Siirry sisältöön
Uutinen 26.09.2023

Taustatietoa väärinkäytöksistä Finpron USA:n tytäryhtiössä 2011–2017

Business Finland oy:n yhdysvaltalainen tytäryhtiö Business Finland USA Inc nosti siviilikanteen entistä työntekijäänsä kohtaan kesällä 2018. Finpro oy:n USA:n tytäryhtiössä työskennellyttä henkilöä epäillään merkittävistä taloudellisista väärinkäytöksistä vuosina 2011–2017. Työntekijän epäillään johtaneen Finpro oy:tä harhaan esimerkiksi muunnelluilla pankkitositteilla. Taustoitamme uutisessa Finpron USA:n tytäryhtiössä tapahtuneita väärinkäytöksiä.

Mistä kyse

  • Finpro oy:n USA:n tytäryhtiössä työskennellyttä henkilöä epäillään merkittävistä taloudellisista väärinkäytöksistä vuosina 2011–2017. Työntekijän epäillään johtaneen Finpro oy:tä harhaan esimerkiksi muunnelluilla pankkitositteilla ja tiliotteilla. Epäselvien kulujen määrä kirjanpidossa on yhteensä noin 4,8 milj. dollaria ja suurimmat väärinkäytökset vaikuttavat painottuvan vuosille 2015–2016. Entinen työntekijä oli vuoteen 2017 asti Finpro oy:n tytäryhtiön Finpro oy USA Inc:in palveluksessa.
  • Kun Finpro ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes yhdistettiin Business Finlandiksi vuonna 2018, asia siirtyi uuden organisaation eli Business Finlandin hoitoon. Samassa yhteydessä Finpro USA inc -yhtiön nimi muutettiin Business Finland USA Inc. -nimiseksi. Business Finland USA Inc nosti kesällä 2018 siviilikanteen entistä työntekijäänsä talousväärinkäytöksien vuoksi Yhdysvalloissa.
  • Asiasta on uutisoitu aikaisemmin verkkosivuillamme perjantaina 22.9.2023vuonna 2021 sekä vuonna 2019.

Yhdysvalloissa siviilikannetta ja konkurssimenettelyä hoitavat parhaillaan paikalliset asianajotoimistot. Business Finlandissa selvitystyötä koordinoivat Business Finlandin lakimiehet. Tapauksen johdosta Business Finland oy on tehnyt varauksen asian selvittämiseen liittyvistä kuluista vuoden 2018 tilinpäätöksestä lähtien.

Asian käsittely siirtyi keväällä 2023 Yhdysvaltojen konkurssituomioistuimeen. Odotamme lisätietoa konkurssituomioistuimelta loppu vuoden kuluessa asian käsittelyn etenemisestä. Valitettavasti tämän johdosta asian käsittelyyn on tullut viive.

Miten taloudellisen väärinkäytöksen epäillään tapahtuneen?

Finpro oy USA Inc:in entinen työntekijä on selvitysten mukaan johtanut Finprota harhaan esimerkiksi muunnelluilla pankkitositteilla ja tiliotteilla vuosina 2011–2017 ja siirtänyt Finpron tytäryhtiön varoja henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Suurimmat väärinkäytökset vaikuttavat painottuneen vuosille 2015–2016.  Asiaan on vaikuttanut myös se, että USA:ssa yrityksiltä ei edellytetä samanlaista tilintarkastuskäytäntöä kuin Suomessa.

Kyse on erittäin isosta summasta ja pitkään jatkuneesta toiminnasta. miten asiaa ei huomattu aiemmin?

Silloista Finprota on selvitysten perusteella johdettu harhaan hyvin monenlaisin ja monimutkaisin tavoin, esimerkiksi muunnelluilla pankkitositteilla, minkä johdosta mm. kirjanpidon ja tiliotteiden vertailu kontrollitoimenpiteinä jäivät tehottomaksi.

Oikeuskanteessa väärinkäytösten ajanjaksoksi on tunnistettu vuodet 2011–2017. Suurimmat taloudelliset väärinkäytökset näyttäisivät kuitenkin tapahtuneen vuosina 2015–2016. Vuonna 2016 Finpro kiinnitti huomiota talousepäselvyyksiin ja ryhtyi selvittämään asiaa.

Onko tapausta selvitetty ja tarkastettu sisäisesti?

Asiaa on selvitetty ja tarkastettu sisäisesti hyvin paljon sekä itsenäisesti että ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta, sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Finpro oy aloitti selvittämällä, mitä kirjanpidon epäselvyydet tarkoittivat. Business Finland jatkoi selvityksiä ja tarkastuksia sekä sisäisesti että ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Ensimmäisenä selvityksen kohteena on ollut taloudellisen väärinkäytöksen laajuus ja yksityiskohdat sekä se, millaisella oikeudenkäyntiprosessilla asiassa voidaan edetä.

Selvitys- ja tarkastustyö on jatkunut koko oikeusprosessin ajan. Tähän mennessä ei ole tullut esiin sellaisia asioita, joiden johdosta olisi ollut tarve käynnistää Finpron aikaiseen toimintaan liittyviä muita prosesseja. Koska asian oikeuskäsittely on kesken, taustojen tarkempi kuvaaminen ei ole tässä vaiheessa mahdollista.

Työntekijää vastaan on nostettu siviilikanne. Eikö kyseessä olisi ainakin Suomessa rikosasia? Miksi asiasta ei ole tehty rikosilmoitusta?

Epäillyt väärinkäytökset ovat tapahtuneet Finpron Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tytäryhtiössä, jolloin oikeuskäsittely käydään Yhdysvalloissa.

