Siirry sisältöön

TOP 5 kasvun haastetta kotimaiselle AV-alalle

Creative Business Finland teetti vuonna 2021 tiekartan audiovisuaaliselle toimialalle. Tiekartan laati saksalainen konsultointiyritys peacefulfish haastattelututkimuksena. Tiekarttaa laadittaessa haastateltiin kymmeniä ulkomaalaisia AV-alan toimijoita, joilta kysyttiin näkemyksiä suomalaisesta AV-alasta, sen nykytilasta ja kasvumahdollisuuksista. Tässä artikkelissa tiivistetään viisi suurinta AV-alan tiekartassa havaittua haastetta toimialan kasvulle.

1. Liiketoimintaosaamisessa kasvunvaraa

Raportissa nostettiin esille joitakin liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä haasteita. Kansainvälisiin tuotantoyhtiöihin verrattuna suomalaisilla yrityksillä on vielä kehitettävää konseptoinnissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Suomalaiset ovat usein joko liian vaatimattomia oman osaamisensa esille tuomisessa tai tahattoman suoria. Nämä kehityskohteet koskevat monia toimialoja Suomessa ja syy siihen löytyy suomalaisesta kulttuurista sekä esimerkiksi koulutuksen painotuksista.

Kasvun esteenä voi tulevaisuudessa olla yritysjohdon riittämätön kokonaiskuva muuttuvasta toimintaympäristöstä. Silloin yritysten on vaikea muuttaa toimintasuunnitelmaa tai kehittää pitkän aikavälin strategiaa. Jos tuottajat eivät tunnista uudenlaisia alliansseihin ja yhteistyöverkostoihin perustuvia liiketoimintamalleja, voidaan tippua globaalin junan kyydistä.

2. Jokainen omassa purressaan

AV-toimialan kasvua haastaa myös alan toiminnan jatkuminen omassa ammatillisessa siilossaan. Osaajien ja yritysten tulee päästä risteämään ja liikkumaan genrestä toiseen, jotta osaaminen monipuolistuu ja kehittyy. Innovaation edellytyksenä ovat erilaiset kohtaamiset ja törmäyttämiset. Ilman niitä "luovuusgeneraattori" pyörii paljon hitaammin.

3. Väki on vähissä

Keskeinen AV-alan haaste Suomessa on työvoiman riittävyys ja oikeanlainen osaaminen. Alan töihin on pitkä opintopolku, jonka lopussakaan ei välttämättä vielä omaa riittäviä ammatillisia valmiuksia. Sekä henkilökohtainen että toimialan kasvu voi pysähtyä, jos osaamista ei saada lisättyä ja monipuolistettua. Perinteisen ammattiin valmentavan opintotarjonnan rinnalle on kehitettävä uusia täydennys- ja jatkokoulutuspolkuja, sekä erilaisia työssäoppimisjaksoja. Mentorointi ja tiedonvaihto eri toimialojen ja tekijöiden kesken kehittää kaikkia.

4. Jätit ja lilliputit

Mahdollisena haasteena kasvulle voi myös olla ekosysteemin polarisoituminen eli toimialan jakautuminen vain hyvin suuriin ja pieniin yrityksiin. Jos yrityksille ei saada rakennettua selkeitä kasvupolkuja, jää moni kotimainen yritys suurten kansainvälisten jalkoihin. Tällöin vaarana on aineettoman omaisuuden omistuksen valuminen ulkomaille.

5. Liian pieniä muutoksia

Tiekartassa todetaan yhden esteen AV-alan kasvulle olevan kuplautuminen. Mikäli toimiala ei perusteellisesti uudelleen määritä infrastruktuuria, rahoitusta, liiketoimintakehitystä, koulutusta, asenteita ja arvoverkkoja, kasvu ei tule perustumaan vahvalle alustalle. Toimintaympäristö tulee vakauttaa, jotta ala voi turvallisesti kasvaa.
Iso merkitys on myös ajattelutapojen muutoksella. Mikäli vielä tulevaisuudessa näemme taiteen ja bisneksen toisilleen vastakkaisina voimina, viemme kasvun mahdollisuudet kummaltakin. Jotta kasvua tapahtuisi, tulee yritysten aktiivisesti ja itsenäisesti suunnitella ja kokeilla sekä kartoittaa kasvunäkymiä.

AV-alan tiekartta kokonaisuudessaan