Tempo

Öka den internationella tillväxten

För vem?

Tempo-finansiering är avsedd för finländska uppstartsföretag, små och medelstora företag och midcapföretag som siktar på internationell tillväxt och har viljan och förmågan att skapa en internationell framgångssaga av sitt kunnande och sina lösningar på innovativa sätt.
Då projektet inleds ska företaget ha ett kompetent team och trovärdig finansiering för förverkligande av projektet.

Den interna finansieringens tillräcklighet bedöms från fall till fall. Om bolaget saknar vinstmedel eller intern finansiering enligt de föregående räkenskapsperioderna, finns det krav på finansiering i form av eget kapital. I praktiken innebär detta minst 30 000 euro i finansiering i form av eget kapital för självfinansiering av projektet. Ackumulerad vinst är berättigat till eget kapital för att överskrida tröskeln endast från officiella och helt räkenskapsperiod.

Godtagbar finansiering i form av eget kapital är exempelvis:

 • investeringar i aktiekapitalet eller (fond för inbetalt fritt eget kapital) betalda till företaget i pengar
 • kapitallån

Innan projektplanen och den egentliga ansökan rekommenderar vi ett samtal med en av Business Finlands experter, exempelvis genom att kontakta vår sonderingstjänst.

För att ert företag ska ha största möjliga nytta av Tempo-finansieringen rekommenderar vi att ni kritiskt bedömer utvecklingsbehoven i anslutning till ert företags kompetens och affärsverksamhet i förhållande till företagets tillväxtvision för tre till fem år framåt. Om ni ännu inte känner till dessa rekommenderar vi att ni även bekantar er med följande tjänster enligt behov innan en eventuell Tempo-projektplan:

Vad?

Med hjälp av finansieringen kan ert företag på olika sätt förbättra beredskapen för internationell tillväxt, testa hur affärskonceptet fungerar, få feedback av potentiella kunder och kartlägga efterfrågan på en ny internationell marknad.

I Tempo-projektet ligger tyngdpunkten på utveckling av åtgärder i anslutning till företagets internationella tillväxt, inte på produktutveckling. Kostnader för produktutveckling kan endast godkännas som en liten del av projektet för att få kundrespons och -förståelse. Om projektets tyngdpunkt ligger på produktutveckling och företaget har en tillräcklig uppfattning om sin globala konkurrensförmåga lönar det sig att bekanta sig med Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering.

När?

 • Ert företag har viljan att nå betydande internationell tillväxt och i anslutning till detta har kompetens- och utvecklingsbehov identifierats.
 • Ert företag har en realistisk uppfattning om konkurrensfördelen på marknaden.
 • Ni vet vilket behov produkt- eller serviceidén tillgodoser.
 • Ni har identifierat en potentiell kundkrets och en förtjänstmodell.
 • Ni har bedömt målmarknadens storlek och potential för affärsverksamhet.
 • Nyckelpersonerna har engagerat sig i företaget och dess tillväxtstrategi.
 • Tillräckliga resurser för utveckling och mångsidig kompetens (hos uppstartsföretag minst en heltidsanställd utöver teamet som ansvarar för att utveckla företagets affärsverksamhet). i finansierar inte en persons företag.
 • Företaget har en trovärdig finansieringsplan och förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt.

Tempo-chatbot

Vi testar chatbot automatik. Chatbot kan svara på de vanligaste frågorna om Tempo-finansiering. Vi använder inga kakor eller
spårar kundens IP-adress.

Fråga Tempo-chatbot

Bli kund hos Business Finland?

Berätta om din plan via en Team Finland kontaktformulär. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Fyll i formuläret

Vad kan finansieringen användas till?

Med Tempo-finansiering främjar vi verksamhet i syfte att förverkliga företagets tillväxtvision. Projektets innehåll bör vara en balanserad helhet av marknadsundersökning, insamling av tidig kundrespons samt utveckling av affärsmodellen, tekniken och företaget. En betydande del av projektets kostnader måste riktas till andra uppgifter som inte är forsknings- och utvecklingsarbete, exempelvis

 • att utarbeta en internationaliseringsstrategi
 • marknadsutredningar
 • testning av efterfrågan på produkt- och tjänstekoncept
 • pilotprojekt för produkt- och tjänstekonceptet för kunderna
 • marknadsvalidering
 • testmarknadsföring
 • utveckling av ledarskap, praxis och organisation
 • utredning av finansiering för tillväxt
 • utredning av IPR och patentutredningar

Dessutom kan Tempo-finansiering användas för deltagarkostnaderna för acceleratorprogram och kostnaderna för MAP-program (market access-program).

