Nyhet 19.11.2021

Republikens presidents internationaliseringspris går till Relex, Peikko, Bayer och Maria 01

Republikens president Sauli Niinistö har delat ut internationaliseringsprisen för 2021. Relex Solutions, som utvecklar programvaror för logistikadministration, utnämndes till årets nya företag, medan Peikko, som tillverkar fogsystem för betongbyggande, utnämndes till årets tillväxtföretag. I år utnämndes för första gången även en långvarig internationell investerare, som skapat betydande ekonomiskt värde för Finlands ekonomi. Investerarpriset gick till läkemedelsföretaget Bayer. Samarbetspriset tilldelades startup-campus Maria 01 i Helsingfors.

Republikens presidents internationaliseringspris delas varje år ut som ett erkännande för finländska företag eller samfund som rönt internationell framgång. Vid bedömningen betonades utöver internationell framgång även etiska aspekter, effekterna för det finländska kunnandet och utvecklingen av sysselsättningsläget, samt utländska investeringar och insatser för att göra Finlands innovationsmiljö känd. Företagen har kunnat fortsätta med sund affärsverksamhet trots coronakrisen.

"Företagen kommer att vara en viktig motor för uppgången efter coronapandemin, och de utnämnda företagen har faktiskt förmått fortsätta med sund affärsverksamhet trots krisen. I år infördes därför en ny priskategori, "Långsiktig investerare". Med den här kategorin ville vi visa uppskattning för företag med utländska ägare och verksamhet i Finland, som genom sin verksamhet har skapat ekonomiskt värde för Finland till exempel i form av nya arbetsplatser, investerat kapital och innovationer", konstaterar Ilona Lundström, ordförande för nätverket Team Finland och avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet.

Förslaget till utnämningar av företag och samfund lämnades över till presidenten av aktörer inom Team Finland, bland annat Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet. Organisationer inom näringslivet lämnade in förslag på kandidater.

RELEX hjälper företag inom handelssektorn att besvara konsumentefterfrågan och minska svinnet

RELEX Solutions, som utnämndes till årets nya företag, såg dagens ljus till följd av tre studenters – Michael Falck, Mikko Kärkkäinen och Johanna Småros – logistikforskning vid Tekniska högskolan 2005. Grundarna Kärkkäinen, Småros och Falck är fortfarande de största personliga ägarna i företaget. Utöver amerikanska kapitalfonder ingår även omkring 400 delägande anställda bland ägarna. Företaget tillhandahåller minuthandel, partihandel och tillverkningsindustri med programvaror för detaljerad planering av leveranskedjor, utrymmeshantering, kampanjer och reaförsäljning, liksom även av arbetskraft. Affärsmodellen är Software as a Service (SaaS), och tack vare RELEX programvaror och service kan kunderna också förbättra sin ansvarsverksamhet genom minimerat svinn, optimerade lager och samtidigt förbättrad produkttillgång. Potentialen för minskat svinn av bland annat färskvaror är stor.

RELEX har genom gedigen utvecklingsverksamhet lyckats skapa en av världens bästa programvaror och redan utökat sin affärsverksamhet med i genomsnitt 50 procent om året i över ett decennium. År 2021 kommer omsättningen att överskrida 100 miljoner euro rejält. Merparten är SaaS-omsättning med löpande fakturering, och över 90 procent kommer från utlandet. Merparten av koncernens omsättningen redovisas i moderbolaget i Finland, som äger alla relevanta immateriella rättigheter till RELEX-produkten. Koncernens personalstyrka uppgår för närvarande till cirka 1 100 anställda, och av dessa jobbar cirka 400 inom produktutvecklingen. Till RELEX viktiga kunder i Finland hör bland andra S-Gruppen, Musti ja Mirri, Stockmann, Lumene, Atria och Apetit. Bland de utländska referenserna hittas ICA (Sverige), Auchan (Frankrike), MediaMarkt (Tyskland), Marks & Spencers (Storbritannien) och Dollar Tree (USA). Företagets huvudkontor och mer än hälften av personalen finns i Helsingfors. Dessutom har företaget dotterbolag i Norden, Europa, USA och bland annat Singapore. RELEX har inte enbart vuxit och internationaliserats organiskt, utan också genom företagsförvärv.

