Siirry sisältöön

Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Business Finlandin tilapäisen häiriötilanteisiin tarkoitetun TKI-lainan hakuaikaa jatkettu 15.10.2021 asti. Laina häiriötilanteisiin on tarkoitettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektin (TKI) rahoittamiseen. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat pk- ja midcap-yritykset sekä merkittävää liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset, jotka työllistävät vähintään kuusi kokopäiväistä palkansaajaa. TKI-projektilla rahoituksen saaja voi uudistaa tuotteitaan, palveluitaan tai tuotantomenetelmiään ja parantaa näin liiketoimintaedellytyksiään sekä kilpailukykyään.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu?

Rahoitus on tarkoitettu osakeyhtiömuotoisille, kokoluokaltaan pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille, joiden liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttamalla häiriötilanteella on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus. Hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa ja miten TKI-projektin avulla nämä haasteet voidaan ratkaista. Business Finlandin rahoitus on harkinnanvaraista.

Rahoituksen saajan liiketoiminnan on oltava sen suuruinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen TKI-projektin sekä maksamaan TKI-lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista.

Rahoituksen vaikuttavuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota rahoituksen työllisyysvaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä syystä hakijaorganisaatiolla pitää olla vähintään kuusi kokoaikaista palkattua työntekijää Suomessa. Tähän lasketaan mukaan lomautetut henkilöt, mutta ei esimerkiksi yrityksessä palkatta toimivia omistajia (ks. tarkemmin USEIN KYSYTTYÄ).

Kenelle rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Ay- ja Ky-muotoisille yrityksille
 • Suurille yrityksille (pois lukien midcap-yritykset)
 • Yksinyrittäjille eikä 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille
 • Toiminimiyrityksille, joita Business Finland ei voi lainsäädännön mukaan rahoittaa
 • Maatalouden alkutuotannon yrityksille
 • Yrityksille, jotka olivat EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa olevia yrityksiä 31.12.2019.
  • Kesäkuun lopussa 29.6.2021 tehdyn asetusmuutoksen myötä yritysten, joista on tullut vaikeuksissa olevia 1.1.2020 tai sen jälkeen, on kuitenkin mahdollista hakea tilapäistä TKI-lainaa tilapäisestä tukipuitteesta eli ns. 1 800 000 euron tukiohjelmasta.
  • Rahoitus on mahdollista myöntää myös yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla, jos yrityksestä on tullut vaikeuksissa oleva 1.1.2020-30.6.2021 välisenä aikana.
  • Lisäksi tilapäisen tukipuitteen eli ns. 1 800 000 euron tukiohjelman nojalla rahoitusta voidaan myöntää pienelle yritykselle, josta on tullut edellä tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys aikaisemmin kuin 1.1.2020 edellyttäen, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.
  • Business Finland käyttää hakemusta arvioidessaan kokonaisharkintaa ja arvioi miten yrityksen taloudellinen kokonaistilanne vaikuttaa kannattavan liiketoiminnan edellytyksiin. 

Mihin rahoitusta voidaan käyttää?

Rahoitusta voidaan käyttää kahdentyyppisiin projekteihin:

1. Koronahäiriötilanne on vaikeuttanut kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimivan hakijan liiketoimintaa, ja TKI-projektin avulla pyritään suoraan ratkaisemaan hakijan kohtaamaa koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan aiheuttamaa liiketoimintauhkaa.

 • Laina on tarkoitettu sellaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI)-projektin toteuttamiseen, jonka tuloksena rahoituksensaaja uudistaa esimerkiksi tuotteitaan, palveluitaan tai tuotantomenetelmiään ja näin parantaa liiketoimintaedellytyksiään.
 • Lainalla voidaan kattaa vain TKI-toiminnasta aiheutuvia hyväksyttäviä projektikustannuksia.
 • Kehitettävällä ratkaisulla on oltava vähintään kansallista uutuusarvoa. Hakemuksessa tulee pystyä kuvaamaan mitä omalla toimialalla tai kilpailijoihin verrattuna uusia tai parannettuja tuotteita, liiketoiminnan prosesseja, toimintatapoja tai palveluja syntyy projektin tuloksena.
 • Myönnettävän rahoituksen määrä on vähintään 100 000 ja enintään 500 000 euroa. Rahoitus voi olla enintään 70 % projektin kustannuksista. Projektin maksimikoko suhteutetaan rahoituksen saajan häiriötilannetta edeltävän liiketoiminnan volyymiin.