Mål

I ansökningsskedet kommer vi överens med ert företag om två till fem tydliga och mätbara mål som eftersträvas med hjälp av Tempo-finansieringen. Målen väljs utifrån era utgångspunkter på så sätt att de gynnar tillväxt och internationalisering. Målen kan ha koppling till exempelvis följande åtgärder:

 • Genomförande av pilotförsök med kunder
 • Utveckling av omsättningen
 • Utveckling av antalet kunder
 • Utveckling av internationaliseringsåtgärder
 • Stärkande av partnernätverket
 • Framskridande av finansieringsarrangemang
 • Stärkande av team, rådgivare och/eller styrelsen.

Måluppfyllelsen är en viktig faktor när man uppskattar den eventuella finansieringen i det följande skedet.
Tempo-finansiering beviljas vanligtvis bara en gång för varje företag. I undantagsfall, såsom pivotering eller deltagande i ett acceleratorprogram, är det möjligt att få Tempo-finansiering en andra gång enligt övervägande.

Finansieringens belopp

Tempo-finansieringen uppgår till högst 50 000 euro. Business Finlands finansiering täcker 75 procent av projektets totala budget. Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka.

Efter finansieringsbeslutet kommer vi att betala 70 procent av finansieringen (upp till 35 000 euro) och återstoden i samband med projektets slutrapport. För Midcap betalas hela finansieringen i samband med slutrapporten.

Företagets egen finansiering

Ert företag ska ha tillräckligt med egen finansiering för att genomföra projektet.

Vi förutsätter en finansiering i eget kapital på 30 000 euro som självfinansiering av företagets projekt (antingen genom investeringar, förlagslån eller resultatet av realiserade räkenskapsåret). Dessutom måste företaget ha bekräftade självfinansiering under projektet.

Obs! I vissa fall kan företaget ansöka om delfinansiering t.ex. från Finnvera för projekt som finansieras av Business Finland. Vid Tempo-finansieringen är den offentliga finansieringens andel dock exceptionellt hög (75 procent), alltså bör självfinansieringen komma från privata källor. Finnvera beviljar inte entreprenörslån som självfinansiering för ett Tempo-projekt.

 

Villkor för Tempo finansiering

Tempo-finansiering är ett de minimis-stöd.

Anvisningar

för ansökan

Så här söker du finansiering

Kontakta vår kartläggningstjänst eller er kontaktperson för att hitta den lämpligaste finansieringstjänsten för er innan ni lämnar in den egentliga ansökningen.

Skicka ansökan, inklusive bilagor, via e-tjänsten. I ansökan beskrivs nuläget för affärsverksamheten, personalen och resurserna, den framtida tillväxtvisionen, det arbete som kommer att utföras under projektet samt projektets mål och kostnader.

Projektplan

En projektplan krävs för ansökan. Planen kan skrivas ner antingen direkt i ansökningsformulärets fält eller bifogas som separat fil till ansökan. Tempo-projektplanens mall kan vid behov användas som stomme för projektplanen.

Företagsekonomiska uppgifter

Följande bilagor sänds tillsammans med Tempo-ansökan:

 • Den innevarande räkenskapsperiodens bokföringskörning av högst 2 månader gammal resultaträkning och balansräkning.

För beslutsfattande kan vi också begära ytterligare information efter behov.

Rapportering

I slutet av Tempo-projektet rapporterar företaget om projektets resultat och i vilken utsträckning de uppsatta målen har nåtts. Rapporteringen sker i e-tjänsten.

Godtagbara kostnader

Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan skickats. Godtagbara kostnader är:

 • Löner och köpta experttjänster enligt projektplanen.
  • Löner för uppstartsföretagens ägare kan budgeteras för projektet upp till 19 euro/h (3 000 euro/mån), om ägarandelen är minst 10 procent.
 • Personalbikostnader
  • Personalbikostnaderna kan vara högst 30 procent av lönerna.
 • • Köpta tjänster
  • Köpta tjänster bör specificeras.
  • Köpta tjänster godkänns inte från intresseföretag.

De tjänster som ska köpas ska konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling, om det totala beloppet för en enskild upphandling eller sammankopplade upphandlingar är 60 000 euro eller mera.

 • Som övriga kostnader godtas högst 20 procent av summan av löner och köpta tjänster. Andra kostnader behöver inte specificeras.

Vi finansierar inte:

 • kostnader som orsakats av företagets rutinmässiga verksamhet
 • kostnader som orsakats av exportstöd eller exportmarknadsföring
 • direkta investeringar för att bygga upp en distributionskanal
 • yrkesutbildning

Tempo-finansiering utgör de minimis-stöd

På Tempo-finansieringen tillämpas villkoren för de minimis-stöd. Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Ert företag ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis-finansiering det har fått under de föregående åren. Stödet beviljas av många offentliga organisationer, till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Anvisningar

Vilka kostnader godtas för projektet och hur ska de rapporteras? Läs anvisningar för projektets genomförande.