Pressmeddelande 20.12.2021

Utländska företag sätter fart på forskningen och produktutvecklingen

Bild: FIMM, University of Helsinki

Det nationella målet för Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringar är 4 procent av BNP fram till 2030. Enligt Invest in Finland, som främjar utländska investeringar i Finland, är en produktivitet genom innovationer det enda sättet att få Finlands ekonomi att växa. Utländska företag är en viktig faktor för att uppnå målen, eftersom de svarade för nästan en tredjedel av företagens FoUI-insatser 2020.

I regeringsprogrammet finns ett nationellt mål om att öka FoUI-investeringarna till fyra procent av BNP, men detta kommer inte att uppnås utan en betydande ökning av företagens och den offentliga sektorns investeringar.

– FoUI-finansieringen kommer från den offentliga sektorn och finländska företag, men dessa aktörer räcker inte enbart till för att öka Finlands FoUI-investeringar till fyra procent. Vi behöver utländska företag för att sätta fart på den ekonomiska tillväxten. Utländska företag investerar pengar i FoUI-verksamhet i Finland med hjälp av finsk arbetskraft och utvecklar finländsk kompetens. Det är därför viktigt att den offentliga sektorn skapar en miljö som i högre grad uppmuntrar till forskningssamarbete, säger Antti Aumo, direktör för Invest in Finland.

Finland har i en jämförande rapport om den globala konkurrenskraften bedömts vara etta som en "möjliggörare av framtidens marknader" inom områden som kräver samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn samt höra till de tre bästa länderna inom forskningssamarbete*. Utländska företag spelar en stor roll i forskningssamarbetet mellan universitet och företag, vilket ger finländska universitet mer resurser och internationella kontakter.

Universitetssamarbete med genomkunskap och antennteknik

Samarbetet mellan universitet och företag omfattar bland annat samutveckling som syftar till nya innovationer, användning av forskningskompetens och forskningsinfrastruktur som utförs som beställningsforskning samt utnyttjande av uppfinningar och kunnande som uppkommit vid universitetets forskning i affärsverksamhet. I Finland finns redan många exempel på forskningssamarbete som utförs av utländska företag.

Huvudsyftet med det gemensamma forskningsprojektet FinnGen inom den offentliga sektorn och läkemedelsindustrin är att bättre förstå sjukdomsmekanismerna genom att kombinera genom- och hälsoinformation. Det som gör projektet unikt är dess omfattning, ambitiösa mål och finansieringsunderlag, med deltagande av ett stort antal internationella läkemedelsföretag. Helsingfors universitet är ansvarig organisation för projektet.

– Den totala budgeten för FinnGen-projektet är över 90 miljoner euro, varav 20 miljoner euro kommer från Business Finland och resten från tolv internationella läkemedelsföretag: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Scibb, Genentech, GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi och Boehringer Ingelheim, berättar Aumo.

Aalto-universitetet och svenska Saab inledde å sin sida redan 2018 ett samarbete som Saab investerar 20 miljoner euro i. Samarbetet har redan lett till att tio forskningsprojekt på doktorandnivå har inletts inom områdena antennteknik, mikroelektronik, digital signalbehandling, artificiell intelligens, hydroakustik och kvantteknik. Forskningsprojekten har resulterat i tiotals vetenskapliga publikationer och flera patentansökningar.

– Företagen kan använda universitetsforskning och senaste kunskap för att utveckla sina innovationer och produkter. Universitet och forskningsinstitut som VTT håller jämna steg med de senaste trenderna på marknaden och stärker också sin egen kompetens. Det vetenskapliga samarbetet kommer att bidra till båda parternas mål, eftersom nya forskningsresultat snabbt kan utvecklas genom samarbete med företag. I Finland har kommersialiseringen av forskningen varit en akilleshäl, och utländska företags internationella försäljningsnätverk och kundkontakter är en genväg för den finländska kompetensen i erövrandet av världen, säger Aumo.

* Källor:
Global Competitiveness Report 2020, World Economic Forum (weforum.org)
WIPO Global Innovation Index 2020 sv.pdf (wipo.int)
Statistikcentralen

Mer information för media:

Antti Aumo, Head of Invest in Finland. Invest in Finland | Business Finland
antti.aumo (at) businessfinland.fi 040 505 0477

Heli Hemgård, Communications Manager. Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och samordnar det nationella arbetet för att locka investeringar genom att nätverka aktivt med regionala och internationella aktörer.  Invest in Finland samlar också in och upprätthåller information om utländskt ägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland. www.investinfinland.fi 

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi