Siirry sisältöön
Blogi 27.09.2023

Datatalouden hyötyjä ei tunneta suomalaisissa yrityksissä tarpeeksi

Dataa tulisi hyödyntää suomalaisissa yrityksissä nykyistä merkittävästi enemmän. Business Finlandin Data Economy -ohjelman toteuttaman tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että dataa jakava yritys ei välttämättä koe saavansa jakamisesta vastaavaa hyötyä ja lisäksi näkee sen enemmänkin riskinä. Datan hyödyntämistä ja jakamista on tärkeä kehittää, ja Data Economy -ohjelma toimii tässä hyvänä johdattajana.
Kirjoittaja
Greta Neffling

Program Coordinator Trainee
Data Economy program
greta.neffling (at) businessfinland.fi

Kirjoittaja
Jeni Särmäkari

Program Coordinator Trainee
Data Economy program
jeni.sarmakari (at) businessfinland.fi

Datan tehokas hyödyntäminen on arvokas liiketoiminnan työväline, joka voi mahdollistaa liiketoiminnan ja varallisuuden kasvun sekä viennin edistämisen. Se voi myös avata mahdollisuuksia kaupallistamiselle sekä yrityksen toiminnan, logistiikan ja hyödykkeiden kehittämiselle toimialojen sisällä ja niiden välillä.

Datan hyödyntämistä pitäisi lisätä suomalaisissa yrityksissä.

Tällä hetkellä haasteita luovat datankäytön laatu sekä resurssien ja ymmärryksen puute, joita voitaisiin edistää lisäämällä yhteistyömahdollisuuksia, rahoittamalla uusia innovaatioita ja kasvattamalla ymmärrystä.

Data Economy -ohjelma toteutti keväällä 2023 kyselyn datan hyödyntämisen ja jakamisen nykytilanteesta suomalaisille yrityksille. Kyselyyn saatiin vastauksia yli 100 taholta ja monilta eri toimialoilta, kuten teollisuuden ja tuotannon aloilta. Kaikki yrityskokoluokat ovat tasapuolisesti edustettuina kyselyssä.

Kyselyssä keskityttiin toimialojen ja yrityksen koon välisiin eroihin datahenkilöstössä, datastrategiassa, datanohjauksessa sekä datan sisäisessä ja ulkoisessa jakamisessa. 

Yritykset ohjaavat liiketoimintaa datalla, mutta jalkautus puuttuu?

Tällä hetkellä monet yritykset hyödyntävät dataa liiketoiminnan ohjauksessa (kuvio 1) seurannan ja ennakoinnin avulla. Dataa seuraamalla ja analysoimalla yritys voi tunnistaa toistuvat kaavat ja muutokset, mitkä mahdollistavat tulevien vaiheiden ennustamisen myös pitkällä aikavälillä.

Lisäksi useassa yrityksessä liiketoimintaa ohjataan joko datan seurannalla tai ennakoinnilla. Vain pienellä osalla yrityksistä ei ole käytössä minkäänlaisia datanohjauskeinoja. Suomalaisten yritysten kannattaisi vielä lisätä näiden eri ohjauskeinojen hyödyntämistä, sillä yritysten olisi tärkeää osata käyttää monia erilaisia keinoja liiketoiminnan mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Kuvio 1 (lähde Greta Neffling)

Valtaosalla yrityksistä ei ole dataan erikoistunutta henkilöä, kuten Chief Data Officeria (CDO). Kyselyn perusteella useammalla yrityksellä on kuitenkin datastrategia, tai se on suunnitteilla. Yritykset alkavat tunnistamaan oman datan hyödyntämisen keinoja, jonka kautta ne pystyvät kehittämään datastrategiaansa. Toisaalta laajempi ymmärryksen puute datan liiketoimintamahdollisuuksista voisi vaikuttaa yrityksissä siihen, ettei vain dataan erikoistunutta henkilöstöä ole vielä yrityksissä.

Datan hyödyntäminen on haastavinta

Datan jakamisessa ja hyödyntämisessä on laajempia eroja (kuvio 2 ja kuvio 3), mutta yritysten kokoluokkien välinen ero vastauksissa on vähäinen. Tällä hetkellä valtaosa yrityksistä ei jaa dataa oman yrityksen ulkopuolelle. Toisaalta suurin osa yrityksistä hyödyntää konsernin ulkopuolista dataa liiketoiminnassaan.

Kuvio 2 (lähde Greta Neffling)

Kuvio 3 (lähde Greta Neffling)

Kysely paljastaa, että suomalaisten yritysten datan hyödyntämistä ja jakamista tulisi kasvattaa. Datan hyödyntämisen laadussa nähdään lisäksi eroja. Pienillä yrityksillä ei välttämättä ole myöskään yhtä hyviä resursseja kehittää laatua tai työkaluja datankäytölle kuin suurilla yrityksillä. Haasteena voi olla, että kannustimet eli ymmärrys datan jakamisen hyödyistä sekä sen riskitasoista puuttuvat.

Vastausten perusteella Data Economy -ohjelma pyrkii lisäämään yhteistyömahdollisuuksia erikokoisille yrityksille, erityisesti pienemmille niiden suuremman tarpeen vuoksi.

Ohjelman tarkoituksena on lisäksi kasvattaa yritysten ymmärrystä datataloudesta ja datasta. Ohjelma uskoo saavansa vastauksia kannustimien puuttumiselle aiehaun perusteella rahoitettavista projekteista.

Data Economy -ohjelma seuraa jatkuvasti yritysten datan kehittymistä esimerkiksi tulevien datan hyödyntämiskyselyiden avulla.

Olisiko sinun yritykselläsi tarve uusille ideoille ja kehityshankkeille liittyen datan hyödyntämiseen?

Tervetuloa tutustumaan Data Economy -ohjelmaan