Vaikeuksissa oleva yritys

Asiakkaille Suomessa » Palvelut » Rahoitus » Vaikeuksissa oleva yritys

Vaikeuksissa oleva yritys

Business Finland ei voi myöntää rahoitusta yritykselle, joka on EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Miten vaikeuksissa oleva yritys määritellään?

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan yritys on vaikeuksissa, jos vähintään yksi seuraavista viidestä ehdosta täyttyy:

  1. On kyse osakeyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
  2. On kyse avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
  3. Yritys on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi.
  4. Yritys on saanut ns. pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena.
  5. Suurten yritysten katsotaan olevan vaikeuksissa edellä esitettyjen ehtojen lisäksi myös tapauksissa, joissa kahden edellisen vahvistetun vuositilinpäätöksen perusteella molemmat seuraavista ehdoista toteutuvat:
    • yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja
    • yrityksen käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.

Jos yritys on alle 3-vuotias, yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi ainoastaan kohdan 3 perusteella.

Konserniin kuuluvien yritysten osalta vaikeuksissa olemisen tarkastelu tehdään Business Finlandin asiakasyrityksen osalta sekä konsernin tasolla. Yksittäistä yritystä ei voida rahoittaa, jos saman konsernin emoyhtiö tai konserni täyttää vaikeuksissa olevan yrityksen kriteerit.

Business Finland tarkastaa yrityksen oman pääoman rahoituksen päätöshetkellä, myös kesken tilikauden. Vaikka yritys ei olisi edellisen tilinpäätöksen mukaan ollut vaikeuksissa oleva yritys, oman pääoman tilanne tarkistetaan kuluvan tilikauden osalta.

Häiriötilanteen kehitysrahoituksessa taloustilannetta ja vaikeuksissa oloa tarkastellaan poikkeuksellisesti ainoastaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tilinpäätöstä ei ole toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen, se on toimitettava Business Finlandiin. Jos yhtiön taloustilanne on muuttunut edellisen vahvistetun tilinpäätöksen jälkeen, yritys voi osoittaa tilanteen paranemisen toimittamalla tilanteesta tilintarkastajan lausunnon. Lausunnosta on käytävä ilmi, että kyse ei ole vaikeuksissa olevasta yrityksestä edellä esitettyjen kriteereiden perusteella.

Lue lisää: Työ- ja elinkeinoministeriön muistio Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä.