Siirry sisältöön

BioNets – tulevaisuuden liiketoimintaa

Ohjelma on päättynyt!

Markkinoilla on tarve korvata ympäristöä kuluttavia raaka-aineita uusiutuvilla ja kestävästi tuotetuilla vaihtoehdoilla. Kiertotalous tarkoittaa materiaalien ja resurssien hyödyntämisen tehostamista sekä energian käytön vähentämistä. Näin luodaan entistä arvokkaampia tuotteita ja palveluja.

Ohjelman kuvaus

 

Ohjelman tavoitteet

BioNets-ohjelman tavoitteena oli luoda Suomeen bio- ja kiertotalouden alueelle

 • innovatiivisia kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä
 • uusien liiketoimintojen kehitysalustoja
 • uusia digitaalisuutta ja kiertotaloutta hyödyntäviä biotalouden ratkaisuja, palveluja ja verkostoja
 • pilot- ja demohankkeita

Haimme erityisesti asiakkaiden kanssa yhdessä luotavia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja 

 • biomassapohjaisiin uusiin ja entistä arvokkaampiin tuotteisiin
 • sivuvirtojen hyötykäyttöön ja kiertotalouteen
 • ravinnekierron ja ruuantuotannon uusiin ratkaisuihin
 • digitaalisuuden hyödyntämiseen biotalouden ratkaisuissa ja palveluissa.

Tavoitteemme oli, että näitä kansainvälisille markkinoille tähtääviä ratkaisuja kehitetään ja pilotoidaan yhdessä asiakastoimialojen kanssa jo aikaisessa vaiheessa.

Miksi uusien bio- ja kiertotalouden verkostojen ja ratkaisujen kehittäminen on ajankohtaista juuri nyt?

Markkinoilla on tarve korvata fossiilisia tai muuten ympäristöä kuluttavia raaka-aineita uusiutuvilla ja kestävästi tuotetuilla vaihtoehdoilla. Kiertotaloudessa materiaalien ja resurssien hyödyntäminen tehostuu, ja samalla luodaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tämä luo tarvetta ja mahdollisuuksia tuottaa biomassoista ja sivuvirroista entistä arvokkaampia tuotteita ja niihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Biomassojen, sivutuotteiden ja aikaisempien jätevirtojen arvo raaka-aineena nousee, kun ne ohjautuvat uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Nämä trendit haastavat yrityksiä muuttamaan näkökulmaa kehitystyössään luonnonvarojen hyödyntämisestä asiakasarvon luontiin. Asiakaslähtöisiä ratkaisuja tarvitaan biomassapohjaisiin uusiin tuotteisiin, kiertotalouden toimintatapoihin ja esimerkiksi digitaalisuutta hyödyntäviin palveluihin, jotka vähentävät merkittävästi uusiutumattomien materiaalien ja energian käyttöä.

Kestävien ratkaisujen toteutuminen vaatii laajaa verkostoa raaka-aineiden tuottajista tuotteiden loppukäyttäjiin ja kuluttajiin. Verkostomainen toiminta edistää uusien kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Menestyvän kilpailuaseman taustalle tarvitaan liiketoimintaekosysteemejä, jotka tarjoavat kumppaneita ja mahdollisuuksia liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen. Vahvat verkostot ja ekosysteemit lisäävät Suomen houkuttelevuutta kansainvälisenä biotalouden kehitysympäristönä.

Ohjelman palvelut

 • rahoitusta ohjelman aihepiiriin liittyville projekteille (lisätietoa): Erityisinä painopisteinä ovat uusia verkostoja ja ekosysteemejä luovat hankkeet sekä asiakastarpeeseen perustuvat pilotoinnit.
 • verkostoja ja ekosysteemejä: Autamme teitä rakentamaan verkostoja ja ekosysteemejä esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia ja sparrausta. Erityisesti saatte tukea päästäksenne merkittäviin ekosysteemeihin, jotka tähtäävät kansainvälisiin tärkeisiin liiketoimintakärkiin.
 • uusinta tietoa: Tarjoamme tietoa muun muassa ennakoinnin ja selvitysten kautta. Mitä uusia liiketoimintamalleja bio- ja kiertotalouden markkinoilla on syntymässä?
 • näkyvyyttä: Sekä koko ala että yrityksenne pääsevät esille.

 

BioNets-ekosysteemit

BioNets-ohjelmassa käynnistettiin ekosysteemejä, joissa yritykset pääsivät kehittämään yhteistyössä uusia ratkaisuja.

