Siirry sisältöön

TOP 5 AV-alan toimintaympäristöön vaikuttavaa tekijää

Viime vuosina olemme saaneet todistaa AV-alan suurta kehitysloikkaa sekä seurata useiden jo aiemmin havaittujen trendien arkipäiväistymistä toimialasta riippumatta. Artikkelissa käydään läpi Luovan alan tiekartasta, AV-alan tiekartasta sekä Kasvusopimuksen rakentamisen alkuvaiheilla käydyistä sidosryhmäkeskusteluista poimitut viisi AV-alan toimintaympäristön keskeisintä muutosta. Nämä muutokset huomioidaan Kasvusopimuksen tavoitteissa sekä toimenpiteiden sisällöissä, joita työstetään seuraavan kerran 16.5. järjestettävässä työpajassa.

 

1. Ketterät, perinteisiä toimialarajoja rikkovat arvoketjut

Palvelun tai tuotteen arvo määritellään yhä voimakkaammin asiakkaan kokeman arvon kautta. Perinteiset arvoketjut muuttuvat toimialarajoja ylittäviksi ketteriksi ketjuiksi, joiden tavoitteena on tuottaa loppukäyttäjälle paras mahdollinen asiakaskokemus formaatista ja toteuttajajoukon toimialasta huolimatta. Sisällöntuotanto tapahtuu yhä useammin yhdessä muiden toimialojen kanssa ja myös loppukäyttäjät osallistuvat sisällöntuotantoon tullen osaksi arvoketjua. Vertikaalisten, suoraviivaisten toimitusketjujen rinnalle on syntynyt horisontaalisia arvoketjuja ja rihmastoja, jotka mahdollistavat alan monipuolisen kehityksen ja erikoistumisen arvoketjujen eri vaiheisiin.

Uudet sukupolvet käyttävät sisältöjä tavoilla, jotka sekoittavat perinteisiä toimitusketjuja. He katsovat niitä sosiaalisen median alustoilta, lukevat uutiset Ylen Instagram-tilin tarinoista, seuraavat politiikkaa Twitterissä, katsovat fiktiota TikTokissa ja myyvät omaa henkilöbrändiä suoraan yleisöille erilaisten alustojen kautta. Samsung julkaisi uusia laitteita ja niihin liittyvän asun Fornitessa. Fortnite on verkossa pelattava peli, joka yhdistää useita tietokoneroolipelien lajityyppejä. Se toimii myös tapahtumapaikkana suosittujen artistien maksullisille keikoille, jotka taltioidaan ja oman pelihahmon tanssia voi jälkikäteen katsoa Youtubesta. Jos tämä on kulutuksen suunta, millaisia mahdollisuuksia ja uhkia se tarkoittaa perinteisten arvoketjujen toimijoille?

2. Osaamistarpeiden ja kyvykkyyksien nopea muutos

Luovan talouden keskiössä ovat luovat yksilöt, joiden toiminta synnyttää innovaatioita: uusia toimintatapoja, palvelukonsepteja, sisältöjä, tuotteita, palveluja ja brändejä. Toimialarajoja rikkovat arvoketjut mahdollistavat alan kehityksen, kun lopputuotteen tai -palvelun tuottamiseen saadaan mukaan uuden osaamisen ja liiketoimintaymmärryksen lisäksi uusia asiakkaita, joiden tarpeisiin tarjotaan merkityksellistä sisältöä. Uudet arvoketjut ja ekosysteemit edellyttävät yhä laajempaa osaamista ja ymmärrystä teknologioista, markkinoinnista, jakelusta ja liiketoimintamalleista, jota hankitaan eri alojen ammattilaisilta yli toimialarajojen. Myös toimintatavat ovat kokeneet suuria muutoksia; digitaaliset työskentelytavat, etätyö, virtuaaliset tiimit, projektinomainen työskentely ja erilaiset muuttuvat kollektiivit ja verkostot ovat osa uutta arkea.

Disneyn Mandalorian-sarjan virtuaalituotanto toteutettiin LED-studiossa uudenlaisilla teknologisilla ratkaisuilla. Elokuvan virtuaalilavasteiden toteuttamisessa hyödynnettiin osaamista ja kokemusta muun muassa pelialalta, animaatiosta, kuvausteknologiasta, mallinnuksesta, valaisusta sekä elokuviin liittyvästä tarinankerronnasta. Tämä uudenlainen palvelu tarjosi lisäarvoa ratkaisemalla käytännön ajankäyttöön ja resursseihin liittyviä ongelmia sekä teki uudenlaisen osaamis- ja teknologiayhdistelmän avulla lopputuloksesta ennennäkemättömän kokemuksen katsojille. Erilaisten osaamisten ennakkoluulottomalla yhdistelyllä saavutettiin lopputulos, joka menestyksensä lisäksi kehitti kaikkien osapuolten prosesseja, osaamista ja verkostoja sekä loi merkittävää tulevaisuuden kilpailuetua.

