Projektändringar

Ändringar i projektet

Även i ett välplanerat projekt kan ändringsbehov uppkomma: ansvarspersonen kan bytas ut, projektet kan behöva tilläggstid, ett arbete planerat med egen personalstyrka behöver ändå köpas av en extern leverantör eller kostnaderna överskrider budgeten. För de flesta projektändringar behöver du i förväg Business Finlands samtycke. Tala om ändringsbehoven med din kontaktperson. 

Gör en projektändringsansökan i nätservicen

En projektändringsansökan görs i nätservicen via fliken "Ändringar". En ändringsansökan kan sändas av projektets ansvariga ledare eller en person i organisationen som har firmateckningsrätt.

Du kan ansöka om änring i nätservicen till exempel i följande situationer:

 • projektets tidtabell och betydande ändringar i projektplanen
 • ändring av ansvarig ledare
 • ändring i kostnadskalkylen
 • ändring i finansieringsplanen
 • ändring i projektivillkor.

Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

 • Ansökan om ändring krävs inte om projektet pågår i högst 4 månader
 • Ansökan om ändring krävs inte för en ändring av kostnadsslag som uppgår till högst 20 procent av kostnadskalkylen

Ändringar som inte anmäls i nätservicen

Ändring av kontonumret

Meddela det nya kontonumret genom att skicka det nya kontonumret med den undertecknade blanketten Y1 till Business Finlands registratorskontor med en krypterad e-postförbindelse. Anmälan kräver en underskrift av den som har organisationens officiella firmateckningsrätt. 

Projektets eller kostnadsredovisnings kontaktperson byts ut

Om projektets eller kostnadsredovisnings kontaktperson byts ut kan meddelas via krypterad e-post till Business Finlands registratorskontor.

Ändringar i organisationen, exempelvis företagsförvärv

Kontakta Business Finland i god tid angående ändringar som har att göra med arrangemang som gäller din organisation, såsom företagsförvärv. Företaget, dit man vill överföra projektet, bedöms på samma sätt som när ny finansiering söks.

Om beslut fattas att flytta projektet, ska det företag som tar emot projektet godkänna finansieringsbeslutet och dess villkor med blanketten Y1

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice

Ändringar i lånevillkoren

Business Finlands lån är ett risklån som i regel beviljas utan säkerhet. Om projektet riskerar misslyckas eller nyttan av dess resultat fördröjs väsentligt, kan man söka ändring i lånevillkoren. I första hand förlängs lånetiden. Om projektet eller det ekonomiska utnyttjandet av dess resultat misslyckas, kan det återstående lånekapitalet och räntorna i undantagsfall efterskänkas delvis eller helt.

Du kan ansöka om ändring i lånetiden med en fritt formulerad ansökan i vilken motiveringarna för en förlängning av lånetiden ska framgå. Som bilaga till ansökan om ändring av lånet behöver du en kalkyl över projektets framskridande. Du kan ta hjälp av exempelkalkylen för låneändring (på finska). Skicka ansökan till Business Finlands registratorskontor via krypterad e-post.

Återkrav av lån kan inte återkallas om

 • företaget inte har återbetalat lån som förfallit och inte har utarbetat eller iakttagit en betalningsplan
 • företaget har skatteskulder och har inte utarbetat eller iakttagit en betalningsplan
 • företaget saknar förutsättningar för fortlöpande lönsam affärsverksamhet
 • företaget kan inte betala eventuellt restkapital
 • det är för tidigt att bedöma ett ekonomiskt misslyckande. Då kan det vara möjligt att förlänga lånetiden
 • företaget har inte beslutat att avsluta utnyttjandet av resultaten, till exempel en utvecklad produkt marknadsförs fortfarande eller man har inte fattat beslut om att avstå från industriella rättigheter som utvecklats i ett Tekes/Business Finland-projekt.