Tilapäinen 
TKI-laina häiriötilanteisiin

Asiakkaille Suomessa » Palvelut » Rahoitus » Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea lokakuun 2020 loppuun mennessä. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Business Finlandin rahoitusvaltuus tähän rahoituspalveluun on enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen vaikuttavuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota rahoituksen työllisyysvaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Kenelle rahoitus on tarkoitettu

Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimiville osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut. Rahoitusta voivat hakea myös merkittävää liiketoimintaa tekevät säätiöt ja yhdistykset, jos koronavirus on vaikuttanut niiden liiketoimintaan. Hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa ja miten hakija yrittää ratkaista nämä haasteet kehittämistoimilla. 

Rahoitus on tarkoitettu sekä siltarahoitukseksi akuutin kriisin yli että uuden kilpailuedun luomiseksi kriisin jälkeen.

Rahoitus sopii yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille,

 • jotka ovat havainneet omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä tai
 • jotka ovat tunnistaneet poikkeustilanteessa kokonaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vaativat kehitystyötä ennen niiden taloudellista hyödyntämistä, tai
 • joissa poikkeustilanne on tehnyt mahdolliseksi normaaliaikoja laajemman panostamisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kehittämisen toteutus vaatii lisäresursointia. Business Finlandin rahoituksella hakijat voivat suunnata poikkeustilanteen seurauksena vapautuneita resursseja kehittämistyöhön ja nopeuttaa kehittämistä. Siten työntekijät pystytään pitämään töissä myös kriisin aikana. 

Palveluliiketoiminnassa rahoitus kohdistetaan ennen kaikkea ns. työvoimavaltaisille aloille. Tyypillisesti työvoimaintensiivisen yrityksen liiketoiminta ei edellytä merkittäviä aineellisia investointeja ja työvoimakustannukset muodostavat ison osan yrityksen menoista. Ihmistyövoimaa voi olla vaikea korvata koneilla ja laitteilla toiminnan luonteesta johtuen ja tästä syytä myös tuottavuuskehitys työvoimavaltaisilla aloilla on usein hidasta. Ennen koronan aiheuttamaa kriisiä erilaiset automaatioon, digitalisaatioon tai palvelutuotannon aika- ja paikkariippumattomuuteen liittyvät ratkaisut ovat olleet vähemmän hyödynnettyjä tai tunnistettuja työvoimavaltaisessa liiketoiminnassa kuin vähemmän työvoimasta riippuvaisilla aloilla. Asiakaskohtaamisiin tarvitaan paljon henkilöresursseja ja koronan kaltaisessa kriisissä yritykset joutuvatkin pohtimaan, miten esimerkiksi kokemuksia, merkityksiä, elämyksiä ja hyötyjä voidaan tuottaa asiakkaalle uusilla tavoilla.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille:

 • Kauppa
 • Logistiikka
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • Matkailu
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Henkilöstönvuokrauspalvelut
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Teollisuus 

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Myönnettävän TKI-lainan rahoitustaso on pääsääntöisesti 70 % projektin kokonaiskustannuksista.

Rahoitus poikkeaa Business Finlandin normaalista TKI-rahoituksesta siinä, että rahoitusta voidaan myöntää myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka tavoittelevat kehitettävällä ratkaisulla kansallista kilpailuetua. Kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten hankkeissa Business Finland noudattaa ns. normaaleja TKI-rahoituksen kriteerejä eli vaatii kehitettäviltä ratkaisuilta kilpailuedun hakemista vähintään valituilla kansainvälisillä markkinoilla. 

Kenelle rahoitus ei ole tarkoitettu

 • Ay- ja Ky-muotoisille yrityksille
 • Suurille yrityksille (poislukien midcapit)
 • Yksinyrittäjille eikä 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille
 • Toiminimiyrityksille, joita Business Finland ei voi lainsäädännön mukaan rahoittaa
 • Maatalouden alkutuotannon yrityksille
 • Yrityksille, jotka ovat rahoituksen myöntöhetkellä EU-määritelmän mukaan vaikeuksissa olevia yrityksiä.  

Kuinka paljon rahoitusta voi saada

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten projektien rahoituksessa enimmäismäärä arvioidaan tarpeen mukaan.

Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Hakijan on siis katettava 30 % osuus omarahoituksellaan.  Hakijan on pystyttävä osoittamaan Business Finlandille, että sillä on riittävä kokonaisrahoitus projektin ajalle. Koska Business Finlandin rahoitus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, rahoituksen saajan on siis pystyttävä ensin maksamaan projektista syntyvät kustannukset itse. 

Laina-aika on pääsääntöisesti 7 - 10 vuotta.

Lainoihin on mahdollisuus saada pääsääntöisesti kolme lyhennysvapaata vuotta. Kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainoissa laina-aika on sama kuin Business Finlandin normaalissa TKI-rahoituksessa.

