Siirry sisältöön
Uutinen 26.05.2021

Business Finland USA Inc oikeudenkäynti jatkuu – tuomioistuin antoi BF:n kannalta myönteisen osatuomion

Business Finland Oy:n tytäryhtiö nosti vuonna 2018 Yhdysvalloissa siviilikanteen tytäryhtiön entistä työntekijää kohtaan perustuen entisen työntekijän epäiltyihin taloudellisiin väärinkäytöksiin vuosina 2011-2017. Epäselvien kulujen määrä kirjanpidossa vuosilta 2011-2017 on merkittävä, yhteensä noin 4,8 milj. dollaria. Kanteen käsittelyn edetessä epäilyt väärinkäytöksistä ovat vahvistuneet. Asia käsitellään alioikeudessa paikallisten lakien ja prosessien mukaisesti, ja käsittely on edelleen kesken.

Mistä on kyse?

Business Finland Oy:n yhdysvaltalainen tytäryhtiö Business Finland USA Inc nosti siviilikanteen entistä työntekijäänsä kohtaan kesällä 2018. Taustalla olivat epäilyt taloudellisista epäselvyyksistä. Epäselvien kulujen määrä kirjanpidossa vuosilta 2011-2017 on merkittävä, yhteensä noin 4,8 miljoonaa dollaria. Yhdysvalloissa oikeudenkäyntiä hoitaa paikallinen lakitoimisto, ja pääkonttorissa asian hoitamista koordinoivat Business Finlandin lakimiehet. Tapauksen johdosta Business Finland Oy on tehnyt varauksen asian selvittämiseen liittyvistä kuluista vuoden 2018 tilinpäätöksestä lähtien.

Miten taloudellisen väärinkäytöksen epäillään tapahtuneen?

Epäilyjemme mukaan kyse on pitkään jatkuneista taloudellisista epäselvyyksistä ja tytäryhtiön varojen siirtämisestä epäillyn omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Silloista Finprota on alustavien selvitysten perusteella johdettu harhaan esimerkiksi muunnelluilla pankkitositteilla. Yhdysvaltain tytäryhtiötä on toki valvottu, mutta siellä ei ole ollut esimerkiksi suomalaista tilintarkastuskäytäntöä.

Kyse on erittäin isosta summasta ja pitkään jatkuneesta toiminnasta. Miten asiaa ei huomattu aiemmin?

Silloista Finprota on selvitysten perusteella johdettu harhaan hyvin monenlaisin ja monimutkaisin tavoin, esimerkiksi muunnelluilla pankkitositteilla, minkä johdosta mm. kirjanpidon ja tiliotteiden vertailu kontrollitoimenpiteinä jäivät tehottomaksi.

Miten olette muuttaneet prosessejanne, kun asia tuli ilmi? Voiko vastaavaa tapahtua enää uudelleen?

Business Finlandin organisaation aloittamisen jälkeen yhtiön taloushallinnon ja sisäisen tarkastuksen prosesseja on tarkistettu sekä kehitetty niin, että vastaaviin tapahtumiin päästään puuttumaan välittömästi. Esimerkiksi tytäryhtiön kulujen maksatuskäytäntöjä muutettiin tapahtuman johdosta sekä laajennettiin emoyhtiön taloushallinnon pääsyä tytäryhtiön pankin tilitietoihin.

Työntekijää vastaan on nostettu siviilikanne. Eikö kyseessä olisi ainakin Suomessa rikosasia? Miksi asiasta ei ole tehty rikosilmoitusta?

Suomen ja USA:n oikeusjärjestelmissä on oleellisia eroja. Rikosasian ja vahingonkorvausasian käsittely samassa prosessissa ei ole Yhdysvalloissa samalla tavoin mahdollista kuin Suomessa, myös rikosasioiden tutkinta tapahtuu eri tavoin kuin Suomessa. Mikäli olisimme edenneet rikosprosessin kautta riski sille, että tapahtumien kulkua ja vahingon todellista määrää ei olisi saatu selvitettyä, olisi ollut merkittävä. Siviiliprosessin kautta Yhdysvaltojen tytäryhtiöllä on ollut mahdollista saada asian selvittämisen kannalta oleellista dokumentaatiota mm. pankeilta ja luottolaitoksilta. Siviiliprosessi on mahdollistanut myös joulukuussa 2020 Yhdysvaltojen tytäryhtiön saaman myönteisen päätöksen siitä, että vastaajien asuinkiinteistöä kohtaan myönnettiin turvaamistoimi sekä velvoitettiin entisen työntekijän maksamaan hänelle maksetut palkat takaisin tytäryhtiölle.

Epäilty väärinkäytös on tapahtunut Yhdysvalloissa ja siellä sijaitsevassa yhtiössä. Näin ollen asian käsittelyyn liittyvät prosessit on käynnistetty eri vaihtoehtojen selvittämisen ja toimintaympäristön tarkastelun perusteella.

Miten oikeusprosessi etenee? Milloin asian käsittely saadaan päätökseen?

Oikeusprosessin ensimmäinen, todisteiden esittämiseen keskittyvä vaihe päättyi maaliskuussa 2020, jonka jälkeen osapuolet ryhtyivät valmistautumaan varsinaiseen trial eli oikeudenkäyntivaiheeseen.

Business Finland Oy:n tytäryhtiö jätti kesäkuun 2020 alussa tuomioistuimelle hakemuksen osatuomion saamiseksi ns. summaarisessa menettelyssä, jossa näyttö perustuu asiakirja-aineistoon.

Hakemuksessa vaadittiin määrätyllä kanneperusteella entistä työntekijää palauttamaan tytäryhtiölle työntekijälle maksetut palkat ja palkkiot ajalta, jona väärinkäytöksiä on ilmennyt. Lisäksi hakemuksessa vaadittiin entisen työntekijän ja hänen puolisonsa asuinkiinteistön haltuun ottoa, myyntiä ja tuoton tilittämistä kokonaisuudessaan tytäryhtiölle, koska entinen työntekijä ja hänen puolisonsa ovat kunnostaneet asuinkiinteistöään tytäryhtiöltä kavalletuilla varoilla.

Tuomioistuin antoi joulukuussa 2020 Business Finlandin tytäryhtiölle myönteisen ratkaisun, ja toimenpiteet ratkaisun vahvistamiseksi ja täytäntöönpanotoimien aloittamiseksi on aloitettu.

Varsinaisen vahingonkorvauksen suuruus jää kuitenkin ratkaistavaksi oikeudenkäyntivaiheeseen eli trial-menettelyyn. Tuomioistuin ei ole vielä aloittanut trial-vaihetta. Vastapuoli on myös jättänyt oikeudelle muodollisen muutoksenhakuilmoituksen joulukuussa 2020 annettuun tuomioon. Vielä ei ole tiedossa, jättääkö vastapuoli varsinainen valituksen. Riidan jatkovaiheiden aikataulu ei siten ole vielä selvillä. Joka tapauksessa oikeudenkäynti tulee viemään resursseja koko vuoden 2021, ja emoyhtiön vuoden 2020 tilinpäätökseen on tehty prosessiin liittyvistä kuluista edellisvuotta vastaava varaus. Tuomioistuinprosessien etenemistä on hidastanut myös vaikea koronatilanne.

Miksi USA-yhtiön tilinpäätöstä ei julkisteta?

USA:n tytäryhtiön kirjanpidon luvut näkyvät normaalin käytännön mukaisesti osana konsernitilinpäätöstä emoyhtiön tilinpäätöksessä. USA:n tytäryhtiön lukuja ei siten raportoida erillisinä emoyhtiön tilinpäätöksessä.

Onko tapausta selvitetty ja tarkastettu sisäisesti?

Asiaa on selvitetty ja tarkastettu sisäisesti hyvin paljon sekä itsenäisesti että ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta, sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Selvitys- ja tarkastustyö on jatkunut koko oikeusprosessin ajan mutta asian monitahoisuuden ja haasteellisuuden vuoksi emme ole vielä pystyneet tekemään kaikkia tarkastustoimenpiteitä eli tältä osin asia on vielä keskeneräinen.

Mitä havaintoja erityistilintarkastuksessa tehtiin?

Yhdysvaltojen tytäryhtiön kirjanpidon epäselvyyksiä oli ryhdytty selvittämään sekä emoyhtiön omin voimin että yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan avustamana jo ennen kevättä 2018, jolloin varsinaiset väärinkäytösepäilyt kävivät ilmeisiksi. Kun varojen väärinkäytösepäilyt keväällä 2018 kävivät ilmeisiksi, selvitystyötä tiivistettiin ja jatkettiin massiivisesti sekä omin resurssein että yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan avustamana. Selvitystyössä on hyödynnetty myös suomalaista palveluntarjoajaa. Selvitystyön havaintojen perusteella pystyttiin yksilöimään kanteessa esitetyt Business Finland USA Incin vaatimukset ja perustelemaan Business Finland USA Incin vaatimuksia myös oikeudenkäynnin jatkovaiheissa.

Miksi asiasta ja jo suoritetuista toimenpiteistä ei ole annettu enemmän tietoa julkisuuteen?

Asiasta on uutisoitu Business Finlandin verkkosivuilla ensimmäisen kerran helmikuussa 2019. Aiheesta on myös kerrottu toimintakertomuksessamme. Tavoitteemme on selvittää monisyinen ja haastava asia kokonaisuudessaan, ja saada se myös päätökseen. Oikeudenkäynti on kuitenkin kesken, emmekä katso tarkoituksenmukaiseksi kommentoida tapahtumavyyhtiin liittyviä yksittäisiä asioita kesken prosessin. Yksityiskohtien avaaminen julkisuudessa saattaisi lisäksi vaikeuttaa oikeusprosessia ja pahimmillaan vaarantaisi prosessissa mukanaolevien oikeusturvan. Business Finlandin kannalta itse oikeusprosessi on kuitenkin edennyt suunnitellusti ja olemme saaneet asiassa hakemamme väliratkaisut.

Lisätietoja

Marianne Asikainen
Senior Director: Legal & Administration
Puh. +358 50 597 9470
marianne.asikainen (at) businessfinland.fi

Lue lisää aiheesta