Ohjelman aikana käynnistettiin viisi ekosysteemiä. Ekosysteemeihin osallistuvat yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat toteuttivat omia ja yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen. Kullekin ekosysteemille valittiin koordinaattori, joka lähti kehittämään ekosysteemin toimintaa ja viemään tunnistettuja liiketoimintakärkiä kohti tavoitteita. Näitä tavoitteita eteenpäin vieviin tutkimus-, kehitys-, kasvu-, vienti- ja pilotointihankkeisiin voi tarvittaessa hakea rahoitusta Business Finlandin rahoitushakujen kautta. Myös muut Team Finland -palvelut liiketoimintaratkaisujen markkinoille saamiseksi olivat toimijoiden käytössä.

Ravinteiden kierrätys

 

 

 


Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -ekosysteemin (Raki) tavoitteena on mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen läpimurto, luoda uutta suomalaista liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille ja nostaa ravinteiden kierrättämiseen liittyvän liiketoiminnan arvoa. Ekosysteemiin osallistuu 30 – 50 yritystä tai organisaatiota, joiden toiminta sivuaa tai keskittyy ravinteisiin. Liiketoimintakärkiä ovat mm. tulevaisuuden lannoitteet, ravinteiden kierrättäminen ja biokaasuinnovaatiot. Ekosysteemin yritysten tuotteet ja palvelukonseptit tähtäävät globaalin ravinnekierrätyksen haasteen luomaan markkinoiden kysyntään.

Yhteystiedot

Mathias Bergman
Projektin vastuullinen johtaja
Puh. 050 380 7155
mathias.bergman (at) bsag.fi
Baltic Sea Action Group
Riku Venhola
Projektipäällikkö
Puh. 044 340 3522
riku.venhola (at) bsag.fi
Baltic Sea Action Group
Nicholas Wardi
Asiantuntija
Puh. 050 3675 616
nicholas.wardi (at) bsag.fi
Baltic Sea Action Group
Tuomas Lehtinen
Asiantuntija
Business Finland
Puh. 050 5577 695
tuomas.lehtinen (at)businessfinland.fi

 

Pakkauslaakso

 

 

 


Tarkoituksena on luoda Suomeen uudenlainen, koko maailmassa uniikki pakkausalan ekosysteemi, jolla taataan elinvoimaisen ja kilpailukykyisen pakkausteollisuuden säilyminen Suomessa. "Pakkauslaakson" avulla Suomen metsäteollisuus, pakkaajat, innovatiiviset pk-yritykset, Internet of Things -yritykset, ohjelmistokehitys, turvaohjelmistot valjastetaan yhdessä pakkauksen digitalisaation ja materiaalikehityksen yhteistyöhön. Pakkauksilla on 670 miljardin dollarin markkinat maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 Suomen pakkausteollisuuden tuotannon arvo ylsi 1,7 miljardiin euroon, ja viennin osuus koko tuotannosta oli 70 %. Erityisesti korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa Suomi on hyvin merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla.

Yhteystiedot

Petri Vasara
Projektin vastuullinen johtaja
Puh. 040 500 9553
petri.vasara (at) poyry.com
Pöyry Management Consulting Oy
Karina Puurunen
Projektipäällikkö
Puh. 040 723 9063
karina.puurunen (at) poyry.com
Inkeri Huttu
Asiantuntija
Puh. 029 50 55883
inkeri.huttu (at) businessfinland.fi

 

Uudet selluloosa- ja kuitutuotteet

 

 

 


Kuva: Aalto-yliopisto, Sara Riikonen

Uudet selluloosa- ja kuitutuotteet -ekosysteemissä tähdätään puukuitupohjaisiin tekstiileihin ja komposiittimateriaaleihin liittyvän osaamisen viemiseen kohti kansainvälistä liiketoimintaa. Vaate-, sisustus- ja teknisten tekstiilien markkinoiden on arvioitu kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Monet kansainväliset brändinomistajat hakevat jo tuotteilleen vaihtoehtoisia uusiutuvia raaka-aineita. Suomalaisilla toimijoilla on huippuosaamista menetelmistä, joilla puukuiduista voidaan valmistaa tekstiilejä ja komposiitteja. Ekosysteemissä tuodaan yhteen alueen osaaminen ja markkinoille pääsemiseksi tarvittavat pilotointitarpeet sekä luodaan työkaluja, joilla alkavat yritykset pääsevät liiketoiminnassaan eteenpäin. Ekosysteemissä ovat mukana kuiduntuottajien ja teknologiatoimittajien lisäksi loppukäyttäjät, jotka jalostavat kuitumateriaaleja kuluttajatuotteiksi.

Yhteystiedot

Christine Hagström-Näsi
Puh. 050 3222 401
christine.hagstrom-nasi (at) clicinnovation.fi
CLIC Innovation Oy
Tuula Savola
Ohjelmapäällikkö
Business Finland
Puh. 029 50 55667
tuula.savola(at)businessfinland.fi

 

Ligniiniekosysteemi

 

 

 


Kuva: Aalto-yliopisto, Eeva Suorlahti

Tarkoituksena on luoda Suomeen globaalistikin ainutlaatuinen ligniiniekosysteemi, jonka avulla ligniinin parissa työskentelevät teknologiatoimittajat, nykyiset ja mahdolliset tuottajat ja jatkokäsittelijät valjastetaan yhdeksi verkostoksi. Projekti kokoaa yhteen suomalaiset alan yritykset kattaen koko tuotantoketjun teknologiantoimittajista mahdollisiin tuottajiin ja jatkojalostajiin asti. Suomalaisen ydinverkoston lisäksi ekosysteemiin kootaan kattava joukko kansainvälisiä ligniiniin eri tavoin panostavia yrityksiä potentiaalisilta loppukäyttösektoreilta. Projektissa edustettuina ovat loppukäyttösektorit kemian-, metsä-, konepaja-, maali-, biopolttoaineet sekä lentokoneteollisuus.

Yhteystiedot

Petri Vasara
Projektin vastuullinen johtaja
Puh. 040 500 9553
petri.vasara (at) poyry.com
Pöyry Management Consulting Oy
Hannele Lehtinen
Projektipäällikkö
Puh. 050 412 3714
hannele.lehtinen (at) poyry.com
Tuula Savola
Ohjelmapäällikkö
puh. 029 50 55667
tuula.savola (at) businessfinland.fi
Business Finland

 

Tekstiilien lajittelu‐ ja hyödyntämisketju

 

 


 

 

 

 

Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju -ekosysteemin (TELAKETJU) tavoitteena on rakentaa vahva kotimainen arvoketju poistotekstiilien hyödyntämiseksi. TELAKETJU-ekosysteemin avulla koordinoidaan ja kootaan yhteen poistotekstiilien kierrätystä edistävät hankkeet ja tahot jakamaan hyväksi todettuja käytäntöjä ja ratkomaan haasteita yhdessä. Hankkeessa luodaan mahdollisuudet uudelle tekstiilien kiertotalouteen perustuvalle liiketoiminnalle poistotekstiilien kierrätyksessä, lajittelussa, prosessoinnissa ja hyödyntämisessä. Hankekokonaisuus koostuu Business Finlandin ja ympäristöministeriön rahoittamista erillisistä julkisista tutkimushankkeista sekä lukuisista yrityshankkeista. Kokonaisuuteen linkittyy myös muita käynnissä olevia projekteja ja selvityksiä.

Telaketju Business Finland -hankkeen painopisteenä ovat arvoketjun eri vaiheiden prosessien kehittäminen sekä uusien hyödyntäjien ja hyödyntämistapojen löytäminen erilaisille tekstiilijakeille. Yritykset hakevat kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä ratkaisuja tekstiiliraaka-aineen hyödyntämisestä. Hankkeessa on mukana noin 20 yritystä ja organisaatiota.

Yhteystiedot

Pirjo Heikkilä
Projektipäällikkö
Puh. 040 689 1443
pirjo.heikkila (at) vtt.fi
VTT

Outi Suomi
Asiantuntija
Puh. 029 50 55699
outi.suomi (at) businessfinland.fi
Business Finland

 

TAPAHTUMAT

Tapahtumakalenteri

 

Ohjelman tuloksia

BioNets-ohjelman tavoitteena oli luoda biotalouden alueelle verkostoja, joiden kautta uudet biopohjaiset ja kiertotalouden ratkaisut voisivat päästä markkinoille. Tavoitteena oli myös tukea yksittäisiä yrityksiä kehitystyössä kohti uusia biopohjaisia ratkaisuja. BioNets-ohjelman myöntämä kokonaisrahoitus oli yhteensä noin 46 milj. euroa, josta 33,5 miljoonaa ohjautui yrityksille ja 12,3 miljoonaa tutkimusorganisaatioille.

