American Film Market, Los Angeles