Företag i svårigheter

Finansiering kan inte beviljas till ett sådant företag som enligt EU:s definition är i svårigheter.

Enligt EU:s bestämmelser om statliga stöd är företaget i svårigheter om minst ett av följande fem kriterier uppfylls:

  1. Det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  2. Det är fråga om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster.
  3. Företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
  4. Företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan
  5. Utöver ovanstående kriterier anses stora företag vara i svårigheter om båda av följande villkor uppfylls på basis av de två senaste fastställda årsboksluten:
    • företagets skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och
    • driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0.

Om företaget är under 3 år gammalt, anses det vara i svårigheter endast på basis av punkt 3.

Företag som ingår i en koncern utreds av Business Finland både för det enskilda kundföretagets del och på koncernnivå. Ett enskilt företag kan inte finansieras om koncernens moderbolag eller koncernen uppfyller kriterierna för ett företag i svårigheter.

Business Finland granskar företagets eget kapital vid tidpunkten för beslut om finansiering, även mitt under räkenskapsperioden. Även om företaget inte skulle ha haft svårigheter enligt föregående bokslut, granskas situationen för det egna kapitalet angående pågående räkenskapsperiod.

Vid utvecklingsfinansiering i störningssituation granskas den ekonomiska situationen och svårigheterna exceptionellt endast angående det senaste bekräftade bokslutet. Om bokslutet inte har skickats till Patent- och registerstyrelsen, måste det skickas till Business Finland. Om företagets ekonomiska situation har ändrats sedan det föregående fastställda bokslutet, kan företaget visa att situationen har förbättrats genom att lämna ett revisionsutlåtande om situationen. Av utlåtandet ska framgå att det inte rör sig om ett företag i svårigheter på basis av ovanstående kriterier.