Verkostojen tukeminen toteutettiin uudella ekosysteemirahoituksella, jonka ensimmäiset versiot laadittiin ohjelman ekosysteemihaun toteutuksen yhteydessä. Ohjelman aikana rahoitettiin viisi ekosysteemien orkestrointihanketta liittyen ravinteiden kierrätykseen, tekstiilien kiertoon, pakkauksiin, uusiin sellu- ja kuitutuotteisiin sekä ligniinin käyttöön. Yritysten markkinoille menon tueksi käynnistyi samanaikaisesti Finpron Innovatiiviset Biotuotteet –kasvuohjelma. BioNets-ekosysteemit:


Suomella on hyvät lähtökohdat biopohjaisten tuotteiden markkinoiden valloitukselle. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan edelleen erityisiä ponnistuksia ja panostusta innovaatioekosysteemin luomiseen ja organisointiin. Ekosysteemit todettiin erinomaiseksi tavaksi tukea innovaatioiden, palvelujen sekä uusien liiketoimintamallien syntymistä. Näiden ekosysteemien rakentamiseksi tehtyä työtä kannattaa jatkaa ja hyödyntää edelleen tulevaisuudessa. Samoin uusia vastaavantyyppisiä ekosysteemejä kannattaa rakentaa.

Ohjelmassa kokeiltiin uutta ekosysteemirahoitusmallia, jossa Tekes rahoitti ekosysteemin orkestroijaa, jonka tehtävänä oli kehittää ekosysteemiä kohti määriteltyjä liiketoimintatavoitteita.  Ohjelma tarjosi ekosysteemeille tukea valmisteluvaiheessa ekosysteemien vahvistamiseen ja tiekartan luomiseen. Tämän jälkeen ekosysteemille annettiin resurssit ja mandaatti kehittyä itsenäisesti.

Kokeiltu ekosysteemirahoitusmalli oli toimiva tapa edistää ekosysteemien syntymistä ja toimintaa. Toimivimmat ekosysteemit keskittyivät valmisteltavien konkreettisten T&K&I- tai pilotointihankkeiden ympärille ja ekosysteemin orkestroijalla oli omaan (liike)toimintaan liittyvä kannustin näiden hankkeiden toteutumiseksi. Tehokas orkestroija voi olla verkoston keskeinen yritys, yritysten kanssa aktiivisesti aihealuetta eteenpäin vievä tutkimusorganisaatio tai yrityksiä yhteen tuova yhdistysmuotoinen toimija. Konkreettisten yhteishankkeiden luomiseen keskittyminen parantaa ekosysteemien kehittymistä kohti haluttuja liiketoimintakärkiä ja mahdollistaa ekosysteemien jatkon myös suoran julkisen käynnistysrahoituksen jälkeen.

Ohjelman tilaamia selvityksiä

Ohjelman viestintää

Ohjelman tuloksista viestittiin aktiivisesti Business Finlandin sivuilla julkaistujen blogien, uutisten ja asiakascasejen kautta. Näitä jaettiin twitterissä ja Linkedinissä sekä uutiskirjeen välityksellä. Alla on koottuna Business Finlandin sivuille viedyt materiaalit linkkeineen (vuodelta 2018). Osa artikkeleista julkaistiin vanhoilla Tekesin sivuilla, mutta niihin ei ole tässä linkkejä.

Asiakascaset

12.12.2018: Suomalainen vesiosaaminen kiinnostaa maailmalla
8.10.2018: Selluloosapohjaisilla kuiduilla tekstiiliteollisuus kasvuun
6.9.2018: Kierrätyskuitu sopii myös akustiikkapaneeleihin
28.6.2018: Biokuitupohjaista akustista pintaa ruiskuttamalla
18.6.2018: TouchPoint tähtää kiertotalouden "kiintotähdeksi"
24.5.2018: Vaihtoehto perinteiselle pillijuomapakkaukselle
14.5.2018: Marimekko ja Spinnova tutkivat puupohjaisia tekstiilejä
24.4.2018: Pakkaus on yrityksen tehokkain media
28.11.2017: Tracegrow: Käytetyistä paristoista ravinteita maanviljelyyn
27.11.2017: Resurssikontti kierrättää jäteveden arvokkaat ravinteet
14.6.2017: Ekologisempia vaatteita puukuidusta
5.5.2017: Sulapac: Biohajoava pakkausmateriaali haastaa muovin
5.4.2017: Tekstiilikierron ekosysteemin vie kierrätyksen uudelle tasolle
18.1.2017: CLIC Innovation: Ekologisempia vaatteita puukuidusta
18.1.2017 Baltic Sea Action Group: Ravinteiden kierrätyshankkeen tavoitteena on koko ruokaketjun uudistaminen
11.1.2017: Pakkauslaakso: Suomalaisella pakkausosaamisella voi pienentää ruuan hävikkiä
21.12.2016: Pöyry: Joko tunnet ligniinin? Puun aineosasta tulossa superbisnes
22.11.2016: Näin nyhtökaura vietiin ideasta ruokapöytään
16.8.2016: Maatalouden sivutuotteista syntyy uudenlaista kemikaalia
6.7.2016: Puukuituinen kassi voi korvata muovikassin

