Forskningsorganisationer strävar efter att hitta lösningar på coronarelaterade utmaningar

Coronakrisen har lett till nya behov i samhället och efterfrågan på lösningar. Business Finland svarar på detta behov genom att erbjuda forskningsorganisationer en möjlighet att ansöka om tillfällig Co-Creation-finansiering för utarbetandet av lösningar på utmaningar förorsakade av coronakrisen. Finansieringen kan sökas fram till 30.6.2020.

Vad kan

finansieringen användas till?

Inom projekten kan man utföra pilotförsök, validering och för att tillämpa offentlig forskning.

Projekten som finansierad måste ha en konkret koppling till att hitta lösningar på utmaningar i och med coronakrisen och utnyttjande av affärsverksamhetslösningar i vår förändrade världen. Enbart störningar i den egna forskningsverksamheten på grund av coronakrisen är inte tillräckligt för beviljande av finansiering enligt de specialvillkor som uppges här.

Det är möjligt att söka tillfällig finansiering för lösningar med koppling till:

  • Lösningar som erbjuder hjälp under coronakrisen.
  • För förnyelsebehov inom affärsverksamheten inom branscher (exempelvis turism, konsumentaffärsverksamhet och hälsovård) beroende på coronakrisen, som kräver förnyelse av företagen och förbättrad konkurrenskraft.

Den tillfälliga finansieringen är inte avsedd för utvecklingsobjekt som identifierats redan före coronakrisen.

Om förverkligandet av lösningen kräver myndigheternas tillstånd eller omfattande deltagande i övrigt förutsätter vi att sökande diskuterar med aktörerna i fråga på förhand och bifogar en utredning över detta eller ett myndighetsutlåtande till ansökan.

Kriterier för

finansieringen

Kriterierna och villkoren för coronakrisfinansieringen är de samma som de allmänna kriterierna och villkoren för Co-Creation-projekt, men med följande undantag:

  • Business Finlands finansieringsandel är 80 procent av de godkända totalkostnaderna för projektet.
  • Den totala godkända kostnaden för ett Co-Creation-projekt (idé) får vara högst 300 000 euro. Projektet kan utgöras av en eller flera forskningsorganisationers projekt. Varje deltagande organisation ska skicka in sin egen ansökan.
  • Vid samprojekt utarbetar forskningsorganisationerna en gemensam projektplan som bifogas till varje organisations ansökan. Ansökningar inom samma helhet ska skickas in samtidigt. Inled rubriken med "Corona Co-Creation" och fortsätt med den gemensamma projektkoden om flera forskningsorganisationer deltar i samma projekt.
  • Åtgärderna kan vara de samma som vanligtvis inom Co-Creation-projekt, men dessutom kan man godkänna tillämpningsbar industriell forskning för finansiering.

Tidtabeller

Finansieringen kan sökas fram till 30.6.2020.

Projektens längd är högst sex månader och deras genomförande kan fortsätta även efter att ansökningsperioden har avslutats.

Ta kontakt

KENNETH NYHOLM
+358 50 395 6028
kenneth.nyholm (at) businessfinland.fi

RAIMO PAKKANEN
+358 50 5577 829
raimo.pakkanen (at) businessfinland.fi

Co-Creation

-finansiering

Läs om Co-Creation -finansieringen som kan sökas kontinuerligt och villkoren för finansieringen