Rahoitukseen sovelletaan pääsääntöisesti Euroopan komission nk. 1 800 000 euron tilapäistä valtiontukiohjelmaa, jonka nojalla yksittäiselle yritykselle voidaan myöntää tukea enintään 1 800 000 euroa/yritys (koko konserni tai samaan määräysvaltaan kuuluvat yritykset). Summaan lasketaan yhteen kaikkien kyseistä tukipuitetta käyttävien julkisten rahoittajien tuki. Jos yritys on saanut esimerkiksi kustannustukea, tämä otetaan huomioon Business Finlandin myöntämän TKI-lainan suuruudessa eikä näiden yhteenlaskettu summa saa ylittää 1 800 000 euroa. Sen sijaan tilapäiseen 1 800 000 euron tukiohjelmaan ei lasketa de minimis -tukia, joita yritys voi saada enintään 200 000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla. Jos yritys on saanut Business Finlandin tai ELYn myöntämää häiriötilanteen avustusrahoitusta, se ei vähennä 1 800 000 euron kiintiötä vaan sisältyy yrityksen de minimis -kiintiöön. Rahoitus voidaan myöntää myös yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla, jos yrityksen 1 800 000 euron tilapäisen valtiontukiohjelman kumulaatiossa ei ole tilaa.

2. Koronahäiriötilanne on vaikeuttanut kansainväliseen kasvuun tähtäävän hakijan liiketoimintaa, mutta TKI-projektilla ei pyritä suoraan ratkaisemaan hakijan kohtaamaa koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan aiheuttamaa liiketoimintauhkaa.

 • Laina on tarkoitettu sellaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI)-projektin toteuttamiseen, jonka tuloksena rahoituksensaaja uudistaa esimerkiksi tuotteitaan, palveluitaan tai tuotantomenetelmiään ja näin parantaa liiketoimintaedellytyksiään
 • Lainalla voidaan kattaa vain TKI-toiminnasta aiheutuvia hyväksyttäviä projektikustannuksia.
 • Laina on tarkoitettu vain kansainväliseen kasvuun tähtääville hakijoille, joiden projektien arvioinnissa Business Finland noudattaa ns. normaaleja TKI-rahoituksen kriteerejä eli kehitettäviltä ratkaisuilta edellytetään kilpailuedun hakemista vähintään valituilla kansainvälisillä markkinoilla.
 • Rahoitettavan projektin sisällön ei tarvitse suoranaisesti liittyä koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen. Hakijan on kuitenkin kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa liiketoiminnalle.
 • Myönnettävän rahoituksen määrä on vähintään 100 000 euroa, mutta enimmäismäärälle ei ole euromääräistä ylärajaa vaan se arvioidaan tapauskohtaisesti mm. projektisuunnitelman perusteella. Rahoitus voi olla pääsääntöisesti enintään 50 %.

Rahoitus myönnetään pääsääntöisesti yleisen komission ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla.

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?

Rahoitusta ei voi käyttää samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Avustuksen saanut yritys voi kuitenkin hakea tilapäistä TKI-lainarahoitusta avustushankkeessa aloittamansa kehitystyön jatkamiseksi (esim. pilotointiin ja tuotekehitykseen) avustusprojektin päättymisen jälkeen. Lainarahoitusta voi saada myös rinnakkain häiriötilanteiden kehitysrahoituksen kanssa, mutta tällöin tekemisen tulee kohdistua eri asioihin kuin avustushankkeessa.

Rahoitusta ei voi käyttää:

 • Koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin 
 • Investointeihin (laiteinvestointeja voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti poistojen kautta, kun investointi on välttämätön osa TKI-projektia, esim. pilotointi)
 • Kehittämiseen, jolla ei tähdätä riittävää uutuusarvoa tai kilpailukykyä omaavaan ratkaisuun tai joka ei ole luonteeltaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa 
 • Esimerkkejä asioista, joita ei rahoiteta TKI-lainalla:
  • Asiakastilaukset, referenssitoimitukset
  • Toiminnanohjausjärjestelmän tms. hakijan sisäisen järjestelmän hankinta ja käyttöönotto
  • Yleisesti yritysmaailmassa käytössä olevan sisäisen toiminnan kehittämismenetelmät
  • Uuden toimitilan/toimipisteen suunnittelua ja avaamista edeltävät suunnittelu- ja selvitystyöt sekä toiminnan käynnistämistä edeltävät alkuinvestoinnit
  • Rakentamista

Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä TKI-lainalla voidaan rahoittaa vain merkittävän kokoisia TKI-projekteja ja tästä syystä myönnettävän lainan vähimmäismäärä on 100 000 euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien yritysten rahoituksessa enimmäismäärä arvioidaan tarpeen mukaan. Business Finlandin rahoitus on harkinnanvaraista.

Lainan osuus on 50-70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista riippuen edellä kuvatuista projektityypeistä. Hakijan on siten katettava 30-50 % osuus omarahoituksellaan.  Hakijan on pystyttävä osoittamaan, että sillä on riittävä kokonaisrahoitus koko projektin ajalle. Koska rahoitus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, rahoituksen saajan on siis pystyttävä ensin maksamaan projektista syntyvät kustannukset itse. 

