Siirry sisältöön

Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta -klusterin rahoitus kohdistuu globalisaation, teknologisten uudistusten ja lisääntyvän eriarvoisuuden tuomiin haasteisiin ja niihin vastaamiseen. Haasteiden laajuus, monimutkaisuus ja rajat ylittävä luonne edellyttävät monitasoisia EU:n toimia. Horisontti Eurooppa -ohjelman globaalien haasteiden klusteri 2 -kokonaisuus rakentuu kolmesta eri tavoitealueesta:

DEMOKRATIA JA HALLINTOTAPA

Demokratiat ovat entistä haavoittuvaisempia ja kansalaisten luottamus poliittisiin instituutioihin on vähentynyt. Euroopan unionin ulkosuhteisiin ja globaaliin hallintaan kohdistuu aiempaa enemmän haasteita. Yhteiskuntia koettelevat muun muassa lisääntynyt sosioekonominen epätasa-arvo, suuret muuttovirrat ja turvallisuusongelmat.

Tämän destinaation rahoituksen tavoitteena on elvyttää demokraattista hallintotapaa parantamalla lakisääteisten instituutioiden ja politiikkojen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Tätä tavoitellaan myös tukemalla aktiivista ja osallistavaa, perusoikeuksiin pohjaavaa kansalaisuutta.

KULTTUURIPERINTÖ JA LUOVAT ALAT

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön roolia yhteenkuuluvuuden ja yhteisten arvojen luojana tulee vahvistaa. Kulttuuriperintöä uhkaavat ilmastonmuutos, saastuminen sekä ihmisen ja luonnon aiheuttamat katastrofit. Kulttuurin, taiteen ja luovien alojen yritysten potentiaalia ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävällä tavalla Euroopan talouskasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä.

Rahoituksen tavoitteena on näiden alojen potentiaalin täysimääräinen käyttöönotto kestävän kasvun ja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamiseksi. Tämä tehdään yhteiskunnan, kansalaisten ja yritysten yhteistyöllä sekä kulttuuriperinnön entistä paremmalla suojelemisella ja ylläpidolla.

SOSIAALISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus sekä työllisyyteen ja koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa koskevat haasteet ovat lisääntyneet Euroopassa. Yhteiskuntien on mukauduttava globaaleihin talouden ja työmarkkinoiden muutoksiin sekä väestön ikääntymiseen. Lisäksi turvapaikanhakua, maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevia politiikkoja on uudistettava.

Tavoitteena on sosiaalisia, eettisiä, poliittisia ja taloudellisia muutostekijöitä ymmärtämällä parantaa eurooppalaisten yhteiskuntien mukautumiskykyä ja kestävyyttä. Destinaation rahoituksella lisätään tutkimustietoa työllisyyden parantamisesta, koulutusjärjestelmistä, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä. Tavoitteena on vastata myös koronaviruspandemian aiheuttamiin sosioekonomisiin haasteisiin.

Työohjelma 

Tarkemmin klusteri 2 -kokonaisuus, sen haut, tavoitteet ja vaikuttavuus sekä budjetit ja aikataulu kuvataan työohjelmassa (Work Programme). Työohjelma ja avoimet rahoitushaut löytyvät komission Funding & Tenders -osallistujaportaalista.

Ota
yhteyttä

NCP

Katja Marjanen

Suomen Akatemia
+358 295 33 5079
katja.marjanen (at) aka.fi

NCP

Jenni Rinne

Suomen Akatemia
+358 295 33 5142
jenni.rinne (at) aka.fi

Komiteajäsen

Jyrki Hakapää

Suomen Akatemia
+358 295 33 5020
jyrki.hakapaa (at) aka.fi