Innovationscheck

Med en innovationscheck kan du köpa ny information och kompetens till ditt företag.

För vem?

Innovationschecken är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet och som har en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential och för vilket företaget behöver extern expertis. Innovationschecket syftar till att hitta nya affärsmöjligheter för företag och att stödja företagstillväxt och uppmuntra nya företag att innovera.

Vad?

Med en innovationscheck kan du köpa ny information och kompetens till ditt företag. Värdet på innovationchecken är 6 200 € (5 000 € + moms). Innovationschecket har 1000 € + moms. ett självfinansieringsbidrag (oavsett projektets storlek) som betalas direkt till tjänsteleverantören i slutet av projektet. När tjänsteleverantören har fått självfinansieringsbidraget och kunden har rapporterat om projektet kan tjänsteleverantören skicka upp till € 4000 + moms. faktura till Business Finland.

Du kan använda den för anskaffning av experttjänster i anslutning till innovationsverksamheten. Med en innovationscheck kan du köpa tjänster till exempel av företag som erbjuder innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

När?

Då företaget har en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential, och:

 • då företaget snabbt vill reda ut marknadsdugligheten, användbarheten eller vidareutvecklingsdugligheten för en ny produkt, tjänsteidé eller uppfinning till exempel med hjälp av demonstrationer, prototyper och kundtester
 • då företaget behöver ett utlåtande, en bedömning och testnings- eller mätningstjänst av en utomstående expert
 • då företaget behöver stöd för utredningar i anslutning till patent, modellskydd och varumärken såsom studier av nyheter, patentmöjligheter samt handlingsfrihet eller hjälp med deras ansökningsprocessen
 • då företaget vill dra nytta av resultat inom vetenskap och forskning i utvecklingen av sin affärsverksamhet
 • då företaget har ett problem som det behöver hjälp med i anslutning till en produkt eller en tjänst

När nekas företaget innovationcheck?

Företaget kan inte få en innovationscheck om

 • det är ett stort företag, en firma, en offentlig organisation eller en organisation, stiftelse, förening eller ett åländskt företag som inte eftersträvar vinst
 • företaget har en skatteskuld eller ett medlat skattebetalningsprogram
 • företagets Kunddatas rating Alfa är sämre än A
 • det handlar om att samla information om nya exportmarknader. Detta kan framdeles finansieras via  Explorer
 • då extern know how till sitt innehåll inte är ny i förhållande till företagets egen know how
 • företaget inte har planer på internationalisering
 • företaget verkar inom en bransch som inte kan beviljas de minimis-finansiering (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • de minimiskvoten överskrids i företaget eller den koncern som företaget ingår i
 • företaget har redan fått Business Finland eller Tekes innovationscheck
 • företaget har beviljats Business Finland eller Tekes innovationsfinansiering under det innevarande året eller under det föregående året ELLER företaget har på gång ett innovationsprojekt som finansieras av Business Finland ELLER företaget har lämnat in en annan ansökan till Business Finland. Beslut, tillämpningar eller pågående projekt avseende Energistöd, Explorer produktfamilj, Mässbidrag och Produktionsincitament för den audivisuella branschen är inte ett hinder för att ansöka om ett innovationscheck
 • det är konsultering at utveckla en produkt eller tjänst för eget bruk (ej till försäljning)
 • det gäller at utveckla eller förnya en produkt som är redan på marknaden
 • projektet anknyter till utredning av finansiering för företag eller dess produkt eller tjänst, anskaffning av den, kartläggning av finansiärer och investerare samt av aktieägare.

För vad beviljas innovationscheck?

Exempel på användningsområden för innovationscheck

 • tjänster som hänför sig till utvecklingen av en produkt- och tjänstestrategi (bl.a. beredning av utformningsstrategi)
 • experiment samt snabb produkt- och tjänsteutveckling
 • mätnings- och testningstjänster i anslutning till innovationsverksamheten
 • lämplighetsstudier och expertutlåtanden i anslutning till innovationsverksamheten
 • tjänster relaterade till bedömning och utnyttjande av forskningsresultat

För vad beviljas inte innovationscheck?

 • för företagets egna lönekostnader, resor, material, medel och hyror samt inköp av utrustning
 • för utveckling av sådana branscher och verksamheter som står utanför de minimis-finansieringen (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • för experttjänster som inte hänför sig till innovationsverksamheten, exempelvis allmänna konsultationstjänster för affärsverksamheten
  • för allmänna konsulttjänster inom affärsverksamheten
  • för grundläggande försäljning, marknadsföring och kommunikation
  • för personalutbildningar
  • för konsultationstjänster och utveckling i anslutning till IT-system på basnivån (till exempel att göra webbsidor, skapa en näthandel eller mobilförsäljningskanal eller konsultationstjänster och utveckling i anslutning till affärs- och ekonomiförvaltningssystem)

Anvisningar för ansökan

Hur fungerar innovationscheck?

Hur ansöker jag om en innovationscheck?

Fundera först över vilken sakkunskap du behöver för att utveckla din idé eller lösa ett problem. Sök sedan en kunnig tjänsteleverantör och diskutera dina behov med denna. Gör upp en arbetsplan tillsammans. Lämna därefter in en ansökan om innovationscheck i Business Finland nätservice.

Business Finland kontrollerar tjänsteleverantörernas uppgifter och uppdaterar listan regelbundet. Tjänsteleverantören kan också väljas utanför listan, förutsatt att leverantören uppfyller villkoren nedan.

Anteckna 6 200 € (5 000 € + moms) i punkten Köpta tjänster i projektets kostnadsberäkning. Lämna de övriga raderna i kostnadsberäkningen tomma! Anteckna 6 200 € i punkten Finansiering som söks från Business Finland.

Observera att det inte får finnas en intressegemenskap mellan ditt företag och tjänsteleverantören (läs mera om intressegemenskap i punkt 3.5 i de allmänna villkoren).

Om beloppet av experttjänster som ska köpas blir större än 5 000 € + moms, betalar företaget själv skillnaden till tjänsteleverantören. Sedeln kan användas för inköp från en tjänsteleverantören. Innovationscheck gäller i sex månader från datumet för beviljande. Bara sådana kostnader av köpta tjänster kan godkännas som har uppkommit under projektet. En kostnad som härrör från en beställning lämnad innan projektetappen i fråga inleddes kan inte påföras projektet förutom i fall där beställningen har gjorts med ett upplösningsvillkor kopplat till projektstarten.

Vi strävar efter att behandla ansökningar inom 14 dagar från att vi fått ansökan.

Begär ytterligare information av innovationscheck-teamet, kontaktinformationen finns nere på denna sida.

Godkännande av finansieringsbeslut

Godkänn finansieringsbeslutet i nätservicen. Beslutet kan endast godkännas av en person som har organisationens firmateckningsrätt.

Om en person som enligt handelsregistret har firmateckningsrätt har en annan roll i firman, godkänns finansieringsbeslutet med en blankett. Blanketten används också i de fall där två personer tillsammans tecknar firmans namn. Sänd blanketten via krypterad e-post (skyddad e-post) till Business Finlands registratorskontor.

Rapportering och fakturering

Både företaget som använt innovationcheck och tjänsteleverantören ska rapportera till Business Finland efter projektets slut. Slutrapporten ska skickas via Business Finland nätservice.

Betalning av finansieringen till tjänsteleverantören kräver att mottagaren har lämnat in både godkännandet av finansieringsbeslutet och slutrapporten och betalat tjänsteleverantören ett självfinansieringsbidrag på 1000 € + moms.

Tjänsteleverantören ska skicka en faktura till Business Finland. Om tjänstens värde är lägre än 4 000 euro, ska fakturan vara högst på det verkliga beloppet. Anvisningar för hur fakturan skickas finns på Business Finland webbplats.

Business Finland betalar finansieringen utifrån fakturan direkt till tjänsteleverantören efter att Business Finland godkänt rapporten.

De minimis -bidrag

Business Finland villkor för de minimis -finansiering tillämpas på innovationssedeln. Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka.

De minimis -stöd är ett av Europeiska kommissionen fastställt företagsstöd till små utvecklingsprojekt. Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis -stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Företaget ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis-finansiering det har fått under de föregående åren. Stödet beviljas av många olika offentliga organisationer, utöver Business Finland även av till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Förutsättningar när det gäller tjänsteleverantören

Följande villkor ska uppfyllas:

 • tjänsteleverantören Kunddatas rating Alfa är minst A
 • tjänsteleverantören får inte ha betalningsstörningar
 • tjänsteleverantören får inte ha en skatteskuld eller så ska det finnas en bekräftad betalningsplan för skatteskulden
 • det får inte finnas en intressegemenskap mellan tjänsteleverantören och sökanden (läs mera om intressegemenskap i punkt 3.5 i de allmänna villkoren)

Business Finland gör upp en lista över leverantörerna av innovationstjänster. Business Finland kontrollerar uppgifterna om tjänsteleverantörer och uppdaterar listan över leverantörer en gång i veckan eller vid behov. Observera att tjänsteleverantörens behörighet kommer att granskas igen under behandlingen av finansieringsansökan och situationen kan ha förändrats sedan urval till listan.

 • Du kans söka efter tjänsteleverantörer på innovationscheck i slutet av denna sidan.

Att inte vara med på listan är inget hinder för att ansöka om check, och även efter att listan har publicerats kan en tjänsteleverantör väljas trots att denna inte finns med på listan, förutsatt att leverantören uppfyller förutsättningarna. Man kan anmäla sig till listan genom att fylla i blankett.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice