Siirry sisältöön

Muutokset

lainaehtoihin

Lainan ehtoja voidaan poikkeustapauksissa muuttaa

Muutokset lainaehtoihin

Business Finlandin laina on riskilainaa, joka myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta. Lainamuutoksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 1444/2014.

Lainamuutosta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, lue ohje muutoksen hakemiseen tämän sivun lopusta.

Jos projekti on epäonnistunut tai sen tulosten hyödyntäminen viivästyy merkittävästi, lainaehtoihin voi hakea muutosta:

 • Ensisijainen muutoskohde on laina-aika.
 • Laina-aikaa voidaan pidentää erittäin painavista syistä enintään 20 vuoteen ja lyhennysvapaita vuosia enintään 10 vuoteen. Laina-aikaa ja lyhennysvapaata voidaan pidentää enintään kolme vuotta kerrallaan.
 • Kun lyhennysvapaata pidennetään vähemmän kuin laina-aikaa, lainan takaisinmaksuaika pitenee ja vuotuinen lyhennyserä pienenee.
 • Laina-ajan pidentäminen antaa yritykselle mahdollisuuden lykätä lainan takaisinmaksua, kunnes sisällöllinen ja kaupallinen onnistuminen voidaan ajan kulumisen perusteella varmemmin todeta.
 • Laina-ajan muutos ja lainan perimättä jättäminen on mahdollinen vain lainaerille, jotka eivät vielä ole erääntyneet. Ennen muutoshakemuksen jättämistä erääntyneen lainaerän maksusuunnitelmasta voi neuvotella Valtionkonttorin kanssa.
 • Jos projekti tai sen tulosten taloudellinen hyödyntäminen epäonnistuu, lainan jäljellä oleva pääoma ja korot voidaan poikkeustapauksissa jättää perimättä osittain tai kokonaan. Perimättäjättö voidaan myöntää projektille määritellyn enimmäistuen puitteissa. Arvio enimmäistuesta on ilmoitettu rahoituspäätösilmoituksessa. 
  • Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen lainapääomaa ei voida jättää perimättä ennen 15.2.2018 tehdyissä päätöksissä.
 • Laina-aikaa ei voida pidentää eikä lainaa jättää perimättä yksinomaan siitä syystä, että yrityksen hakemusvaiheessa ilmoittamat rahoituspäätökseen kirjatut projektin tavoiteltavat vaikutukset ovat jääneet toteutumatta, tai, että yrityksen taloudellinen tilanne on heikko.

Lainamuutosta ei voida tehdä, jos

 • yrityksen oma pääoma on negatiivinen ja oman pääoman menetystä ei ole ilmoitettu Kaupparekisteriin
 • yritys ei ole maksanut erääntynyttä lainaa takaisin eikä ole tehnyt tai noudattanut maksusuunnitelmaa
 • yrityksellä on verovelkaa, josta se ei ole tehnyt maksusuunnitelmaa tai se ei ole noudattanut sitä
 • yrityksellä on erääntyneitä tai ulosottoon tuomittuja lakisääteisiä eläke- ja vakuutusmaksuja
 • yrityksellä ei ole jatkuvan ja kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä
 • yrityksellä ei ole kykyä maksaa mahdollista jäännöspääomaa
 • taloudellisen epäonnistumisen arviointi on liian aikaista. Tällöin voi kuitenkin olla mahdollista pidentää laina-aikaa.
 • Yrityksen lainaa ei voida jättää perimättä, jos yritys ei ole päättänyt lopettaa tulosten hyödyntämistä, esimerkiksi kehitettyä tuotetta markkinoidaan edelleen tai Tekesin/Business Finlandin rahoittamassa projektissa kehitetyistä teollisoikeuksista ei ole päätetty luopua.

Näin haet laina-ajan muutosta

 • Hae laina-ajan muutosta vapaamuotoisella hakemuksella ja sitä täydentävillä liitteillä (liiteluettelo alempana).
 • Mainitse hakemuksessasi selkeästi, minkä pituista laina-ajan muutosta haet. Mainitse erikseen: kuinka pitkää laina-ajan pidennystä haet ja kuinka monta vuotta lyhennysvapaata haet. (Katso maksimiajat ohjetekstistä yläpuolella.) 
 • Kerro sekä liiketoiminnan nykytilasta että projektin tuloksista. 
 • Perustele hakemuksesi huolellisesti; miksi lainamuutos on tarpeellinen. 
 • Toimita hakemus ja pakolliset liitteet Business Finlandin kirjaamoon suojatulla sähköpostiyhteydellä.

Näin haet lainan perimättäjättöä

Vastaa hakemuksessasi alla oleviin kysymyksiin. Vastaustesi perusteella Business Finland arvioi, voidaanko laina jättää perimättä, tai olisiko perusteita pidentää laina-aikaa.  Business Finland voi pyytää lisätietoja seikoista, joilla se katsoo olevan merkitystä muutoshakemusta käsiteltäessä. Business Finlandin asiantuntija voi hankkia lisätietoa myös esimerkiksi vierailemalla lainansaajayrityksessä tai paikassa, jossa tuotetta mahdollisesti hyödynnetään. 

