Nätservice

Sök finansiering och rapportera hur ditt projekt avancerar.

Logga in på nätservicen

 

1) Innan ansökan om finansiering

Innan du börjar fylla i ansökan rekommenderar vi att du talar med en Business Finland-expert. Läs mer på sidan Bli kund.             

2) Sök finansiering i e-tjänsten

Innan ansökan skickas

  • Du kan bekanta dig med ansökningens frågor i förväg i anvisningen för ansökan om finansiering.
  • Om du tidigare har använt e-tjänsten ska du kontrollera att dina kontaktuppgifter och särskilt din e-postadress är uppdaterad. Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i administration av personliga uppgifter.
  • Ansökan kan inte skickas i e-tjänsten utan FO-nummer. Skicka ansökan först efter att ditt företag fått ett FO-nummer.

Ansökningsuppgifterna är offentliga

Vi behandlar samtliga uppgifter med koppling till projektet med strikt konfidentialitet, men efter att finansieringsansökan har lämnats in är sökandens namn, det ansökta finansieringsbeloppet och ansökans diarienummer offentlig information. Även namnet på den som fått ett negativt finansieringsbeslut och finansieringsbeloppet som sökts är offentlig information. Ta del av användarvillkoren och registerbeskrivningen för e-tjänsten.           

3) Godkänn finansieringsbeslutet i e-tjänsten

Du får ett meddelande på e-posten då ett nytt dokument kommit till e-tjänsten. Meddelandet sänds till projektets ansvariga ledare, kontaktpersonen, kontaktpersonen för kostnadsredovisning samt till organisationens officiella e-postadress.

Business Finlands finansiering kan inledas först då du godkänt beslutet och därtill anslutna finansieringsvillkor i e-tjänsten. Du ser information om ett beslut som väntar på ett godkännande i e-tjänsten på första sidan vid "Väntar på åtgärder". Om beslutet är kopplat till specialvillkor, kommer beslutet till tjänsten för godkännande då specialvillkoren realiserats.

Företag

Godkännandet kan göras via internettjänsten, om du är företagets verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare eller prokurist. I samband med inloggning till e-tjänsten kontrollerar identifieringen på suomi.fi dessa roller och firmateckningsrätten via handelsregistret.

Om en person som enligt handelsregistret har firmateckningsrätt har en annan roll i firman, godkänns finansieringsbeslutet med en blankett. Blanketten används också i de fall där två personer tillsammans tecknar firmans namn. Sänd blanketten via krypterad e-post (skyddad e-post) till Business Finlands registratorskontor.

Om det finns brister i ert företags uppgifter i handelsregistret, kan ni korrigera dem genom att kontakta Patent- och registerstyrelsen.

Forskningsorganisationer, städer, kommuner

Vi ber att forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor, kommuner och städer meddelar till Business Finlands registratorskontor (kirjaamo(at)businessfinland.fi) uppgifter om personer, som har organisationens firmateckningsrätt eller har rätt enligt arbetsordningen eller annan rätt att godkänna ett beslut för finansieringsmottagarens räkning.

Läs mer om godkännande av finansieringsbeslutet.             

 

4) Meddela Business Finland om ändringar i projektet

Även i ett välplanerat projekt kan ändringar förekomma: ansvarspersonen kan bytas ut, projektet kan behöva tilläggstid, ett arbete planerat med egen personalstyrka behöver ändå köpas av en extern leverantör eller kostnaderna överskrider budgeten. För de flesta projektändringar behöver du i förväg Business Finlands samtycke.

Du kan ansöka om ändring i e-tjänsten till exempel i följande situationer:

  • projektets tidtabell och betydande ändringar i projektplanen
  • ändring av ansvarig ledare
  • ändring i kostnadskalkylen
  • ändring i finansieringsplanen
  • ändring i projektvillkor.

Läs mer på sidan Projektändringar.

Läs mer: Utvecklingsfinansiering av affärsversamhet i störningssituationer                 

5) Rapportera om hur projektet framskrider och dess kostnader

Business Finland betalar ut finansieringen till projektet utifrån rapporterna och kostnadsredovisningarna. Finansieringsmottagaren ska föra bok över projektets kostnader i enlighet med finansieringsvillkoren. I finansieringsvillkoren finns anvisningar för vilka kostnader som kan godkännas för ditt projekt och hur du ska rapportera om projektets framskridande. Läs finansieringsbeslutet och villkoren noggrant och gå igenom dem med den revisionsbyrå eller bokförare som ansvarar för redovisningen. Om finansieringsvillkoren som tillämpas på ditt projekt förutsätter en revisionsrapport i samband med slutrapporteringen ska du även lämna in information om projektet till revisorn omedelbart då projektet inletts. Du hittar beslutet och villkoren för ditt projekt i e-tjänsten.

Flera personer kan göra rapportering och redovisning i e-tjänsten men inte samtidigt. Enbart projektets ansvariga ledare kan sända en rapport och kostnadsredovisning över företagets projekt.

Läs mer om rapportering.

Läs mer om rapportering: Utvecklingsfinansiering av affärsversamhet i störningssituationer

Service avbrott

Obs. Avbrott i nätservice på

  • 24.5. kl 16.00 - 25.5 klo 06.00
  • 28.5. kl 17.00 - 24.00

Vi beklagar besväret.

LOGGA IN I E-TJÄNSTEN

Logga in i Business Finlands nätservice via identifieringen på Suomi.fi, exempelvis med dina personliga nätbankskoder. Serviceavbrott 4:e fredagen varje månad kl. 17.

Logga in på nätservicen

REDIGERA DINA UPPGIFTER

Aktuella uppgifter säkerställer en fungerande elektronisk tjänst.

Redigera dina uppgifter

FUNGERA SOM ADMINISTRATÖR

Projektets administratör kan ge och ta bort användarbehörigheter till projektet. En administratör i organisationen behövs enbart om antalet projekt är stort. Nu kan man logga in som administratör enbart genom identifiering på Suomi.fi.

Fungera som administratör

Vanliga frågor