För finländska kunder » Tjänster » Finansiering » Anvisningar för finansieringsmottagaren

Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

Har ert företag fått ett positivt finansieringsbeslut? Grattis! På den här sidan hittar du anvisningar för inledning och uppföljning samt rapportering om ditt projekt.

1) Inledning av projektet

Business Finland betalar ett förskott

Business Finland betalar ett förskott på 70 procent då företaget har godkänt finansieringsbeslutet. Ett förskott som redan betalats kan återkrävas om finansieringsvillkoren inte efterlevs.

Håll koll på bokföringen

Projektets kostnader ska bokföras genast från början av projektet. Kostnaderna som orsakas av projektet ska kunna specificeras och deras koppling till bokföringen ska kunna verifieras.

Endast kostnader som uppkommit under projektet kan godkännas som kostnader för projektet. Projektet kan tidigast inledas då finansieringsansökan har skickats in via nätservicen. Av denna anledning är arvode som betalas för utarbetande av ansökan inte en godtagbar kostnad för projektet.

Alla kostnader som betalas av projektet ska vara betalda när de rapporteras till Business Finland.

Godtagbara kostnader för projektet

Penninglöner

 • Penninglön som utbetalats till en person godkänns till den del som personen har arbetat för projektet.
 • I rapporten ska den förverkligade arbetsinsatsen jämföras med bedömningen i projektplanen och avvikelser ska rapporteras.

Lönebikostnader

 • Som lönebikostnader godkänns en procentandel av penninglönerna i enlighet med finansieringsbeslutet.
 • Personerna ska omfattas av det finländska socialskyddet.

Köpta tjänster

 • Som köpta tjänster godkänns experttjänster i enlighet med projektplanen
 • De köpta tjänsterna godkänns som mervärdesskattefria
 • Om anskaffningens värde överskrider 60 000 euro är finansieringsmottagaren förpliktigad av lagar om offentlig upphandling
 • Som intresseköp kan endast intresseköp inom koncernen godkännas

Övriga kostnader

 • Som övriga kostnader godkänns en procentandel av beloppet av penninglöner och köpta tjänster i enlighet med finansieringsbeslutet
 • Övriga kostnader behöver inte rapporteras till Business Finland och de behöver inte ingå i finansieringsmottagarens projektbokföring
 • Övriga kostnader är allmänna kostnader, resekostnader och kostnader för material, förnödenheter, lokalhyror samt inköp av utrustning, utrustningsavskrivningar och hyra av utrustning (inklusive molntjänster)

Läs mer om finansieringsvillkoren   

   

2) Ändringar under projektets gång

Om du under projektets gång märker att ert företag inte kan genomföra projektet i enlighet med den ursprungliga planen, ska du göra en ansökan om ändring i nätservicen:

 • Ändring av projektets tidtabell (Ansökan om ändring krävs inte om projektet pågår i högst 4 månader)
 • Betydande ändringar i kostnadskalkylen eller planen för genomförande av projektet (Ansökan om ändring krävs inte för en ändring av kostnadsslag som uppgår till högst 20 procent av kostnadskalkylen)
 • Ändring av ansvarig ledare
 • Ändring i finansieringsplanen

Meddela mindre ändringar till Business Finlands registratorskontor:

 • Ändring av kontonumret: Skicka blanketten undertecknad av den som har organisationens officiella firmateckningsrätt
 • Projektets eller kostnadskalkylens kontaktperson byts ut

Läs mer om finansieringsvillkoren   

       

3) Då projektet avslutas

Fyll i rapporten i nätservicen

Fyll i slutrapporten i Business Finlands nätservice senast 4 månader efter att projektperioden avslutats. Rapporten kan endast sändas av projektets ansvariga ledare eller av en person i organisationen som har firmateckningsrätt. Projektets ansvariga ledare ansvarar för att

 • genomförandet av projektet har följt finansieringsvillkoren
 • finansieringen har använts i enlighet med projektplanen
 • man har inte köpt tjänster med finansieringen av andra intresseföretag än inom den egna koncernen.

Business Finland betalar resten av finansieringen

30 procent av finansieringen betalas efter godkännande av slutrapporten. En förutsättning för utbetalning av finansieringen är att företaget har fyllt i slutrapporten och att projektet har genomförts enligt planen i enlighet med finansieringsbeslutet och finansieringsvillkoren.

Finansieringen kan inte utbetalas om företaget har skatteskuld som inte har eller som man inte har ansökt om betalningsarrangemang för hos Skatteförvaltningen. Företaget får inte heller ha underlåtit att deklarera skatter. Business Finland kan utbyta information om finansieringsmottagaren till exempel med Skatteförvaltningen.

Business Finland strävar efter att betala finansieringen inom 21 dagar från att slutrapporten har lämnats in i Business Finlands nätservice.

Spara dokumentationen för granskning i efterhand

All dokumentation i anslutning till projektet ska förvaras i 10 år efter den sista utbetalningen av finansiering.

Business Finland granskar en del av projekten noggrannare i efterhand. Projekten som granskas väljs ut slumpmässigt samt utifrån en riskbedömning och misstanke om ohederligt förfarande. Om det förekommer oklarheter eller ohederlighet i användningen av finansieringen, har Business Finland rätt att återkräva finansieringen helt eller delvis inklusive ränta.

Så här framskrider ditt projekt

1) Inledning av projektet

 • Business Finland betalar ett förskott.
 • Bokföringen ska genomföras så att projektets kostnader kan specificeras.
 • Kontrollera i finansieringsvillkoren vilka kostnader som kan godkännas för projektet.

2) Ändringar under projektets gång

Meddela Business Finland om ändringar under projektets gång.

3) Fyll i en slutrapport då projektet avslutas

 • Fyll i slutrapporten i nätservicen senast fyra månader efter att projektet avslutats.
 • Business Finland utbetalar finansieringen utgående från slutrapporten.

Ta del av dessa