Suomen ja USA:n oikeusjärjestelmissä on oleellisia eroja. Rikosasian ja vahingonkorvausasian käsittely samassa prosessissa ei ole Yhdysvalloissa samalla tavoin mahdollista kuin Suomessa eli Business Finlandin on täytynyt valita jompikumpi oikeudenkäyntitapa.

Business Finland on arvioinut huolellisesti USA:n oikeusprosessin vaihtoehtoja ja käyttänyt paikallisten asianajotoimistojen asiantuntemusta oikeudenkäyntitavan valinnassa ja riskianalyysin tekemisessä.  Asiantuntijaselvitysten perusteella Yhdysvaltojen rikoskanteen nostamisen olisi sisältynyt merkittävä riski siihen, että väärinkäytösten yksityiskohtia ja vahingon todellista määrää ei olisi saatu selvitettyä.

Siviiliprosessin kautta Yhdysvaltojen tytäryhtiöllä on ollut mahdollista saada asian selvittämisen kannalta oleellista dokumentaatiota mm. pankeilta ja luottolaitoksilta. Siviiliprosessi on mahdollistanut myös joulukuussa 2020 Yhdysvaltojen tytäryhtiön saaman myönteisen päätöksen siitä, että vastaajien asuinkiinteistöä kohtaan myönnettiin turvaamistoimi sekä velvoitettiin entisen työntekijän maksamaan hänelle maksetut palkat takaisin tytäryhtiölle. 

Mikä on Business Finlandin rooli väärinkäytösepäilyssä?

Vuonna 2018 Finpro oy ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi Business Finlandiksi. Kun Business Finland perustettiin, edeltävien organisaatioiden toiminnot organisoitiin vastaamaan Business Finlandin ohjaavaa lainsäädäntöä.

Business Finlandin velvollisuutena on selvittää Finpron organisaation aikana tapahtuneet epäillyt väärinkäytökset USA tytäryhtiössä ja johtaa prosessia, jotta paikalliset asianajajat pystyvät hoitamaan oikeudenkäynnin vaiheet Yhdysvalloissa.

Nykyisen Business Finlandin velvollisuutena on luonnollisesti myös varmistaa, että organisaatio sekä Suomessa että ulkomailla toimii vastuullisesti. Toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Miten olette muuttaneet prosessejanne, kun asia tuli ilmi? Voiko vastaavaa tapahtua enää uudelleen?

Business Finlandin organisaation aloittamisen jälkeen vuonna 2018 Business Finland oy:n taloushallinnon ja sisäisen tarkastuksen prosesseja on tarkistettu sekä kehitetty niin, että mahdollisiin vastaaviin tapahtumiin päästään puuttumaan välittömästi. Esimerkiksi USA:n tytäryhtiön kulujen maksatuskäytäntöihin on lisätty valvonta- ja tarkastuspisteitä.

Lisäksi Business Finland oy:n oman taloushallinnon pääsyä USA:n tytäryhtiön pankin tilitietoihin on laajennettu sekä selvitetty koko Business Finlandin ulkomaanverkoston toimintamalleja. Prosesseja kehitetään jatkuvasti ja epäilyihin mahdollisista väärinkäytöksistä suhtaudutaan vakavasti.

Miten oikeusprosessi etenee? Milloin asian käsittely saadaan päätökseen?

Kesällä 2018 Business Finland Oy:n tytäryhtiö Business Finland USA Inc. nosti siviilikanteen entistä työntekijäänsä kohtaan USA:ssa, New Yorkin osavaltion alioikeudessa Westchesterin piirikunnassa.

Oikeusprosessin ensimmäinen, todisteiden esittämiseen keskittyvä vaihe päättyi maaliskuussa 2020. Tämän  jälkeen osapuolet ryhtyivät valmistautumaan varsinaiseen oikeudenkäyntiin eli trial-vaiheeseen.

Asian käsittely on edennyt odotettua hitaammin. Vaikea Covid 19-tilanne New Yorkin osavaltiossa keväästä 2020 lähtien on hidastanut tuomioistuinprosessien etenemistä.

Business Finland Oy:n tytäryhtiö jätti kesäkuun 2020 alussa tuomioistuimelle hakemuksen asiakirja-aineistoon perustuvan osatuomion saamiseksi.

Hakemuksessa vaadittiin entistä työntekijää palauttamaan tytäryhtiölle työntekijälle maksetut palkat ja palkkiot ajalta, jona väärinkäytöksiä on ilmennyt. Lisäksi hakemuksessa vaadittiin entisen työntekijän ja hänen puolisonsa asuinkiinteistön haltuun ottoa, myyntiä ja tuoton tilittämistä kokonaisuudessaan tytäryhtiölle.

Tuomioistuin antoi joulukuussa 2020 Business Finlandin tytäryhtiölle myönteisen ratkaisun, ja toimenpiteet ratkaisun vahvistamiseksi ja täytäntöönpanotoimien aloittamiseksi on aloitettu.

Varsinaisen vahingonkorvauksen suuruus oli määrä tulla ratkaistavaksi oikeudenkäyntivaiheessa eli trial-menettelyssä toukokuussa 2023. Vastaaja jätti kuitenkin henkilökohtaisen konkurssihakemuksen vain muutamaa päivää ennen varsinaisen oikeudenkäynnin alkamista. Näin ollen asian käsittely on siirtynyt konkurssituomioistuimeen ja kanteessa mainittu vaatimus on tässä vaiheessa siirtynyt käsiteltäväksi konkurssituomioistuimeen.

Käsittely jää odottamaan konkurssituomioistuimen ratkaisua ja tästä aikataulusta ei vielä ole tarkempaa tietoa. Joka tapauksessa oikeudenkäynti tulee viemään resursseja tänä vuonna ja mahdollisesti vielä vuonna 2024.