Projektin perustiedot

 • rahoituspäätöksen diaarinumero
 • projektin nimi

Projektin toteutuminen

 • Miten projekti on epäonnistunut?
 • Mitkä syyt johtivat projektin epäonnistumiseen (esim. ajallinen viivästyminen, rahoituksen riittävyys, odottamattomat tekniset esteet, osaavien henkilöiden puuttuminen, kilpailevan teknologian nopea kehittyminen jne.)?
 • Toimita laskelma, jossa on vuosittain eriteltynä projektin tuloksena syntyneen liiketoiminnan tai tuotteen/tuotteiden synnyttämä liikevaihto kustannuksineen liiketulokseen asti. Tämän lisäksi laskelmassa tulee ottaa huomioon liiketoiminnan/tuotteen kehittämisen kustannukset. (Esimerkkilaskelma)
 • Kuinka monta kappaletta tai yksikköä tuotetta on toimitettu?
 • Kenelle tuotetta on toimitettu (mainitse merkittävimmät asiakkaat / eurot)?
 • Kuinka paljon tuotetta/palvelua olisi myytävä määrittelemällänne hinnalla, jotta projekti olisi kannattava?

Tuotteen/liiketoiminnan markkinointi

 • Jatketaanko tuotteen/liiketoiminnan markkinointia?
 • Miten liiketoimintaa/tuotetta on markkinoitu (jakelukanava, jälleenmyyjät, edustajat)?
 • Onko markkinoinnissa ollut ongelmia? Jos on, mainitse millaisia.

Kilpailutilanne

 • Onko tuote/liiketoiminta teknisesti ja taloudellisesti kilpailukykyinen?
 • Onko markkinoilla kilpailevia tuotteita, jotka ovat merkittävästi kilpailukykyisempiä?
 • Mitä mahdolliset kilpailukykyisemmät tuotteet ovat ja mihin niiden kilpailuetu perustuu?

Projektin tuloksena syntynyt liiketoiminta

 • Aikooko lainansaaja tai joku muu hyödyntää projektin tuloksia jatkossa? Onko tuotetta yrityksenne omassa käytössä?
 • Aiotaanko projektiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa jatkaa jollain tavoin? 
 • Onko yrityksenne saanut hankkeesta yleistä osaamista, jota se pystyy hyödyntämään toiminnassaan? 
 • Liittyykö hankkeeseen patentteja tai muita teollisoikeuksia ja kenellä on niihin omistusoikeus? 
 • Onko hankkeeseen liittyviä teollisoikeuksia tai tuoteoikeuksia myyty/luovutettu? 
 • Onko hankkeessa syntyneiden IPR:ien tai tuoteoikeuksien myyntiä selvitetty? 
 • Missä tuotetta käytetään (yritys, yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero)? 
 • Keitä henkilöitä Business Finland voi yrityksen henkilöiden lisäksi kuulla projektiin liittyen? 
 • Onko muiden rahoittajien kanssa käyty neuvotteluja yrityksen lainoihin liittyvistä järjestelyistä? 
 • Onko yrityksen tai projektiin liittyvän liiketoiminnan myyntiä suunniteltu tai onko myynnistä neuvoteltu?

Lähetä lainamuutoshakemus liitteineen suojapostilla

Kuvaa hakemuksessa, miksi muutosta haetaan ja vastaa edellä esitettyihin kysymyksiin. Liitä hakemukseesi

 1. tuore, enintään 2 kk vanha, kirjanpitoajo tuloslaskelma ja tase kumulatiivinen tilivuoden alusta, pitkä versio
 2. kuukausikohtainen kassavirtaennuste kirjanpitoajosta 12 kuukautta eteenpäin
 3. perimättäjättöhakemuksessa laskelma hankkeessa kehityn tuotteen/palvelun elinkaaren liiketoiminnasta
 4. jos oma pääoma on negatiivinen: yrityksen hallituksen suunnitelma oman pääoman negatiivisen tilanteen korjaamiseksi
 5. kopiot kahdesta viimeisimmästä tilinpäätöksestä (tuloslaskelma, tase, liitetiedot, toimintakertomus ja allekirjoitussivut), tilintarkastuskertomukset ja osakasluettelo. Jos tilinpäätökset liitetietoineen on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen (Kirjanpitolaki (1336/1997) 3 luvun 9. pykälä), niitä ei tarvitse toimittaa erikseen.

Lähetä hakemus suojatulla sähköpostilla.

Jos laina tai sen korot erääntyvät maksettavaksi muutoshakemuksen käsittelyn aikana, Valtiokonttori lähettää niistä laskun asiakkaalle. Erääntyviä eriä ei laiteta perintään ennen kuin Business Finland tekee päätöksen lainamuutoksesta. Business Finland välittää tiedon hakemuksesta Valtiokonttorille.

Erääntyneet korot kannattaa maksaa, jotta maksusta ei pääse syntymään viivästyskorkoja.