BioNets-ohjelmassa tehtiin asiakkaiden tuloksista myös oneslider-esitys.

Uutiset

1.10.2018 Metsä Groupin ja Itochun yhteisyritys rakentaa Äänekoskelle uudenlaista puupohjaista tekstiilikuitua tuottavan teollisen koelaitoksen (Metsä Groupin tiedote)
26.6.2018: Puusta muovin ja tekstiilien korvaajia – yhteistyö ja tutkimus luovat uusia mahdollisuuksia
25.6.2018: Selluloosapohjaisilla kuiduilla tekstiiliteollisuus kasvuun
30.4. 2018: Kiertotalouden kasvupolulta konkreettisia neuvoja kasvuun
2.2.2018: RaKi-ekosysteemi mukana ESPC3-konferenssissa kesäkuussa
29.1.2018: Hae rahoitusta cleantech- bio- ja kiertotalousratkaisujen kehittämiseen
19.10.2017: ForestValue Joint Call for research projects opens – dead-line for pre-proposals Jan 23rd 2018
6.9.2017: D.Day Bioeconomy – Roska on uusi kulta ja muita biotalouden innovaatioita
6.6.2017: Berkeleyn MBA-opiskelijat sparrasivat biotalouden yrityksiä
12.4.2017: Suomalaisyritykset ajavat ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa yhdessä
7.2.2017: Biopohjaisen teollisuuden teknologia-aloitteen (BBI) haku aukeaa huhtikuussa
13.12.2016: Biotalous- ja cleantech-strategioiden arvio valmistui
30.11.2016: Tutustu biotalouden hankepartneriehdokkaisiin
16.11.2016: Tekstiili- ja muotialan yritykset vahvasti esillä Syty kiertotaloudesta –julkaisussa
10.11.2016: Uusia vientikärkiä digipakkauksista, ravinteiden kierrätyksestä, puutekstiileistä tai biomateriaaleista
9.11.2016 MetGen voitti John Sime -palkinnon
1.11.2016 Yritys, miten viet biotalous- ja cleantech-osaamisesi maailmalle?
25.10.2016 Yritys, hae rahoitusta – aiheina bio- ja kiertotalous, energia tai cleantech
17.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin
17.6.2016 Voittajakaksikko Paptic ja Metgen matkaavat Skotlantiin tavoittelemaan miljoonapottia
13.4.2016 Kuusi uutta vientitähteä biotaloudessa?
25.2.2016 Paljon puhetta biotaloudesta – sanoista bisnekseksi
1.2.2016 Puhtaasti biotalouteen liikkeelle

Blogit

15.6.2018 Tuula Savola: Puusta tekstiilejä ja muovin korvaajia - tutkimus ja kumppanuudet luovat uusia ratkaisuja
28.11.2017 Mathias Bergman: Liiketoimintaekosysteemi on erinomainen tapa toteuttaa Itämerityötä
11.9.2017 Tuula Savola: Datan hyödyntämiseen haetaan kumppaneita biotaloudessa
8.5.2017: Tuliaisia Roomasta
25.4.2017 Jarmo Heinonen: Viisi tärppiä kärkihankerahoituksen hakuun
26.1.2017: Pahvilennokilla Pakkauslaakson kiertotalouteen
2.1.2017 Heikki Aro: Kuluttaja kutsuu – kuuleeko biotalous?
24.11.2016 Tuula Savola: Biotaloudessa pienet ja isot yritykset haastetaan yhteistyöhön
3.11.2016 Tuula Savola: Mitä uutta biotaloudessa?

 

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö

Tuula Savola

+358 50 5577 667
tuula.savola (at) businessfinland.fi

Ohjelmakoordinaattori

Paula Eskola

+358 40 555 2961
paula.eskola (at) motiva.fi

BioNets-ohjelman tiimi