Pressmeddelande 19.06.2023

Business Finland har redan hjälpt 265 finländska företag att utnyttja finansieringen inom EU:s återhämtningsinstrument

Finländska företag har hittills beviljats 365 miljoner euro av EU:s återhämtningspengar via Business Finland. Med finansieringen främjar företagen en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrenskraft som bygger på hållbara lösningar.

Den globala pandemin gjorde det svårt för många företag att bedriva sin verksamhet. För att underlätta situationen har Europeiska unionen inrättat ett återhämtningsinstrument av engångskaraktär. EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) syftar till att stimulera den europeiska ekonomin. Business Finland fick i uppdrag att bevilja finländska företag 400 miljoner euro i RRF-finansiering från Finlands program för hållbar tillväxt.

Finansiering för många branscher

Business Finland har under 2021–2023 ordnat över 20 RRF-finansieringsansökningar. Av de 781 ansökningar som lämnats in hittills har cirka 40 procent beviljats finansiering. Företag inom flera branscher har beviljats finansiering.

De branscher som fått RRF-finansiering är till exempel ICT, batteriindustrin, energiinvesteringar, återvinning och återanvändning av material, byggd miljö med låga koldioxidutsläpp, hälsa och välbefinnande, kreativa sektorer och hållbar turism.

– Med RRF-finansiering kan man bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, men även göra investeringar. Finland kommer på tredje plats när det gäller riktning av RRF-finansiering till just investeringar jämfört med övriga EU-länder. Företagen har till exempel investerat i ny utrustning och nya produktionsanläggningar, säger Risto Saastamoinen, projektchef för Business Finlands RRF-finansiering.

– Projekten varierar i storlek. De minsta projekten finansieras med mindre än 100 000 euro och den största finansieringen har beviljats stora ekosystemprojekt, det vill säga lokomotivprojekt. För lokomotivprojekten uppgår finansieringen till cirka 20 miljoner euro, varav en del kanaliseras till medverkande mindre företag, fortsätter Saastamoinen.

Den genomsnittliga RRF-finansieringen för projekt är cirka en miljon euro.

Hållbar utveckling är ett centralt kriterium för RRF-finansiering

Ett projekt som får RRF-finansiering måste uppfylla DNSH, Do No Significant Harm-kraven, det vill säga projekten får inte orsaka någon betydande skada för miljön. Varje ansökan granskas utifrån sex olika kriterier: stävjande av klimatförändringarna, anpassning till klimatförändringarna, hållbar användning och skydd av vattenresurser och marina resurser, övergång till cirkulär ekonomi, förebyggande och reducering av miljöförstöring samt skydd av den biologiska mångfalden och ekosystem.

– Finländska företag har varit positiva till målen för en grön omställning. Hållbar utveckling är en allt viktigare konkurrensfaktor, och vi har också kompetens inom detta område i Finland. Med hjälp av denna utveckling kan vi också stimulera företagens internationella tillväxt”, säger Business Finlands generaldirektör Nina Kopola.

Finansiering till alla provinser

I Finland har RRF-finansieringen regionalt riktat sig till de provinser där det finns flest företag. Nyland, Birkaland och Egentliga Finland står högst upp på listan, men alla provinser i Finland har fått RRF-finansiering.

Projekt som fått RRF-finansiering via Business Finland finns i en öppen databas (på finska).

RRF-finansieringen fortsätter till slutet av året. Projekten avslutas senast 2025, varefter deras resultat och ändamålsenlighet utreds.


Mer information

Projektchef Risto Saastamoinen
risto.saastamoinen (at) businessfinland.fi
Tfn 040 708 3479

Marknadskommunikationschef Sanna Nuutila
sanna.nuutila (at) businessfinland.fi
Tfn 050 5577 717