Laina-aika on pääsääntöisesti 7 - 10 vuotta. Lainoihin on mahdollisuus saada pääsääntöisesti kolme lyhennysvapaata vuotta. Kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten lainoissa laina-aika on sama kuin Business Finlandin normaalissa TKI-rahoituksessa.

Myönnetystä lainarahoituksesta voi saada 30% ennakkona projektin alussa. Loppuosa rahoituksesta maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Laina on riskilainaa, joka myönnetään ilman vakuutta. Jos projekti viivästyy, epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, lainaehtoihin voi hakea muutosta Business Finlandista. Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa. Joissakin tapauksissa myös lainan maksamaton pääoma ja korot voidaan muuttaa kokonaan tai osittain avustukseksi eli laina jätetään perimättä takaisin. Lue lisää lainarahoituksestamme ja lainamuutoksista.   

Hyväksyttävät kustannukset

TKI-projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on saapunut Business Finlandiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menot, jotka ovat

 • aiheutuneet projektista sen kestoaikana (suoriteperuste)
 • rahoituksen saajan kirjanpidossa
 • nettomääräisiä ja arvonlisäverottomia.

Kustannuksina voidaan hyväksyä oman henkilöstön palkkakuluja projektille tehtävän työn osalta, niihin liittyvät henkilösivukulut, yleiskustannuksia sekä ostettavia palveluja ja laite- ja tavarahankintoja projektiin liittyen. Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin  yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitusehdoissa. jotka kannattaa lukea läpi ennen hakemuksen jättämistä.

Rahoituksen hakeminen ja raportointi

Rahoituksen hakeminen

  1. Rekisteröidy Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse hakea organisaation pääkäyttäjyyttä.
  2. Hae rahoitusta asiointipalvelussa. Valitse asiointipalvelussa rahoituspalvelu "Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kotimarkkinayrityksille" tai "Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille".
  3. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet, mm. projektisuunnitelma, jossa on kuvattu mm. TKI-projektin konkreettiset tavoitteet, tekemisen sisältö sekä resurssit ja kustannusten selitykset (ks. ohje)  sekä yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavat liitteet, mukaan lukien yrityksen projektinaikainen kuukausitasoinen kassavirtalaskelma.

Näin muutat hakemustasi

Hakemusta voi muokata hakemuspalvelussa, jos sen status on Käsittelyssä. Et saa erillistä ilmoitusta hakemuksen statuksen muuttumisesta, mutta voit seurata asiaa asioinnissa. Ethän lähetä hakemustasi uudestaan sähköpostilla, vaikka sen tila ei heti muuttuisikaan hakemuspalvelussa Käsittelyssä olevaksi.

Hakemuksen peruminen tulee tehdä kirjaamoon, tätä ei voi tehdä itse sähköisen asioinnin kautta. Viestissä tulee ehdottomasti mainita hakemuksen diaarinumero sekä hakijaorganisaation nimi.

Mitä teen, kun saan positiivisen rahoituspäätöksen?

 1. Lue rahoituspäätös ja rahoitusehdot huolella ja hyväksy päätös asiointipalvelussa. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun rahoituspäätös on hyväksytty.
 2. Järjestä projektin kirjanpito rahoitusehtojen mukaiseksi heti projektin alussa. Tutustu ohjeisiin sivulla Projektin aloitus
 3. Toteuta projekti ja raportoi projektin toteutuksesta ja tuloksista rahoituspäätöksen ja rahoitusehtojen mukaisesti. Raportointiajat näet rahoituspäätösilmoituksesta, joka löytyy asiointipalvelusta.
 4. Lue raportointiohjeet sivulta Raportointi.
 5. Tee raportointi asiointipalvelussa

Miten pk- ja midcap-yritys määritellään?

Pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan suuryrityksiksi.

Midcap-yrityksiä ovat ne suuret yritykset, joiden liikevaihto viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella on enintään 300 miljoonaa euroa. Liikevaihto tarkastellaan konsernin tasolla.

Huom. Mikäli yritys on kokoluokaltaan suuryritys julkisyhteisöjen omistuksen vuoksi, se ei ole koskaan midcap-yritys.

Pääomasijoittajan omistusosuutta ja muita omistuksia ei oteta huomioon, kun tarkastellaan ylittyykö konsernin 300 miljoonan euron liikevaihtoraja.

 

Näin haet rahoitusta

 1. Tutustu tämän sivun ohjeisiin.

 2. Tutustu asiointipalvelussa hakemuksen kysymyksiin ja hae rahoitusta. 

 3. Business Finland käsittelee hakemuksen ja lähettää rahoituspäätöksen.

Näin raportoit projektin lopuksi

 1. Lue raportointiohjeet, kun olet saanut rahoituspäätöksen

 2. Kun projekti on päättynyt, täytä raportti asiointipalvelussa

Kysyttävää?

Laita viestiä osoitteeseen info (at) businessfinland.fi, niin vastaamme kysymyksiisi.