Företagsfinansieriring
för interferenssituationen

För finländska kunder » Tjänster » Finansiering » Företagsfinansiering för interferenssituationen

Företagsfinansieriring för interferenssituationen

Finansiering för små och medelstora företag och midcap-företag vars företag lider av coronavirus

För vem?

Finansieringstjänsterna är avsedda för små och medelstora företag med 6-250 anställda och midcap-företag med verksamhet i Finland vars affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen. Ett midcap-företag är ett storföretag där den egna omsättningen eller koncernens omsättning är högst 300 M€.

Finansieringstjänsternas kunder är bland annat turism, binäringar för turism, de kreativa branscherna och scenbranscherna samt samtliga branscher vars underleverantörskedjor har påverkats eller påverkas av coronavirussituationen.

Finansiering kan inte beviljas för stor företag, företagsnamn, offentlig organisation, stiftelse, förening eller Ålandsföretag.

Vad?

Finansieringen är indelad i två tjänster. Du kan inte ansöka om båda finansiering samtidigt.

1.) Förhandsutredningsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Finansiering vars storlek uppgår till högst 10 000 euro. Med denna finansiering kan företaget utreda och planera nya affärsfunktioner, ersättande underleverantörskedjor och organisering av produktionen under och efter störning orsakad av coronaviruset.

2.) Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Finansiering vars storlek uppgår till 100 000 euro. Med denna finansiering kan företaget genomför de utvecklingsåtgärder som man identifierar i en förutredning eller inom övrig verksamhet och som förbättrar företagets möjligheter under och efter störning orsakad av coronaviruset. Syftet med åtgärderna ska vara nya lösningar för företagets produkter och produktion.

Finansieringen är de minimis-finansiering och för beviljande av finansieringen förutsätter att det finna utrymmet i företagets de minimis-kumulation. Ett företag kan få ett de minimis-stöd på högst 200 000 euro under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren. Stödet beviljas av många offentliga organisationer, till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Finansieringen kan inte beviljas till företag eller enskilda näringsidkare inom primärproduktion inom jordbruket eller vattenodling inom fiske. Finansieringen kan beviljas företaget en gång, i undantagsfall flera gånger. Nödvändig fortsatt finansiering för utvecklingen av nya tjänster finansieras efter de båda finansieringstjänsterna som normal FUI-finansiering med Business Finlands normala finansieringskriterier.

Förutredning vid störningar i affärsverksamheten

För vem?

Förutredningsfinansiering är avsedd för samtliga små och medelstora företag samt midcap-företag med verksamhet i Finland, vars nuvarande affärsverksamhet påverkas negativt av störningar i marknaden och produktionskedjan på grund av coronaviruset. Med finansieringen kan företaget utreda och planera åtgärder för att minska störningar i den egna verksamheten och förbereda sig på affärsverksamheten efter att störningen upphört. Finansieringen kan i första hand beviljas företaget en gång, i undantagsfall flera gånger.

Förutredningsfinansiering beviljas för följande förnyelse- och utvecklingsbehov inom affärsverksamheten:

1) Utredning av nödvändiga åtgärder för korrigering av störningar i produktionskedjan oberoende av bransch

 • Typiskt användningsändamål för finansieringen: utredningar och beredning som rör omplaceringar på grund av brutna internationella produktionskedjar, returnering av produktionen till hemlandet och avlägsnande av logistiska störningar.

2) Utveckling av affärsverksamheten inom turismbranschen

 • Typiska användningsändamål för finansieringen: utredningar och beredning med sikte på utveckling av logi- och turismtjänster samt tjänster kopplade till dessa som påverkas negativt av effekterna på affärsverksamheten av den minskade turismen.

3) Utveckling av tjänsterna och affärsverksamheten inom de kreativa branscherna

 • Typiskt användningsändamål för finansieringen: utredningar och beredning i syfte att utveckla affärsverksamheten för duplicerbara tjänster inom kreativa branscher (t.ex. spel, AV, musik), evenemangstjänster samt konst- och kulturtjänster.

Vad kan man göra med finansieringen?

Finansieringen kan användas för att utreda och planera nya åtgärder för företaget. Godtagbara kostnader är lönekostnader för företagets egna personal till den del som personalen utför utrednings- och planeringsarbete samt köpta tjänster inom utrednings- och planeringsarbete.

Inom projektet som finansieras kan man utreda en potentiell ny riktning för affärsverksamhet, målgrupp och alternativ för genomförandet under och efter undantagsförhållandena. Utvecklingsobjekten kan utgöras av exempelvis

 • Nya marknads- och kundbehov
 • Nya partnernätverk
 • Nya sätt att organisera arbete och produktion
 • Nya tjänster och produkter
 • Vilken annan åtgärd som helst för företaget, som företaget upplever är nödvändig i den rådande situationen

Finansieringens belopp och godtagbara kostnader

Vid förutredningen är finansieringens storlek 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av den beviljade finansieringens belopp.

Vid finansieringen används s.k. flat-rate-kostnadsberäkning (löner + personalbikostnader + köpta tjänster + flat rate). Godtagbara kostnader är företagets egna lönekostnader med bikostnader till den del som personalen utför arbete för projektet och köpta tjänster. Dessutom godkänns som kostnad en flat rate som utgör 20 procent av det totala beloppet för lönekostnader och köpta tjänster.

Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten

För vem?

Utvecklingsfinansiering är avsedd för samtliga små och medelstora företag samt midcap-företag med verksamhet i Finland, vars nuvarande affärsverksamhet påverkas negativt av störningar i marknaden och produktionskedjan på grund av coronaviruset. Med finansieringen kan företaget förverkliga nya utvecklingsåtgärder för att förebygga och åtgärda störningar i marknads- och produktionskedjan på grund av coronavirusepidemin.

Man kan även ansöka direkt om utvecklingsfinansiering utan förutredningsprojekt.

Utvecklingsfinansiering kan beviljas för följande förnyelse- och utvecklingsbehov inom affärsverksamheten:

 • Utredning av nödvändiga åtgärder för korrigering av störningar i produktionskedjan oberoende av bransch

Typiska användningsändamål för finansieringen: nya lösningar och verksamhetsmodeller som rör omplaceringar på grund av brutna internationella produktionskedjar, returnering av produktionen till hemlandet och avlägsnande av logistiska störningar.

 • Utveckling av tjänsterna och affärsverksamheten inom de kreativa branscherna

Typiska användningsändamål för finansieringen: nya duplicerbara tjänster inom de kreativa branscherna (t.ex. spel, AV, musik), evenemangstjänster samt utveckling av affärsverksamhet inom konst- och kulturtjänster.

 • Utveckling av affärsverksamheten inom turismbranschen

Typiska användningsändamål för finansieringen: nya logi- och turismtjänster samt tjänster direkt kopplade till dessa som påverkas negativt av effekterna på affärsverksamheten av den minskade turismen; utveckling av tjänster och övriga affärsverksamhet.

Vad?

Finansieringen kan användas för genomförandet av förnyelse- och utvecklingsåtgärder med vilka företaget strävar efter att åtgärda negativa effekter på den nuvarande affärsverksamhet, rikta om sin affärsverksamhet eller utveckla sitt underleverantörsnät och sin produktion för att ersätta brister inom produktionskedjan. Åtgärderna ska alltid vara inriktade på nya saker för företaget, de kan inte utgöras av direkt implementering av existerande verksamhet eller kostnader för operativ produktionsverksamhet. Finansieringen kan inte användas för att täcka förluster förorsakade av störningar i affärsverksamheten.

Planerade utvecklingsåtgärder kan genomföras som eget arbete eller köpt tjänst. Finansiering kan även riktas in på pilotförsök inom företagets affärsverksamhet. Föremål för utvecklingsåtgärderna kan vara exempelvis

 • Nya tjänster och produkter
 • Nya modeller för partnerskap och underleverantörer
 • Nya verksamhetsmodeller för organisering av arbete och produktion och flytt av denna till Finland
 • Vilken annan åtgärd som helst för företaget, som företaget upplever är nödvändig i den rådande situationen

 

Finansieringens belopp och godtagbara kostnader

Vid utvecklingsprojekt är finansieringens storlek 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av finansieringens belopp. Finansieringens storlek är 50 000–100 000 € och den kan beviljas företaget endast en gång. Eventuella nödvändiga fortsatta åtgärder efter utvecklingsprojektet finansieras i form av Business Finlands normala forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering med normala finansieringskriterier.

Vid finansieringen används s.k. flat-rate-kostnadsberäkning (löner + personalbikostnader + köpta tjänster + flat rate). Godtagbara kostnader är företagets egna lönekostnader med bikostnader till den del som personalen utför arbete för projektet och köpta tjänster. Dessutom godkänns som kostnad en flat rate som utgör 20 procent av det totala beloppet för lönekostnader och köpta tjänster.

Ansökan om finansiering

Projektets innehåll beskrivs i ett av textfälten på ansökan på följande vis:

Förutredning: Sökanden beskriver vilka faktorer som är nya för företaget som man utreder och planerar och hur detta utförs (till exempel affärsverksamheter, tjänster, lösningar, ersättande underleverantörskedjor och omorganisering av produktionen och arbetet vid störningar som coronaviruset orsakar).

Utvecklingsprojekt: Sökanden beskriver vilka faktorer som är nya för företaget som man utvecklar inom projektet och hur detta utförs (till exempel nya affärsverksamheter, tjänster, lösningar, ersättande underleverantörskedjor, nya verksamhetsmodeller för organisering av produktionen och arbetet i den störningssituation som coronaviruset orsakar). Dessutom motiverar sökanden hur hen tror att de nya åtgärderna som utvecklas motverkar de utmaningar som coronaviruset innebär för företaget.  

Inledning av projektet

Om du får ett positivt finansieringsbeslut ska du läsa anvisningarna på sidan Inledning av projektet.

Rapportering

I slutet av projektet rapporterar företaget om projektets resultat och i vilken utsträckning de uppsatta målen nåtts. Rapporteringen görs i e-tjänsten, där du även hittar tillämpningsbara finansieringsvillkor för ditt projekt. 

Nätservicen

Du hittar äben villkoren för ditt projekt i nätservicen. 

Till nätservicen

Vanliga frågor

Läs detta innan du ansöker!

Vanliga frågor