3. Alustat ja digitaaliset ratkaisut hallitsevat markkinaa

Digitalisaatio ja sen mahdollistamat uudet liiketoimintamallit syntyvät ja luovat arvoa eri ympäristöissä ja eri tavoin kuin aiemmin. AirBnB muuttaa hotellialaa omistamatta yhtään hotellia, Über kuljetusalaa ilman yhtään omaa taksia ja Wolt ravintola-alaa ilman omia ravintoloita. Peli- ja musiikkimarkkinat toimivat jo globaalisti, joten miksi sama trendi ei jatkuisi audiovisuaalisella alalla? COVID-19 vauhditti AV-alan jakelustrategioiden kehittymistä lisäämällä suoratoistoalustojen houkuttelevuutta, blockchain-perustaisia oikeuksia ja sisällönhallintaa sekä keinoälyn tukemaa yhteisöviestintää. Välittäjäalustojen kautta tapahtuva suoramyynti on tehnyt myös hinnanmuodostuksesta läpinäkyvää.

Pandemia kevensi alan toimintatapoja ja teki digitaaliset välineet ja kanavat tutuiksi kaikille toimijoille – myös kuluttajille, jotka osallistuvat yhä suuremmassa määrin sisällöntuotantoon. Suuret alustatoimijat ja sosiaalisen median jätit hallitsevat käyttäjädataa ja pääsyä sisältöihin, mikä nostaa esiin myös kysymyksiä uusista, vaihtoehtoisista sisältöfoorumeista ja -alustoista. Mitä useampi suomalainen AV-alan toimija lähtee kokeilemaan ja oppimaan uuden maailman toimintamalleja, sitä paremmin hahmotetaan tulevaisuutta, rakennetaan uutta liiketoimintaa ja päästään mukaan tulevaisuuden arvoketjuihin ja strategioihin.

4. Audiovisuaalinen tarinankerronta arvonluonnin ytimessä

Katsojat odottavat lisääntyvässä määrin kaikilta tuotteilta ja palveluilta uniikkeja kokemuksia sekä merkityksellisyyttä. Uudet, yllättävät ja oudotkin konseptit kiehtovat kuluttajia. Koska tunne on yksi vahvimmista ihmisen toimintaa ohjaavista tekijöistä, yhdistetään tuotteisiin ja palveluihin toimialasta riippumatta yhä enemmän audiovisuaalista tarinankerrontaa. Asiakkaille tarjotut loppuratkaisut myös eroavat aiemmasta, kun asiakas tuodaan lähelle liiketoimintaa ja käytössä olevia teknologioita.

Luova talous on keskeinen osa uudenlaisia arvoverkkoja ja ekosysteemejä, joiden tehtävänä on uuden liiketoiminnan lisäksi luoda kilpailuetua jo olemassa olevalle liiketoiminnalle toimialasta riippumatta. Esimerkiksi SOK on ilmoittanut palkkaavansa organisaatioonsa sisältöjohtajan ja haluaa luoda S-ryhmän mediasta isoimman kaupallisen median Suomessa.

5. Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa

Liiketoiminnassa otetaan taloudellisen kasvun lisäksi yhä enemmän huomioon muitakin sekä ihmisiin että ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä yhteisiä laadullisia tavoitteita. Uudessa merkityksen luontia korostavassa aallossa yritykset pyrkivät siihen, että niiden toiminnan tuloksena syntyy aina taloudellisen ja toiminnallisen arvon lisäksi laajempaa kulttuurista ja sosiaalista arvoa. Yritykset pyrkivät luomaan moninaisille sidosryhmilleen jatkuvasti uusia syitä osallistua yrityksen toimintaan – ja samalla ostaa yrityksen tuottamia palveluita ja tuotteita.

Rahan tekeminen ei ole yrityksen toiminnan itseisarvo, se on tulosta onnistuneesta, merkityksellisestä tehtävästä ja toiminnasta. Merkityksellisten, tunteisiin vaikuttavien sisältöjen kautta asiakas saadaan sitoutumaan yritykseen ja kokemaan olevansa osa yhteisöä. Yhteisö osallistuu sisältöjen kautta yrityksen toimintaan ja samalla ostaa palveluita tai tuotteita. Sisällöt voidaan nähdä siis palveluna, jota voidaan tarjota muille toimialoille. Ammattilaiset, jotka osaavat kertoa vangitsevan ja vaikuttavan tarinan audiovisuaalisesti pystyvät tekemään näkyväksi yrityksen arvoja ja luomaan yhteisiä merkityksiä asiakkaiden lisäksi myös henkilöstön ja koko yhteiskunnan tarpeisiin.