"I Finland finns det teknikkompetens i världsklass. Vi har lyckats dra nytta av denna kompetens bland annat för optimering av leveranskedjor. Coronapandemin har synliggjort hur viktigt det är med styrning av leveranskedjor och hur snabbt företag måste kunna reagera på förändringar. Genom bättre styrning förmår företag inom handeln minska både svinnet och onödiga transporter, samtidigt som de kan försäkra sig om att rätt produkter finns att tillgå som utlovat. Det här är väldigt motiverande. Vi har flera år av ypperlig tillväxt bakom oss, men vi siktar fortfarande högt. Internationella framgångar, särskilt i USA, och rekrytering av teknikbranschens bästa proffs intar en nyckelposition för oss. Vi är väldigt stolta över den här hedersbetygelsen. Vi skulle inte stå där vi är om det inte vore för vårt team med över 1 000 experter – ett stort tack alltså till alla RELEX-medarbetare", säger Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX.

Peikko växer internationellt och förnyar fogningstekniken för betongbyggande

Peikko Group Oy är ett familjeföretag från Lahtis, grundat 1965, som arbetar med fogsystem för betongbyggande. Företagets internationella affärsverksamhet har vuxit stadigt under de senaste åren, och merparten av koncernens omsättning kommer från internationell försäljning. Utöver moderbolaget Peikko Group Oy har företaget över 30 verksamhetsställen runt om i världen. Omsättningen har tredubblats på tio år: från 78 miljoner euro år 2010 har den vuxit till 240 miljoner euro år 2020. Den internationella affärsverksamheten stod för nästan 200 miljoner euro. År 2020 uppgick personalstyrkan till fler än 2 000 anställda, varav cirka 350 finns i Finland.

Peikko, som utnämndes till årets tillväxtföretag, har sina kunder inom byggindustrin, bland annat byggfirmor, elementtillverkare, byggherrar och byggnadskonstruktörer. Peikko har sedan starten industrialiserat nya tekniker och tillämpningar, och till exempel utvecklat en standardiserad lösning för grundläggning av tornen i vindkraftverk. Cirkulär ekonomi har bland annat främjats genom design, och tack vare fogplanering kan konstruktioner vid behov rivas och återanvändas. Detta lägger grunden för långsiktig planering och hållbar utveckling.

"Priset från republikens president är en fin hedersbetygelse för alla oss över tvåtusen Peikko-medarbetare som jobbar i 34 olika länder. Arbetet för tillväxt och internationalisering fortsätter i full fart!", uppger Topi Paananen, Peikko-företagare och VD för Peikko Group.

Bayer investerar långsiktigt i produktion och forskning inom läkemedelsbranschen i Finland

Republikens presidents internationaliseringspris delas varje år ut som ett erkännande för företag eller samfund som rönt internationell framgång. I år gavs det prestigefyllda priset för första gången till ett utlandsägt företag, i den nya priskategorin långsiktig internationell investerare. Priset tilldelades Bayer Oy, som har sina rötter i läkemedelstillverkningen vid Huhtamäki-koncernen, vars hälsofrämjande produkter började tillverkas i Åbo redan 1946. Sedan 2006 har affärsverksamheten ägts av det tyska Bayer, och 2011 fusionerades läkemedelstillverkningen med Bayers dåvarande affärsverksamhet i Finland.

I Bayer Oy:s fabrik i Åbo tillverkas läkemedel som säljs i över 130 länder, och i Esbo ligger en av koncernens globalt sett största enheter för klinisk forskning. Fokusområdena inom Bayer Oy:s forsknings- och produktutvecklingsverksamhet är långverkande preventivmedel genom polymerbaserad teknik för läkemedelsdosering. Vid sidan om produktutvecklingsverksamheten utvecklar Bayer sin egen verksamhet, som i Finland har expanderat avsevärt över åren.

Ett utvecklingsområde för Bayer är målet att senast 2030 vara koldioxidneutralt med hjälp av förnybar energi och ett nytt kompensationsprogram. De flesta åtgärder vidtas vid Bayers produktionsanläggning i Åbo, där företaget nyligen även offentliggjorde investeringar om 250 miljoner euro för förbättrad leveranssäkerhet för preventivmedelsprodukterna och beredskap för en potentiell efterfrågeökning. Bayer har inom ramen för sitt globala ansvarsprogram förbundit sig att göra moderna preventivmedel tillgängliga för 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer innan 2030. Produktionsanläggningen i Åbo intar en viktig roll i arbetet för att uppnå detta mål. Dessutom investerar Bayer årligen omkring 80 miljoner euro i Finland, forskning och produktutveckling inräknade. Under de senaste tio åren har Bayers investeringar i Finland överskridit 800 miljoner euro. År 2020 var Bayer det företag som betalade mest samfundsskatt i Finland, och företaget har i många år varit en av de största betalarna – Bayer har under det senaste decenniet betalat långt över en miljard euro i samfundsskatt i Finland.