Myönnetystä lainarahoituksesta voi saada 30% ennakkona projektin alussa. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Laina on riskilainaa, joka myönnetään ilman vakuutta. Jos projekti viivästyy, epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, lainaehtoihin voi hakea muutosta Business Finlandista. Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa. Joissakin tapauksissa myös lainan maksamaton pääoma ja korot voidaan muuttaa kokonaan tai osittain avustukseksi eli laina jätetään perimättä takaisin. Lue lisää lainarahoituksestamme ja lainamuutoksista.   

Mihin rahoitusta voi käyttää 

Rahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi

 • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
 • Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan
 • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja
 • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa
 • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
 • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Rahoitettavien projektien lopputuloksena syntyvät ratkaisut mahdollistavat  kannattavan ja kestävän liiketoiminnan koronakriisin jälkeen. Rahoitettavilla ratkaisuilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Business Finlandiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menot, jotka ovat

 • aiheutuneet projektista sen kestoaikana (suoriteperuste)
 • rahoituksen saajan kirjanpidossa
 • nettomääräisiä ja arvonlisäverottomia.

Kustannuksina voidaan hyväksyä oman henkilön palkkakuluja projektille tehtävän työn osalta, niihin liittyvät henkilösivukulut, yleiskustannuksia sekä ostettavia palveluja ja laite- ja tavarahankintoja projektiin liittyen. Tarkemmat hyväksyttävät kustannukset on määritelty yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitusehdoissa.

Mihin rahoitusta ei voi käyttää

Rahoitusta ei voi käyttää samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Avustuksen saanut yritys voi kuitenkin hakea tilapäistä TKI-lainarahoitusta avustushankkeessa aloittamansa kehitystyön jatkamiseksi (esim. pilotointiin ja tuotekehitykseen). Lainarahoitusta voi saada myös rinnakkain häiriötilanteiden kehitysrahoituksen kanssa, mutta tällöin tekemisen tulee kohdistua eri asioihin kuin avustushankkeessa.

Johtuen EU:n valtiontukisäännöistä tai kansallisista muista rajauksista rahoitusta ei voi käyttää:

 • Koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin  

Rahoituksen hakeminen ja raportointi

Rahoituksen hakeminen

 1. Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse hakea organisaation pääkäyttäjyyttä.

 2. Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Valitse asiointipalvelussa rahoituspalvelu "Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kotimarkkinayrityksille" tai "Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille".

Näin muutat hakemustasi

Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä. Et saa erillistä ilmoitusta hakemuksen statuksen muuttumisesta, mutta voit seurata asiaa asioinnissa. Ethän lähetä hakemustasi uudestaan sähköpostilla, vaikka sen tila ei heti muuttuisikaan hakemuspalvelussa Käsittelyssä olevaksi.

Hakemuksen peruminen tulee tehdä kirjaamoon, tätä ei voi tehdä itse sähköisen asioinnin kautta. Viestissä tulee ehdottomasti mainita hakemuksen diaarinumero sekä hakijaorganisaation nimi.

Mitä teen, kun saan positiivisen rahoituspäätöksen?

 1. Lue rahoituspäätös ja rahoitusehdot huolella ja hyväksy päätös asiointipalvelussa. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun rahoituspäätös on hyväksytty.
 2. Järjestä projektin kirjanpito rahoitusehtojen mukaiseksi heti projektin alussa. Tutustu ohjeisiin sivulla Projektin aloitus
 3. Toteuta projekti ja raportoi projektin toteutuksesta ja tuloksista rahoituspäätöksen ja rahoitusehtojen mukaisesti. Raportointiajat näet rahoituspäätösilmoituksesta, joka löytyy asiointipalvelusta.
 4. Lue raportointiohjeet sivulta Raportointi.
 5. Tee raportointi asiointipalvelussa

 

Miten pk- ja midcap-yritys määritellään?

EU:n määritelmän mukaan pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan suuryrityksiksi.

Midcap-yritykset ovat EU-määritelmän mukaisia suuryrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa tarkastellaan konsernitasolla.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tavallisimpia kysymyksiä rahoituksesta. Lue nämä ennen hakemuksen lähettämistä!

Näin haet rahoitusta

 1. Tutustu tämän sivun ohjeisiin.

 2. Rekisteröidy ja hae rahoitusta asiointipalvelussa

 3. Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen.

Vastaa näihin kysymyksiin hakemuksessa

Tästä näet, mihin tietoja hakemukseen tulee antaa. Asiontipalvelussa on kaksi erilaista hakemuspohjaa, valitse pohja organisaatiosi tavoitteiden mukaisesti.

Projektisuunnitelmaohje

Liitä hakemukseen projektisuunnitelma. Tee suunnitelma vastaamalla näihin kysymyksiin.

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen ehdot

Tutustu ehtoihin

Näin raportoit projektin lopuksi

 1. Lue raportointiohjeet, kun olet saanut rahoituspäätöksen

 2. Kun projekti on päättynyt, täytä raportti asiointipalvelussa

Business Finlandin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelustamme voit kysyä Business Finlandin palveluista sekä asiointipalvelun käyttöön liittyvistä asioista.

Asiakaspalveluun