"Vi är mycket tacksamma gentemot republikens president för den här högt ansedda utmärkelsen och stolta över den erkänsla vi visas. Finland har för Bayer länge varit ett gynnsamt land för verksamhet och investeringar. Finland erbjuder en förutsägbar, stabil och forskningsvänlig miljö, vilket gör det till ett utmärkt ställe för ett internationellt läkemedelsföretag. Vi är stolta över vårt avtryck och dess positiva effekter på Finland. Vi har unik kompetens och skapar innovationer som värdesätts världen över", säger Miriam Holstein, VD för Bayer Nordic.

Maria 01 har på fem år blivit marknadsledande startup-campus i Norden

Samarbetspriset gavs till Maria 01 i Kampen i Helsingfors, där Maria sjukhus tidigare låg. Företaget har på kort tid utvecklats till Nordens ledande campus för uppstartsföretag. Dess verksamhet leds av det icke-vinstdrivande Startup Maria Oy, som ägs av Helsingfors stad, Startup-stiftelsen sr och Helsingfors Nyföretagarcentral rf. Internationalitet har varit ett centralt element i Maria 01 ända sedan starten. Maria 01 har nätverkat med otaliga internationella investerare och globala aktiebolag, och världen över etablerat partnerskap med liknande centrum för uppstarts- och teknikföretag. I enlighet med FN:s SDG-mål för hållbar utveckling eftersträvar Maria 01 dessutom att främja utvecklingen i fråga om antalet företag som grundas av underrepresenterade grupper och kvinnor.

Det finns över 200 företag på Maria 01-campuset, varav 185 är uppstartsföretag. De övriga är antingen investerare eller företagspartner och andra aktörer inom ekosystemet för uppstartsverksamhet. Företagen har skapat omsättning till ett värde av nästan 100 miljoner euro, och omkring 4 000–5 000 arbetsplatser. Företagens export överskred år 2020 uppskattningsvis 30 miljoner euro. I slutet av 2020 hade de nuvarande och tidigare företagen i Maria 01 samlat kapitalinvesteringar för sammanlagt 640 miljoner euro. De utländska investeringarna i företagen uppgick till totalt cirka 360 miljoner euro.

"Internationalitet har slagits fast som en av våra fyra grundvärderingar, och det officiella språket i all kommunikation inom nätverket är engelska. För närvarande finns det faktiskt anställda som företräder 39 olika nationaliteter vid företagen på Maria 01. Deras inverkan på alla nätverk som bildas inom nätet av tillväxtföretag och på företagens ökande kunskapsbas är obestridlig. Det finns ändå en risk för att Finland hamnar på efterkälken i fråga om att locka till sig och integrera utländsk expertis. Som samhälle återstår det enormt mycket för oss att göra för att tämja byråkratin och göra attitydklimatet mer attraktivt för internationella förmågor och deras familjer. Vi vill föregå med gott exempel och uppmuntra alla andra finländska arbetsgemenskaper att bli mer internationellt inkluderande", konstaterar Ville Simola, VD för Maria 01.

Mer information

Team Finland
Risto Huhta-Koivisto, Head of International Business, Business Finland
+358 40 343 3347, risto.huhta-koivisto (at) businessfinland.fi

Relex
Mikko Kärkkäinen, VD
mikko.karkkainen (at) relexsolutions.com  och

Alexandra Sevelius, Vice President, marketing
puh. +358 456 744 949, alexandra.sevelius (at) relexsolutions.com

Peikko Group
Topi Paananen, VD
+358 50 384 3001, topi.paananen (at) peikko.com

Bayer
Marjo Mäkipää, kommunikations- och PR-chef
+358 45 691 3881, marjo.makipaa (at) bayer.com

Maria 01
Ville Simola, VD
+358 440 700 520, ville (at) maria.io  och

Hanna Nylund, Head of Marketing & Communications
+358 40 518 8278, hanna (at) maria.io

Nätverket Team Finland främjar Finlands och finländska företags framgångar ute i världen. Nätverket erbjuder offentligt finansierade tjänster för att stödja internationalisering av finländska företag, locka investeringar till Finland och marknadsföra Finlandsbilden i världen. Läs mer om Team Finland och dess tjänster www.team-finland.fi


Bild 1) Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX (photo: Otso Alasko).
Bild 2) Topi Paananen, VD för Peikko.
Bild 3) Miriam Holstein, VD för Bayer Nordic.
Bild 4) Ville Simola, VD för Maria 01.

Fler bilder på företagen

En videohälsning från republikens president samt bilder från prisutdelningen läggs upp på addressen snart efter tillfället.